Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων σε 3 μέρες χωρίς επίσκεψη στην εφορία

Αποκαλυπτήρια για τις νέες αντικειμενικές των ακινήτων: Τι θα ισχύσει

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Χωρίς επισκέψεις στις εφορίες και σε πολύ πιο σύντομα χρονικά διαστήματα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν οι πολίτες τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε από χθες σε εφαρμογή τη νέα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις καθώς και οι αιτήσεις για εκδόσεις πιστοποιητικών ή για επιστροφές φόρων ακινήτων επιτρέπεται να υποβάλλονται μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail.

Με την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής μέσω ταχυδρομείου ή e-mail οι δηλώσεις θα εκκαθαρίζονται και οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία αυτή θα είναι μεταβατική και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Από την 1η Ιανουαρίου του επομένου ἐτους, η υποβολή όλων αυτών των δηλώσεων και αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από τους συμβολαιογράφους, μέσω νέας εφαρμογής στο Τaxisnet.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθώς και με βάση σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες και απεστάλη ήδη σε όλες τις ΔΟΥ και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες:

Οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων αποστέλλονται υποχρεωτικά ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των δηλώσεων και προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου.

2 Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται:

* Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.

* Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝΦΙΑ άνω των 300 ευρώ.

* Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

3 Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις ή αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικού υπογράφονται από τους υπόχρεους ή τους δηλούντες ή τους αιτούντες και συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των υπόχρεων σε δήλωση ή των αιτούντων, κατά περίπτωση, πρέπει να συνυποβάλλεται εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτών, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. Με την υπεύθυνη δήλωση οι αιτούντες πρέπει να δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση ή αίτηση, κατά περίπτωση, και να καταχωρίζουν και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλλεται ή να αποστέλλεται νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος ή του αιτούντος.

Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση. Κατά τον ίδιο τρόπο εκδίδονται και αποστέλλονται και οι υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού με το περιεχόμενο που ορίζεται κατά περίπτωση.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων (σε δήλωση φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων) μπορεί να θεωρηθεί και από τον συμβολαιογράφο που θα συνάψει το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία του από την υποβαλλόμενη δήλωση και η υπογραφή τίθεται ενώπιόν του.

Η ύπαρξη θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος/αιτούντος ή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας απαιτείται και στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης/αίτησης απευθείας στο Πρωτόκολλο της ΔΟΥ, ανεξάρτητα αν ο δηλών/αιτών προσέρχεται αυτοπροσώπως. Εφόσον ο αιτών/δηλών έχει υπογράψει με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού (ψηφιακή υπογραφή) που τυχόν διαθέτει, δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ή υπεύθυνη δήλωση περί ταυτοπροσωπίας του.

4 Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της ΔΟΥ.

Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας καταβολής του φόρου δεν υπολογίζεται ο χρόνος από την αποστολή της δήλωσης έως και τον άμεσο προσδιορισμό του φόρου ή την έκδοση και εν συνεχεία ανάρτηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTaxisnet της ΑΑΔΕ, κατά περίπτωση.

5 Με την παραλαβή της δήλωσης/αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.

6 Με βάση τις δηλώσεις ή αιτήσεις, που υποβάλλονται, οι αντίστοιχες πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τα πιστοποιητικά εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής της δήλωσης ή της αίτησης ή από την ημερομηνία παραλαβής του φυσικού φακέλου, τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Ειδικά οι δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά το αργότερο εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χρέωσής τους στον αρμόδιο υπάλληλο. Μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης», οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τα πιστοποιητικά αναρτώνται ή επισυνάπτονται κατά περίπτωση στη θυρίδα του φορολογουμένου στο myTAXISnet, είτε υπογεγραμμένα ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan).

Σε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης ή της αίτησης, αναρτάται ή επισυνάπτεται η πράξη απόρριψης ή ενημερώνεται ο φορολογούμενος κατά περίπτωση.

7 Εντός εξήντα (60) ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών, η αρμόδια για τη διεκπεραίωση υπηρεσία της ΑΑΔΕ διενεργεί επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και, εφόσον διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, αναρτά στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου στο myTAXISnet πρόσκληση για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Σε περίπτωση μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο, η ΑΑΔΕ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα και ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Από την έντυπη έκδοση 

Προτεινόμενα για εσάς

Πότε και ποιους συμφέρουν οι μεταβιβάσεις – Τα SOS για αγορές, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κτηματολόγιο: Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις – Πράσινο στις μεταβιβάσεις

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις, ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά

Από σήμερα μόνο ηλεκτρονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μεταβιβάσεις ακινήτων σε μόλις 15 λεπτά: Τι αλλάζει – Όλη η διαδικασία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων με 8 «κλικ»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Έρχονται ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων – Η διαδικασία και η…«φάκα»

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Τι αλλάζει για αυθαίρετα και μεταβιβάσεις αυτοκινήτων – Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μεταβιβάσεις ακινήτων και ίδρυση εταιριών με ένα κλικ μέσω του gov.gr

Ελεύθερος Τύπος Newsroom