Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία για τις 120 δόσεις: Αιτήσεις μέχρι 28 Ιουνίου

120 δόσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην ενεργοποίηση των διατάξεων για τη νέα ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις προχωρούν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο ν. 4611/2019, στα άρθρα 98-109 του οποίου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη νέα ρύθμιση, δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» την Παρασκευή 17 Μαΐου, ενώ η απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης υπεγράφη την ίδια ημέρα από την υφυπουργό Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και την εφαρμοστική απόφαση (υπ’ αριθμόν Α1196/2019), η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο οφειλέτη μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Εξαιρετικά, και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή στο τελωνείο ή σε άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της πρέπει να διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Ποιες οφειλές αφορά

Στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων / τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Προαιρετικά στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2018 οφειλές οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί σε «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 δόσεων, κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994, η οποία είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, αυτές δύνανται να υπαχθούν εκ νέου στις ανωτέρω ρυθμίσεις ή σε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις.

Εξαιρέσεις

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις «100 δόσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 ή σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017, εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη νέα ρύθμιση εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απολέσθηκαν μετά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου του νόμου 4611/2019, δηλαδή μετά την 6η Μαΐου 2019.

Υπολογισμός δόσεων

1 Φυσικά πρόσωπα: Σε φορολογούμενους-φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό δηλωθέν, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών κλιμακούμενων από 4% έως 25%. Οι συντελεστές αυτοί:

α) Μειώνονται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και κλιμακώνονται από 3% έως 24% για κάθε οφειλέτη με ένα εξαρτώμενο τέκνο.

β) Μειώνονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες και κλιμακώνονται από 2% έως 23% για κάθε οφειλέτη με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

γ) Μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες και κλιμακώνονται από 1% έως 22% για κάθε οφειλέτη με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
Αν οφειλέτες είναι και οι δύο γονείς των τέκνων, τότε οι παραπάνω μειώσεις συντελεστών ισχύουν για κάθε έναν από τους γονείς.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12, και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

* Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18.

* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.
Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ έχει συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 540 ευρώ.

Β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Οι κανόνες υπολογισμού των δόσεων και οι όροι υπαγωγής για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα. Αν οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πριν από την 1η.1.2013, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων.

Γ. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Για οφειλέτες που είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ. Σε περίπτωση επιλογής λιγότερων δόσεων από τις 24 ή τις 36, κατά περίπτωση προβλέπεται ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

1 Ειδικότερα, για οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους προσδιορίζεται ως εξής:

* 100%, για εφάπαξ καταβολή.

* 80%, για καταβολή σε 2 έως 6 μηνιαίες δόσεις.

* 60%, για καταβολή σε 7 έως 12 μηνιαίες δόσεις.

* 40%, για καταβολή σε 13 έως 18 μηνιαίες δόσεις.

* 20%, για καταβολή σε 19 έως 22 μηνιαίες δόσεις.

2 Για οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 36 δόσεις η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους προσδιορίζεται ως εξής:

* 100%, για εφάπαξ καταβολή.

* 85%, για καταβολή σε 2 έως 6 μηνιαίες δόσεις.

* 70%, για καταβολή σε 7 έως 12 μηνιαίες δόσεις.

* 60%, για καταβολή σε 13 έως 18 μηνιαίες δόσεις.

* 40%, για καταβολή σε 19 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

* 20%, για καταβολή σε 25 έως 30 μηνιαίες δόσεις.

Προϋποθέσεις

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

Τα φάουλ που οδηγούν σε έξοδο από τη ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

1 Δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

2 Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτήν.

3 Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτήν.

4 Υποπέσει καθ’ υποτροπή στις ακόλουθες παραβάσεις:

* Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου.

* Εκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

* Εκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

* Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

Νέα ευκαιρία

Εάν η απώλεια της ρύθμισης επέλθει εντός της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής, δηλαδή μέχρι 28 Ιουνίου, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, εν γένει, ποσά μικρού ύψους, ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν απόλλυται εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από το αρμόδιο όργανο για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής εντός σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών.

Ποιες κατασχέσεις θα μπλοκάρονται, ποιες όχι

Η υπαγωγή του οφειλέτη και η συμμόρφωσή του στη ρύθμιση παρέχουν τα ακόλουθα ευεργετήματα:

* Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

* Αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί για μη καταβολή οφειλής άνω των 100.000 ευρώ στο Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

* Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την εξόφληση της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

MasterChef: Πανικός με τις αιτήσεις συμμετοχής – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Προσοχή: Δεν χάνεται το κούρεμα για όσους έχασαν τις 120 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

FreedomPass Data: Σε 14.000 ανέρχονται οι αιτήσεις από την πρώτη ημέρα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Freedom Pass data: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 50 δωρεάν GB για τους 15-17

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

e-ΕΦΚΑ: Επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία στις 120 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις – Ποιους αφορά

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Δημόσια ΙΕΚ: Έως 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για 20.000 επιπλέον θέσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Δασικοί χάρτες: Μείωση 50% στο τέλος αντίρρησης – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom