Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την έκπτωση 25% σε φορο-οφειλές

Προθεσμία 7 ημέρων για τα χαμένα ενοίκια - 12 βήματα για να κατοχυρώσετε την έκπτωση φόρου

Γιώργος Παλαιτσάκης

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής της ευνοϊκής ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να πληρώσουν εμπρόθεσμα το 75% από τα ποσά των οφειλών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, για τα οποία οι κανονικές προθεσμίες καταβολής λήγουν την περίοδο από 30/3/2020 έως 30/4/2020 και να γλιτώσουν οριστικά από την υποχρέωση πληρωμής του υπολοίπου 25%, παρέχει η ΑΑΔΕ υπό μορφή ερωταπαντήσεων.

Με τη λίστα των ερωταπαντήσεων ξεκαθαρίζει πλήρως το «τοπίο» σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης 25% επί των φορολογικών οφειλών που εξοφλούνται εμπρόθεσμα αυτή την περίοδο.

1 Για ποιες οφειλές προβλέπεται έκπτωση 25%;

Αφορά βεβαιωμένες (μη ληξιπρόθεσμες) οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων, των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία καταβολής τους ως 31/8/2020 και:

* λήγουν 30/3/2020 και 31/3/2020, εφόσον έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν από 30/3/2020 έως 10/4/2020

* λήγουν από 1/4/2020 έως 30/4/2020, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Δεν εμπίπτουν στην έκπτωση 25%:

* Φορολογικές οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Δεν συνιστά ρύθμιση, κατά την έννοια αυτή, η ενεργοποίηση της δυνατότητας καταβολής του ΦΠΑ σε δύο δόσεις (κωδ. 532 της δήλωσης ΦΠΑ).

* Οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

* Οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι.

2 Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση 25%;

A. Για τις οφειλές και τις δόσεις ρυθμίσεων που λήγουν 30/3/2020 και 31/3/2020

* Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και κλάδου άσκησης δραστηριότητας, των οποίων:

– ο ενεργός στις 20/03/2020 κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνεται στον σχετικό πίνακα ή

– ο ενεργός στις 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας με ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, περιλαμβάνεται στον ως άνω πίνακα.

Ως επιχειρήσεις νοούνται και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι.

* Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις.

* Μισθωτοί των παραπάνω επιχειρήσεων με σύμβαση εργασίας σε αναστολή λόγω:
– απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής ή
– επιλογής των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορονοϊού, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λήγουν σήμερα επιστρεπτέα προκαταβολή και έκπτωση 25% στην πληρωμή φόρων

Β. Για τις οφειλές/δόσεις ρυθμίσεων που καταβάλλονται από 1/4/2020 ως 30/4/2020

* Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και κλάδου άσκησης δραστηριότητας, των οποίων ο ενεργός στις 20/03/2020 κύριος ΚΑΔ ή δευτερεύων (εφόσον πληρείται η ως άνω προϋπόθεση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων) περιλαμβάνεται στον σχετικό πίνακα, όπως τροποποιείται και ισχύει. Ως επιχειρήσεις νοούνται και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι.

* Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που ο ενεργός στις 20/3/2020 κύριος ΚΑΔ ή δευτερεύων (με την ως άνω προϋπόθεση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων) περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στον πίνακα όπως τροποποιείται και ισχύει.

* Μισθωτοί σε επιχειρήσεις που ο ενεργός στις 20/3/2020 κύριος ΚΑΔ ή και δευτερεύων, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στον πίνακα, όπως τροποποιείται και ισχύει, και των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή για τους ίδιους λόγους που ισχύουν για τους δικαιούχους της έκπτωσης μισθωτούς για τις οφειλές του Μαρτίου.

3 Τι πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από την έκπτωση;

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα το 75% της οφειλής /δόσης του Μαρτίου ή και του Απριλίου, αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό του 75%, ο δικαιούχος πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TΑΧΙSnet. Η καταβολή πραγματοποιείται με τη σχετική Ταυτότητα Οφειλής, για κάθε οφειλή χωριστά.

Για κάθε ταυτότητα βεβαιωμένης (Τ.Ο.) ή ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), καταβάλλεται το 75% της εμφανιζόμενης οφειλής στην εικόνα του TAXISnet και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

Παράδειγμα: Επιχείρηση δικαιούχος της έκπτωσης καλείται να πληρώσει τη δόση Μαρτίου μιας φορολογικής οφειλής σε ρύθμιση.

Για κάθε δόση χρειάζεται να καταβάλει το ποσό των 3.000,79 x 75%= 2.250,59€ (=2.250,5925, στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο).

Η έκπτωση του 25% θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο της καταβολής διάστημα, μετά από επαλήθευση της καταβολής του 75% από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Μέχρι να γίνει η τακτοποίηση αυτή ενδεχομένως να εμφανίζονται διαφορές στη σχετική εικόνα του δικαιούχου στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet. Η επαλήθευση καταβολής του 75% δεν απαιτεί κάποια ενέργεια του δικαιούχου. Αυτονόητο είναι ότι για να ισχύει η έκπτωση αυτή στις αντίστοιχες δόσεις ρυθμίσεων Μαρτίου και Απριλίου θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις.

4 Τι πρέπει να κάνουν όσοι πλήρωσαν ή θα πληρώσουν το σύνολο των οφειλών τους που εντάσσονται στο καθεστώς έκπτωσης;

Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που πλήρωσαν εξ ολοκλήρου τις αντίστοιχες δόσεις κατά τις 30 και 31 Μαρτίου 2020, το 25% της έκπτωσης θα τους επιστραφεί, εφόσον δεν έχουν άλλες βεβαιωμένες οφειλές, διαφορετικά, εφόσον υπάρχουν άλλες οφειλές, θα πιστωθεί στις οφειλές τους και μέχρι του ύψους αυτών. Το ίδιο ισχύει και για δικαιούχους που πλήρωσαν από τις 30 Μαρτίου και μετά ή θα πληρώσουν εμπρόθεσμα περισσότερο από το 75% των οφειλών/δόσεων Μαρτίου και Απριλίου.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις στο Ε9 – Βήμα-βήμα η διαδικασία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χρέη: Τρεις ρυθμίσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα ρύθμισης χρεών πανδημίας σε 36 και 72 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χρέη πανδημίας: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 36 ή 72 δόσεις – Τα «κλειδιά» της ρύθμισης

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολοταρία Αυγούστου: Κάντε κλικ και δείτε αν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το myBusinessSupport για επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 & 120 δόσεων

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Μέχρι πότε είναι η υποβολή δηλώσεων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε φορτηγό με περισσότερα από 90 κιλά κάνναβης σε ρεζέρβες

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Σαντορίνη: Φοροδιαφυγή εν πλω για 12 από τα 13 τουριστικά σκάφη – Τι «ψάρεψαν» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Λάμπρος Κατσαρός