Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι δύο ταχυτήτων για ακίνητα σε δασικούς χάρτες

Στον αέρα αγροτικές επιδοτήσεις λόγω δασικών χαρτών

Εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τίθενται όλα ανεξαιρέτως τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας. Κατά τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές και τις δωρεές τέτοιων εκτάσεων οι φορολογητέες αξίες θα προσδιορίζονται κατ’ εκτίμηση με βάση ειδικό καθεστώς κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 32 του δασικού νόμου 998/1979.

Αντιθέτως, οι εδαφικές εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί «δασικές» ή, γενικότερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις θεωρούνται ενταγμένες στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εκτάσεων γης, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του 1998. Συνεπώς, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων, κληρονομιών ή δωρεών τέτοιων εκτάσεων, οι φορολογητέες αξίες τους θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το σύστημα των αντικειμενικών αξιών γης.

Αυτά προκύπτουν από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Εξαιρούνται…

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατα εκδοθείσα γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (την υπ’ αριθμόν 215/2017), από τις 8 Αυγούστου του 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ νέες διατάξεις (οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014) με τις οποίες προβλέπεται ότι:

1 Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία:
* δάσους,

* δασικής έκτασης,

* χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα και

* εκτάσεων που είναι βραχώδεις ή πετρώδεις και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών,
ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να ενεργείται «με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της αδυναμίας χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους».

2 Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των παραπάνω εκτάσεων δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν τις εκτάσεις αυτές ως έχουσες οικοπεδική αξία. Αντιθέτως, επιτρέπεται να ληφθούν υπ’ όψιν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από μεταβιβάσεις ομοειδών δασικών εκτάσεων.

Εντός συστήματος

Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η φορολογητέα αξία κάθε εδαφικής έκτασης που εξαιρείται από το (δεν εμπίπτει στο) πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας (του ν. 998/1979) προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 1249/1982. Ειδικότερα, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να προσδιορισθούν οι αξίες στις ακόλουθες περιπτώσεις εδαφικών εκτάσεων:

1 Σε ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

2 Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα, οι οποίες όμως στη λήψη αεροφωτογραφιών έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

3 Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, οι οποίες έχουν σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και βρίσκονται μέσα σε:

* χορτολιβαδικές εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών που συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα,

* βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών,

* ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

4 Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

5 Σε αλυκές.

6 Σε αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των παραπάνω περιπτώσεων.

7 Στα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.

8 Σε περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων

Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.

9 Σε ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη.

10 Σε εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Οι εκτάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Η περίπτωση αυτή αφορά ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
[email protected]
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

Δασικοί χάρτες: Νέα, τετράμηνη παράταση για υποβολή αντιρρήσεων

Υπ. Περιβάλλοντος: Σε τροχιά ολοκλήρωσης οι δασικοί χάρτες

Λάμπρος Κατσαρός

Δασικοί χάρτες: Τι αλλάζει με απόφαση ΣτΕ για άδειες δόμησης και περιοχές οικισμών

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΣτΕ: Συνταγματικοί οι δασικοί χάρτες της χώρας – Οι δύο εξαιρέσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξαναγράφεται ο φορολογικός χάρτης – Τι αλλαγές έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Οι φόροι και η ακρίβεια

Kon

Προτεραιότητα στην καθημερινότητα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη – Ο ΕΝΦΙΑ, η έκτακτη εισφορά και οι φόροι

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Λιγότεροι φόροι, περισσότερα έσοδα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom