ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση 20%-50% στη δόση πρώτης κατοικίας

Στην… ουρά αγοραστές για σπίτια 30ετίας και οικόπεδα

Ιωάννα Φεντούρη

Από 20% έως 50% θα είναι η συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Αντιστοίχως, στο 30% διαμορφώνεται η επιδότηση για τις περιπτώσεις οφειλετών με επιχειρηματικά δάνεια. Τα παραπάνω προβλέπονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας) που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

Η συνεισφορά του Δημοσίου θα καταβάλλεται, μηνιαίως, σε ειδικούς δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς, με δικαιούχους τους οφειλέτες που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς (νόμος 4605/2019). Γι’ αυτόν τον σκοπό δεσμεύεται και θα διατεθεί κονδύλι ύψους 150 εκατ. ευρώ για το 2019.

Το ακριβές ποσοστό επιδότησης που θα λάβει ο εκάστοτε οφειλέτης εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού του (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη) και από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου περιλαμβάνει τα εξής δύο βασικά στάδια:

1 Υποβολή αίτησης: Στην περίπτωση που ο οφειλέτης αιτηθεί συναινετική ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας, θα του αποστέλλεται η πρόταση των πιστωτών που θα καλείται να αποδεχθεί, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και για το ποσοστό της επιδότησης που του αναλογεί.

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα, θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr). Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη, η ΕΓΔΙΧ θα εγκρίνει εντός 15 ημερολογιακών ημερών το ποσό της συνεισφοράς Δημοσίου και θα προωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση στην έτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτήν της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), η οποία τηρεί μητρώο δικαιούχων συνεισφοράς Δημοσίου.

Εάν η ρύθμιση των χρεών προχωρήσει μέσω δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης θα πρέπει να μεταφορτώσει την τελευταία, ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας, και να εισαγάγει σε αυτήν τα στοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση. Κατόπιν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας θα υπολογίζει το ποσό συνεισφοράς Δημοσίου, η ΕΓΔΙΧ θα το εγκρίνει εντός 15 ημερολογιακών ημερών και θα προωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

2. Επεξεργασία αίτησης και πληρωμή: Είτε η αίτηση προέρχεται από εξωδικαστική είτε από δικαστική απόφαση, η ΗΔΙΚΑ θα την προωθεί στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων αυτού, η οποία θα προβαίνει στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.

Η καταβολή της συνεισφοράς Δημοσίου θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, δηλαδή θα πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της έγκρισης από την ΕΓΔΙΧ.

Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί ακόμη και να… πετάξει τον οφειλέτη εκτός πλαισίου προστασίας, εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας. Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου για την παρακολούθηση των καταβολών, οι πιστωτές οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Διακοπή συνεισφοράς

Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου θα επανεξετάζονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Γι’ αυτό το λόγο η ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας μπορεί να ανακτά από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς Δημοσίου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου θα διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

* Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

* Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου όταν αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

* Εάν κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά Δημοσίου σε τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασμό με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

* Οταν διαπιστωθεί κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δημοσίου (αριθμός μελών νοικοκυριού σε συνάρτηση με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

* Ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

Αναπροσαρμογή

Σημειώνεται πως η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί να αναπροσαρμοστεί εφόσον μεταβληθεί το εισόδημα του οφειλέτη. Σε περίπτωση που δικαιούται μεγαλύτερης συνεισφοράς, μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή και την έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης, ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς. Εφόσον διαπιστωθεί ότι λάμβανε μεγαλύτερο ποσό συνεισφοράς Δημοσίου, υπολογίζεται το επιπλέον ποσό και συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές συνεισφοράς Δημοσίου, εκτός εάν δεν υφίστανται μελλοντικές καταβολές, οπότε και επιστρέφεται ατόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Υποχρεώσεις οφειλέτη

Για όσο χρόνο διαρκεί η συνεισφορά Δημοσίου, ο οφειλέτης, ο σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη του έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1 Να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος.

2 Να προβαίνουν σε δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας εφόσον επέλθει μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν την καταβολή συνεισφοράς Δημοσίου.

3 Να συναινούν στη χρησιμοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων ανώνυμα, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

4 Να συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

Τηλεοπτικό σήμα: Επιδότηση 150 ευρώ για αγορά αποκωδικοποιητή – Οι αιτήσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πληττόμενοι από την πανδημία: «Μπλόκο» στους πλειστηριασμούς και πάγωμα επιταγών – Πότε πληρούνται τα κριτήρια

Δημήτρης Ντόγκας

«e-λιανικό»: Δεύτερη ευκαιρία για επιδότηση 5.000 ευρώ – Αναδρομικά από τον περσινό Μάρτιο οι επιλέξιμες δαπάνες

Δημήτρης Ντόγκας

Βρετανία – κορωνοϊός: 347 εκατ. ευρώ το «πακέτο Τζόνσον» στον αθλητισμό – Πως θα μοιραστεί το ποσό

Δημήτρης Ντόγκας

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Από 1 Μαρτίου οι αιτήσεις για επιδότηση τόκων – Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις

Δημήτρης Ντόγκας

«Γέφυρα ΙΙ»: Ξεκινά τον Απρίλιο με επιδότηση έως 90% για επιχειρηματικά δάνεια- Τι συζητά η κυβέρνηση με τους θεσμούς

Δημήτρης Ντόγκας

ΚΕΟΣΟΕ: Πρόσκληση σε 507 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για… «Οινογνωσία»- 5 ευρώ  ανά ώρα κατάρτισης η επιδότηση

Δημήτρης Ντόγκας

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: «Κόπηκαν» τα μισά εισιτήρια το 2020 – Η κυβέρνηση αυξάνει τις επιδοτήσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επιδότηση των πάγιων δαπανών

Δημήτρης Ντόγκας