ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

53 αρχαιολόγοι, φύλακες και καθαριστές σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων-Οι θέσεις ανά περιοχή [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 53 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Aριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων

και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (έως 30/11)  

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 12    

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 

ΤΗΛ.2313 306491

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 30/11)      

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 13  

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 1   

ΤΗΛ.26240 22529

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (έως 30/11)      

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 15      

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 2  

ΤΗΛ.  213 2139568

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (έως 24/11)     

ΠΕ Αρχαιολόγων 1         

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1    

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2   

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  1

ΤΗΛ.2310 413415

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου       

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 1

ΤΗΛ.2831023653

17 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 17 άτομα, ως ακολούθως:

πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε., δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε., τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε., ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου Π.Ε., ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Π.Ε., ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου Π.Ε. και ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, μέχρι την 02/12/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Εργου (ΣΜΕ) στο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη “ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”».

40 προσλήψεις στοn Δήμο Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε τη 12η Νοεμβρίου, εγκρίθηκε η σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών.

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως οκτώ (8) μήνες. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύουν.

Δωρεάν e-μαθήματα για 50.000 ανέργους μέσω της πλατφόρμας «Coursera»

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το «Coursera».

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι, που διαθέτουν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής, έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των 50.000 προσφερόμενων θέσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https: //www.gov.gr/i piresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean- katartise-gia-anergous-coursera. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr – Εκπαίδευση – Ψηφιακές Δεξιότητες – Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera). Στη συνέχεια επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και «Είσοδος στο Σύστημα» καταχωρίζοντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Η εταιρία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, Ecole Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

O ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων του «Coursera», με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του «Coursera».

2.600 θέσεις για οπλίτες και έφεδρους στις Ενοπλες Δυνάμεις

Το «πράσινο» φως άναψε το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για 1.600 προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ., ενώ ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσόμενων εφέδρων στις Ενοπλες Δυνάμεις (ΟΒΑ) ανέρχεται στους 1.000. Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», θα προσληφθούν 1.000 Επαγγελματίες Οπλίτες στον Στρατό Ξηράς, 300 στο Πολεμικό Ναυτικό, 280 στην Πολεμική Αεροπορία και 20 στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και των επανακατατασσόμενων εφέδρων στις Ενοπλες Δυνάμεις για το έτος 2021 ορίζεται ως εξής: 600 για τον Στρατό Ξηράς, 200 για το Πολεμικό Ναυτικό, 200 για την Πολεμική Αεροπορία.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης παραμένουν στις Ενοπλες Δυνάμεις για τρία συν τρία χρόνια και στη συνέχεια αποχωρούν υποχρεωτικά. Αντίθετα, οι ΕΠΟΠ (Επαγγελματίες Οπλίτες) υπηρετούν για επτά χρόνια και στη συνέχεια μονιμοποιούνται, μέχρι να συμπληρώσουν συνολικά σαράντα χρόνια στις Ενοπλες Δυνάμεις για να συνταξιοδοτηθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για ΕΠΟΠ έχουν άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ειδικότητες, οι οποίοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ενοπλες Δυνάμεις, έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65 μ., έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του υπουργού Εθνικής Aμυνας και να δεν είναι κατώτερες του κατόχου απολυτηρίου Γυμνασίου, είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (I/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση, δεν έχουν εκπέσει ή υποβιβαστεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν -όσοι ήδη υπηρετούν- θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο διοικητή τους.

Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Επίσης, εξαιρούνται πρώην υπαξιωματικοί που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

Η εκπαίδευση των ΕΠ.ΟΠ. περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση, διάρκειας 14 εβδομάδων (6 εβδομάδες βασική και 8 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή). Εκπαίδευση στην ειδικότητα, διάρκειας από 4 έως 113 εβδομάδες, ανάλογα με την ειδικότητα. Εκπαίδευση υποψήφιων βαθμοφόρων, διάρκειας 4 εβδομάδων.

2 στον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως και αύριο 25/11, στα γραφεία της υπηρεσίας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Βλάχου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας 2645360506, e-mail: [email protected] και [email protected]).

3 στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 ατόμων μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/7/2021, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Γυμναστής και 2 ΥΕ Καθαριστές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Βρασνών, Τ.Κ. 57021, Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας: 2397021733).

2 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Συγκοινωνίας Δήμου Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοίνωσε την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/7/2021, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Εργοθεραπευτής και 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Μαρίας Κικέ (τηλ. επικοινωνίας: 2242020440 & 2242022044).

Πτυχιούχος στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Med Pearls: Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean», ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος (Senior Project Manager) και, ελλείψει ΤΕ, ζητούνται:

1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του βασικού τίτλου σπουδών.

3) Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.

5) Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

6) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

7) Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα τουριστικού marketing (λ.χ. σεμινάρια) ή/και αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ. 4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως 26/11.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΥΠΠΟΑ: Αντιδρούν τα σωματεία εργαζομένων στη μετατροπή των μουσείων σε ΝΠΔΔ

Δημήτρης Ντόγκας

Συνεδριάζει την Πέμπτη το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη – Ποιοι αρχηγοί παραμένουν στις θέσεις τους

Ανδρέας Ντίνης

Τα Rafale προσγειώνονται, πλώρη για αγορά φρεγατών – Σε εξέλιξη το σχέδιο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Μιχάλης Μάρδας

Αλμα εκσυγχρονισμού σε 5 εμβληματικά μουσεία της χώρας – Τι λέει στον «Ε.Τ.» η Λίνα Μενδώνη

Μιχάλης Μάρδας

COSMOTE: Δωρεάν Wi-Fi σε 25 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Δημήτρης Ντόγκας

Ανασκόπηση 2020 – Χρυσή Αυγή: Η Δικαιοσύνη έβαλε τέλος στη δράση των ναζιστών

Tinad

Δομικές αλλαγές σε πέντε εμβληματικά μουσεία – Στόχος η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

Δημήτρης Ντόγκας

Στρατηγός Φλώρος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αναπτύξει 130 σταθμούς δειγματοληψίας

Ανδρέας Ντίνης

Πιγκουίνοι στο Σικάγο πάνε γήπεδο και σινεμά – Δείτε γιατί [βίντεο]

Μαρίνα Μπενέκου