Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγός ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020

«Καμπανάκι» για ανάκτηση αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

Γωγώ Κατσέλη

Στον «αέρα» βρίσκεται από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020, η οποία ενεργοποιήθηκε ενάμιση μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Μέσω των συγκεκριμένων αιτήσεων όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι επιδοτήσεις των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, ενώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης».

Κατ’ αρχάς, ο Οργανισμός εξηγεί ότι η ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο αγρότης να πληροί κάθε χρόνο την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού». Μάλιστα, σημειώνεται ότι δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε παραγωγούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Διαδικασία

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον αγρότη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

• Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr.

• Μέσω ενός πιστοποιημένου Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της επιλογής τους που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωργική περιοχή, στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλει ΕΑΕ 2019 διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση με το έτος 2019. Σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι ο παραγωγός προκειμένου να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω Τaxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του.

Αναλυτικά, εάν επιθυμεί να υποβάλει μόνος του μέσω του online συστήματος την ΕΑΕ 2019 μεταβαίνει στην ιστοσελίδα www.opekepe.gr, όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα και ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω Τaxisnet. Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2019) ή έχουν υποβάλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται δηλαδή εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω Τaxisnet.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής/εξουσιοδότησης», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους. Εάν οι παραγωγοί αυτοί επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα όπως περιγράφεται παραπάνω.

Προθεσμίες υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου. Για το τρέχον έτος, η προθεσμία υποβολής λήγει τη 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή δικαιολογητικών εγγράφων, συμβάσεων ή δηλώσεων ή της προθεσμίας για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή της ΕΑΕ μετά τη 15η Μαΐου 2020:

α) συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

β) συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά τo 2019 στο δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.

Σύμφωνα με τον οδηγό του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το 2020 η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Δευτέρα 1η Ιουνίου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 1η Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης

Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου

β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία)

δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων, για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο

στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων

Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2020 ενημερώνονται τα σχετικά πεδία:

i. της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,

ii. της «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων» για να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη.
Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων, καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα δίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

• Παράσταση χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με προαιρετική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.

• Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, απαιτείται μόνο νια όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση)
Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2019/2020 και το έτος υποβολής αίτησης 2020.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρισθεί στα πεδία της αίτησης.

Η ορθή καταχώριση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, n πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος.

Στη συνέχεια, η αίτηση, μετά την οριστικοποίηση της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο, παραλαμβάνεται, τηρείται και φυλάσσεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πύλη εισαγωγής ΕΑΕ 2020 τηρείται ο φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή. Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 και είναι ενταγμένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥπΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως, θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2020.

Χρήση γεωργικής γης

Οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος με ζωικό κεφάλαιο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) για τον έλεγχο της παραγωγικότητας του βοσκότοπου είναι οι εξής:

• Αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου: 0,15 ΜΜΖ/ζώο

• Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών: 0,20 ΜΜΖ/ ζώο

• Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών: 0,60 ΜΜΖ/ ζώο

• Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών: 1 ΜΜΖ/ζώο
Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων, για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:

• 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων

• 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

• 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Η Βασική Ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που διαθέτουν τα αντίστοιχα δικαιώματα. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2020 κατατάσσονται στις τρεις 3 περιφέρειες μετά τους απαραίτητους γεωχωρικούς συσχετισμούς, με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2013, το οποίο χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς.

Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς με την ενεργοποίηση δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της ίδιας περιφέρειας.

Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης θεμελιώνουν την καταβολή των ποσών που καθορίζονται σε αυτά. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο δύο ετών, προστίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Προτεινόμενα για εσάς

Τα μυστικά για τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων αγροτών – Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μητσοτάκης σε αγρότες στα Φάρσαλα: Ο πρωτογενής τομέας πρωταγωνιστής στο αναπτυξιακό άλμα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ινδία: Νερό-δηλητήριο από αρσενικό – Η νέα απειλή

Μαρίνα Μπενέκου

Πώς θα δοθούν δάνεια έως 200.000 ευρώ σε αγρότες και μεταποίηση

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κίνα: Ελέφαντες που ξέφυγαν από καταφύγιο σπέρνουν την καταστροφή [βίντεο]

Μαρίνα Μπενέκου

Κοινωνικός Τουρισμός: Δωρεάν εξορμήσεις σε 24 νησιά για τους αγρότες – Όροι και προϋποθέσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Γαλλία: Ο χειρότερος παγετός των τελευταίων 30 χρόνων έπληξε σφοδρά τη φετινή παραγωγή κρασιού

Μαρίνα Μπενέκου

Κατάργηση της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ από την Κομισιόν

Επιδοτήσεις 400 εκατ. ευρώ για βιολογικές καλλιέργειες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom