ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αλλάζει στη διαδικασία ελέγχων των επιδοτήσεων – Μπορούν να καλύψουν έως τέσσερα προηγούμενα έτη

Γωγώ Κατσέλη

Τη διαδικασία ελέγχων για τις επιδοτήσεις ορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Oπως σημειώνεται, οι στοχευμένοι έλεγχοι διενεργούνται μετά από απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών ή βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Οι εν λόγω έλεγχοι εξετάζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες όπου ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου-ελεγχόμενου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ελέγχου.

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους και μπορεί να επεκταθούν έως τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

Ελεγχοι καταγγελιών

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο πεδίο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» της ιστοσελίδας του Οργανισμού, ενώ οι τηλεφωνικές καταγγελίες δεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εξετάζονται οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες και ερευνώνται σε εύρος και βάθος, το οποίο επιτρέπει η αρμοδιότητά της υπηρεσίας, εφόσον αυτές, στοιχειωδώς, πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας να περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, ο αριθμός τηλεφώνου και η ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση του καταγγέλλοντος.

Η καταγγελία πρέπει να υπογράφεται και να χρονολογείται.

2. Σε κάθε περίπτωση στο κείμενο της καταγγελίας πρέπει να περιγράφεται η παραβατική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου, για την οποία ζητούνται ο έλεγχος, το χρονικό σημείο, κατά το οποίο περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου, η τυχόν ανάμιξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η καταγγελία πρέπει να μην είναι αόριστη, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον έναν ισχυρισμό, ο οποίος, εάν αναχθεί σε έναν κανόνα δικαίου, να επιφέρει μία νομική συνέπεια.

4. Να περιλαμβάνει αρχή αποδείξεως, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να μπορεί να αποδειχθεί η αξιοπιστία της και το οποίο να μπορεί να αποτελέσει «αρχή αποδείξεως» για περαιτέρω έρευνα από την υπηρεσία.

5. Να μην υποβάλλεται καταχρηστικά, με την έννοια ότι τα καταγγελλόμενα δεν πρέπει να έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, εμμένοντας σε ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν ήδη εξεταστεί ή απαντηθεί επαρκώς από την υπηρεσία, η οποία έχει επιβεβαιώσει τη νομιμότητα των ενεργειών της.

6. Να αφορά έως τα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου

7. Εφόσον η καταγγελία αφορά σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια του καταγγέλλοντος ή σε ακίνητα των οποίων ο καταγγέλλων έχει τη νομή ή κατοχή, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά κυριότητας (π.χ. Ε9 ή τίτλους ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγραμμένους) ή αποδεικτικά κτήσης νομής ή κατοχής (π.χ παραχωρητήρια, μισθωτήρια αναρτημένα στο TAXISnet κ.λπ.), ως προϋπόθεση ύπαρξης έννομου συμφέροντος, καθώς και παραστατικά εντοπισμού των αγροτεμαχίων στη γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. υποβολή συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ ΄87, τοπογραφικό διάγραμμα ή κτηματολογικά αποσπάσματα με κορυφές ορίων).

Οι καταγγελίες, ή κάθε είδους αναφορές που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες όπου ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου-ελεγχόμενου δικαιούχου παραγωγού ως προς:

 • το περιεχόμενό τους
 • τους εμπλεκομένους
 • τα σχετικά αγροτεμάχια
 • τα καθεστώτα που αφορούν
 • τις τυχόν πληρωμές
 • τους τυχόν ελέγχους που τις αφορούν
 • το ζωικό κεφάλαιο

Οι καταγγελίες, ή κάθε είδους αναφορές, αφού εξεταστούν ως προς τα ανωτέρω, και κατά την κρίση της Περιφερειακής Υπηρεσίας απαιτηθεί ειδικός διοικητικός ή/και επιτόπιος έλεγχος, διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων με σχετική εισήγηση για διενέργεια ειδικού ελέγχου που περιλαμβάνει περιγραφή και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να τεκμηριωθεί η εισήγηση. Η Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων, αφού αξιολογήσει την εισήγηση, προωθεί σχετικό σχέδιο ενεργειών στον πρόεδρο για έγκριση.

Καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, οι οποίες δεν απαιτούν ειδικό έλεγχο, απαντώνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θέμα που περιέχεται σε αυτήν και δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν στην Κ.Υ.

Οι καταγγελίες, ή κάθε είδους αναφορές, οι οποίες, μετά από σχετική αξιολόγηση, κρίνονται ως εμφανώς αόριστες, απροσδιόριστες, ακατάληπτες ή επαναλαμβανόμενες κατά τρόπο καταχρηστικό, τίθενται στο αρχείο και δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν.

Στοχευμένοι έλεγχοι

Οι στοχευμένοι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν απόφασης της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών – στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί, κατά περίπτωση, να επεκταθούν έως τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

Ο ειδικός επιτόπιος έλεγχος μπορεί να αφορά είτε σε καταγγελία είτε σε στοχευμένο έλεγχο, πάντα παρουσία του καταγγελλόμενου/ελεγχόμενου παραγωγού ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στα στοιχεία της εκμετάλλευσης που αφορά η καταγγελία/διερεύνηση, κατά περίπτωση. Αν ενδεχομένως, λόγω των ευρημάτων, κριθεί απαραίτητο να επεκταθεί ο έλεγχος και σε άλλα στοιχεία της εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της με σχετική εισήγηση, προκειμένου να συνταχθεί σχετική εντολή επέκτασης του ελέγχου και στα λοιπά στοιχεία της εκμετάλλευσης.

Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται ανάλογα με το είδος επιπρόσθετου ελέγχου, όπως ορίζονται με την παρούσα, και αποσκοπεί στην επαλήθευση ή μη των δηλωθέντων στοιχείων για τη νόμιμη χρήση αγροτεμαχίων, που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με ευθύνη του γεωργού.

Στις περιπτώσεις στοχευμένων ελέγχων εξετάζονται αρχικά τα παραστατικά που έχουν επισυναφθεί στο φάκελο του γεωργού κατά την υποβολή της ΕΑΕ. Δεδομένου ότι επισυνάπτονται υποχρεωτικά μόνο τα μισθωτήρια, ενώ για τα ιδιόκτητα πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας του ΑΤΑΚ.

Ειδικοί έλεγχοι βοσκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση

Ειδικά στην περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων βοσκοτόπων που δηλώνονται σε καλή γεωργική κατάσταση, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων τους στην ΕΑΕ ελέγχεται η ταυτοποίησή τους με τα παραστατικά χρήσης που έχουν επισυναφθεί με ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό φάκελο που συνοδεύει την κατ’ έτος υποβληθείσα ΕΑΕ.

Προκειμένου να είναι νομότυπο ένα παραστατικό χρήσης μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων  πρέπει να περιλαμβάνει όσα περιγράφονται στην κατ’ έτος εγκύκλιο, όπως:

 • να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/τριας και ενοικιαστή/τριας
 • να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και το ΑΤΑΚ όπου απαιτείται
 • να περιγράφεται το μίσθιο
 • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης
 • να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για καθέναν από τους αντισυμβαλλόμενους.

Εάν στον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτονται κενά αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δεν γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής ενστάσεων.

Στην  περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νομότυπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν και αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης.

Από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους δικαιούχους

Σπήλιος Λιβανός: Στο τραπέζι του Συμβούλιου Υπουργών Γεωργίας τα επιπλέον κονδύλια για τους αγρότες

Πάνω από 25 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΑΑΔΕ: Από τις 15 Μαρτίου θα αρχίσει η καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανδρέας Ντίνης

Κονδύλι 11,5 εκατ. ευρώ για εμβολιασμούς στο ζωικό κεφάλαιο

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης : Δρομολογούνται  957 προσλήψεις γεωπόνων και εργατοτεχνιτών στο πρόγραμμα δακοκτονίας

Δημήτρης Ντόγκας

Νέο νομοσχέδιο: Προστατεύονται οι αγρότες από αθέμιτες πρακτικές – Μειώνεται ο χρόνος εξόφλησης των παραγωγών

Δημήτρης Ντόγκας

Η σημασία της σύγκλισης των ιστορικών δικαιωμάτων

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» από ΑΣΕΠ για 35 προσλήψεις –  Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Ενίσχυση 1.500 ευρώ στους αγρότες για συμβουλευτική υποστήριξη από γεωτεχνικούς – Ποιες δαπάνες θα επιδοτούνται

Δημήτρης Ντόγκας

Παράταση των έκτακτων μέτρων στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα – Τι ισχύει αναδρομικά από τον Οκτωβρίου του 2020

Δημήτρης Ντόγκας