Ελεύθερος Τύπος
BUSINESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, Τ.Κ. 106 72, (στο εξής «Τράπεζα») θα προβεί σε μεταβίβαση λόγω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων δανείων ή/και πιστώσεων που έχουν περιέλθει σ΄αυτήν δυνάμει αναμεταβίβασης. Ειδικώτερα :

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ARTEMIS SECURITISATION S.A.» (ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΙΖΕΙΣIΟΝ ΑΕ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, στην οδό Bitbourg αρ.19, L-273, με  αρ.μητρ. Β214339 (στο εξής «εταιρεία ειδικού σκοπού»), στην οποία είχαν εκχωρηθεί λόγω τιτλοποίησης απαιτήσεις από κάθε είδους δάνεια και πιστώσεις της «AΤΤΙCA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η οποία είχε αναθέσει τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καρνεάδου 25-29, ΤΚ 10675,  με ΑΦΜ 997009785 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 141954501000, (στο εξής «Διαχειρίστρια»), προέβη σε αναμεταβίβαση στην Τράπεζα, μέρους των ανωτέρω απαιτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003, με καταχώρηση των σχετικών συμβάσεων    αναμεταβίβασης (επανεκχώρησης) στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών . Συγκεκριμένα, αναμεταβιβάσθηκαν στην Τράπεζα απαιτήσεις από ορισμένα δάνεια και πιστώσεις οφειλετών, των οποίων οι οφειλές ή κάποιες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και καθυστερούμενες ή/και των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί ή/και των οποίων οι οφειλές έχουν ρυθμισθεί.

Η Τράπεζα επιπροσθέτως των ατομικών ενημερωτικών επιστολών προς τους ενεχόμενους οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές και παρόχους εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης, ενημερώνει ότι θα προβεί σε μεταβίβαση λόγω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του χαρτοφυλακίου που της αναμεταβιβάσηκε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα (περιλαμβανομένων και όλων των παρεπόμενων απαιτήσεων, όπως είναι τυχόν εγγύηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, στην εταιρεία ειδικού σκοπού (ARTEMIS SECURITISATION S.A), η οποία, με σύμβαση, θα αναθέσει την διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων στη  Διαχειρίστρια εταιρεία.

Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης, από την  ημερομηνία μεταβίβασης, η εταιρεία ειδικού σκοπού θα καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις της Τράπεζας που θα μεταβιβαστούν λόγω τιτλοποίησης, σ΄ αυτήν (περιλαμβανομένων και των παρεπόμενων απαιτήσεων, όπως είναι τυχόν εγγύηση) και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση/τιτλοποίηση και η κατά τα ανωτέρω ανάθεση της διαχείρισής τους δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής.

Περαιτέρω η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικώς είναι οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ενεχυρούχοι ή υποθηκικοί οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν τις σχετικές οφειλές καθώς και τους αντικλήτους ή πληρεξουσίους αυτών, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τις ως άνω απαιτήσεις, κατά του οποίου είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της Τραπέζης για είσπραξη των απαιτήσεών της (π.χ. τρίτου στα χέρια του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά του οποίου είναι δυνατόν να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίρου νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπροσώπου κλπ., ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβαστούν στο πλαίσιο τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003 όπως ισχύει  για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους, στην Διαχειρίστρια κατ’ άρθρο 2 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει.

Στη διαβίβαση αυτή είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και δεδομένα οφειλετών/συνοφειλετών/εγγυητών, καθώς και προσώπων κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα προς είσπραξη των απαιτήσεων που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα (όπως π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί) εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων και για τον σκοπό της διαχείρισης. Περαιτέρω για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων η Διαχειρίστρια δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως ισχύει, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται από τον νόμο, μπορούν να ασκούν  όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα ευρωπαική και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τα οποία είναι:  το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν: α) για τον σκοπό της τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003 επικοινωνώντας εγγράφως με τον DPO της Τράπεζας είτε στην Διεύθυνση: Ομήρου 23, ΤΚ 10672 Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): [email protected]. και β) για τον σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Διαχειρίστριας (ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ), εγγράφως είτε με επιστολή στη διεύθυνση: Καρνεάδου 25-29, ΤΚ 10675 ΑΘΗΝΑ είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected] .

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ισχύουν τα αναφερόμενα στο έντυπο της Τράπεζας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atticabank.gr  και  διατίθεται στα Καταστήματά  της.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σχετικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής της καταγγελίας παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

  Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter
  Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube