ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο θα μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικούς επιμελητές» (ομάδα καθηκόντων AST) στις γλωσσικές τους υπηρεσίες για θέσεις εργασίας μόνο στο Λουξεμβούργο.

Tο νέο προσωπικό θα είναι βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., τη μία σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Ο παρών διαγωνισμός προορίζεται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, της επιλεγείσας γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο επίπεδο). Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής: Γλώσσα 1: μία από τις γλώσσες του διαγωνισμού.

Γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τη δοκιμασία ειδικών ικανοτήτων στον τομέα στο κέντρο αξιολόγησης. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C2. Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» – Αξιολογητής Ταλέντου) και για τις δοκιμασίες γενικών και ειδικών ικανοτήτων στο κέντρο αξιολόγησης. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: B2. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Μαζί με τις δοκιμασίες Αριθμητικού Υπολογισμού (ΝUMERICAL REASONING TESTS) και τις δοκιμασίες Κατανόησης Κειμένου (VERBAL REASONING TESTS), εξίσου δημοφιλείς είναι οι δοκιμασίες Κατανόησης Αφηρημένων Εννοιών (ABSTRACT REASONING TESTS).

Το σημαντικό βιβλίο «Abstract Reasoning Tests – Κατανόηση Αφηρημένων Εννοιών» του καθηγητή Αντώνη Ελευθεριάδη, από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Πένα», περιλαμβάνει ένα πλήθος από τέτοιες ερωτήσεις που αποβλέπουν στην αξιολόγηση της ικανότητάς μας να σκεφτόμαστε λογικά και να κατανοούμε τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που περιλαμβάνουν μόνο διαγραμματικά ή οπτικά στοιχεία (φιγούρες, εικόνες και σχήματα) κι όχι γλωσσικά ή αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες.

Στο 6ο Μέρος του βιβλίου περιέχονται Ασκησάρια Προσομοίωσης των επίσημων εξετάσεων της EPSO και των Κυβερνητικών Εξετάσεων Κύπρου και Τραπεζών με τεστ Κατανόησης Αφηρημένων Εννοιών (ABSTRACT REASONING TESTS).

Η δουλειά δηλαδή είναι να αποκωδικοποιούμε έννοιες και πληροφορίες που περιέχονται σε εικόνες και διαγράμματα. Κάθε σειρά φιγουρών συνοδεύεται από 4 έως 5 Ερωτήσεις Κατανόησης με εικόνες, εκ των οποίων πρέπει να βρείτε τη Σωστή (Σύστημα Πολλαπλής Επιλογής).

Στο τέλος κάθε ερωτηματολογίου μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις και σε ορισμένες δύσκολες ερωτήσεις τα σχόλιά τους. Μετά τις απαντήσεις ακολουθεί ένας Πίνακας Αυτο-αξιολόγησης, με τον οποίο μετράμε τις επιδόσεις μας. Τα τεστ είναι χρονομετρημένα. Διάρκεια κάθε ερώτησης είναι 1 λεπτό.

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 23 Μαρτίου 2021 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

55 διοικητικοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (στο εξής EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν με τον παρόντα διαγωνισμό θα εργαστούν ως υπάλληλοι αρμόδιοι και αρμόδιες για τις πολιτικές στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης και θα προσληφθούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (στο εξής ΓΔ AGRI) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ως υπάλληλος αρμόδιος/αρμόδια για τις πολιτικές στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στη ΓΔ AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει: να αναπτύσσετε πολιτικές και νέα νομοθεσία, να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την υφιστάμενη νομοθεσία, να διαχειρίζεστε προγράμματα, να διενεργείτε οικονομικές αναλύσεις και να εκπονείτε μελέτες για τις προοπτικές πολιτικής, να διαπραγματεύεστε και/ή να παρακολουθείτε εμπορικές συμφωνίες, να συμβάλλετε σε δραστηριότητες αξιολόγησης όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ AGRI, και να εκπροσωπείτε τη ΓΔ AGRI σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής, σε επιτροπές της Ε.Ε., στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.: τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities_el έως τις 9 Μαρτίου 2021 στις 12:00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Νοσηλευτικό προσωπικό στη Σουηδία

Ζητούνται δέκα Νοσηλευτές/τριες για Ψυχιατρικό τμήμα Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο τετραετούς φοίτησης και τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρία στο αντίστοιχο τμήμα.

Στους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί και θα εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας θα προσφερθούν: Δωρεάν μαθήματα Σουηδικών online (Αγγλικά σε Σουηδικά), ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία + υπερωρίες, βοήθεια για την εγγραφή σας στη Σουηδία-μετεγκατάσταση και συμβουλευτική σε πρακτικά ζητήματα π.χ. Νηπιαγωγείο ή σχολείο του παιδιού.

Η Σουηδία προσφέρει ένα καλά οργανωμένο, σταθερό και λειτουργικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάρχουν κονδύλια που καλύπτουν μαθήματα για έρευνα, εκπαίδευση και για συνέδρια.

Οι συνθήκες εργασίας είναι ακριβώς ίδιες με τους Σκανδιναβούς πολίτες και το κλίμα εργασίας με τους συναδέλφους είναι ανοιχτό και ηθικό. Μεγάλο ρόλο στη διαδικασία πρόσληψης έχουν η υπευθυνότητα, η ομαδικότητα, η συνέπεια και η ειλικρίνεια. Πληροφορίες στο [email protected]

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Υπόθεση Λιγνάδη – Κούγιας: «Τηλεγράφημα η δικογραφία, θα δω αν αναλάβω την υπόθεση»

Δημήτρης Λιγνάδης: «Σκηνοθετούσε ακόμα και τις σχέσεις των παιδιών» – Τι αποκάλυψε δικηγόρος θύματος

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: Να υπάρχει κόφτης στα SMS και έλεγχος στις ώρες εξόδου

Παύλος Χαϊκάλης: Στα χέρια του ο φάκελος καταγγελιών – Τουλάχιστον πέντε μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κομισιόν: Στο φουλ οι ελληνικές μηχανές… απορρόφησης κονδυλίων για αντιμετώπιση της πανδημίας

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας