ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Οι ειδικότητες για 68 μόνιμες προσλήψεις στα υποβρύχια – Πως θα διεκδικήσετε τις θέσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 68 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως ακολούθως:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 άτομα και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 59 άτομα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, 1 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 ΠΕ Περιβάλλοντος/Χημικός Ναυτιλίας, 2 ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολογίας, 2 ΤΕ Μηχανικών/ Ναυπηγικής, 1 ΤΕ Ναυτικών/Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, 1 ΔΕ Ναυτικών/ Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, 3 ΔΕ Τεχνικού/Δομικών Εργων/Ξυλουργικών Εργασιών, 1 ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων- Οχημάτων, 7 ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων, 4 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/ Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων- Οχημάτων, 13 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/ Ναυπηγικής Βιομηχανίας, 4 ΔΕ Τεχνικού/ Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής), 3 ΔΕ Τεχνικού/(Βαφέας Μετάλλων-Υφαλοχρωματιστής), 12 ΔΕ Τεχνικού/(Ελασματουργός), 2 ΔΕ Τεχνικού/ (Ηλεκτροσυγκολλητής) και 3 ΔΕ Τεχνικού/ Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι θέσεις της Προκήρυξης είναι: ΕΕΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. 10001): Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού – Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Μελετών και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών. ΕΕΠ Νομικών (κωδ. 10002):

Οι επτά (7) θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού – Τμήμα Συντονισμού. ΕΕΠ Οικονομολόγων (κωδ. 10003): Υποβολή εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη της κατάλληλης αρχιτεκτονικής της πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την επαγγελματοποίηση και την εν γένει κατάρτιση του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων. ΕΕΠ Πληροφορικής (κωδ. 10004):

Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. ΕΕΠ Στατιστικολόγων (κωδ. 10005):

Μέριμνα για την τήρηση, την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο της Αρχής σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της Στατιστικής. ΕΕΠ Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιαυτολόγων (κωδ. 10006): Προετοιμασία προγραμμάτων ελέγχου και ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογικών οδηγών για την υποστήριξη του έργου επιθεώρησης και ελέγχου και διασφάλιση της εφαρμογής τους, καθώς και παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης στη διενέργεια των ελέγχων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

3 οδηγοί στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών-Χειριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.ΔΕΗΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κ. Μακεδόνα Δέσποινα ([email protected]) ή κα Κουντουρά Αλεξάνδρα ([email protected]) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ (τηλ. επικ. 24610-54265).

8 στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν αποκλειστικώς ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)/Γενική Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70 Αθήνα/ 8ος όροφος, γραφείο 805 (τηλ. επικοινωνίας: 213 1519 240 ή 121).

3 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Ζητούνται: 1 ΠΕ Ψυχιάτρων, 1 ΤΕ Επισκέπτης Υγείας και 1 ΠΕ Ιατρών Παιδοψυχίατρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Τσαταλμπασίδου (τηλ. επικ. 25513 53438).

5 προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – ΨΝΘ για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Ψυχιατρικής και 4 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 30, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 324619).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα [χάρτης]

Ο πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή: Το πρόγραμμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Υπουργείο Παιδείας: Διάψευση στα σενάρια για μείωση της ύλης

#MeToo: Μήνυση-σοκ για βιασμό ανηλίκου κατα γνωστού σκηνοθέτη – 30 χρονών είναι σήμερα το θύμα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» από ΑΣΕΠ για 35 προσλήψεις –  Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Κοζάνη δείχνει τον δρόμο για να θωρακιστούμε από τις… Μήδειες – Τι λέει στον Ε.Τ. ο δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας

Μιχάλης Μάρδας