ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ανοίγουν κατ’ εξαίρεση 45 θέσεις… άμυνας στον κορωνοϊό – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Ενισχύεται το ΕΣΥ: Προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού

Newsroom eleftherostypos.gr

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η σύμβαση δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια οκτώ μηνών από την 6η/11/2020 – έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών).

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, σύμφωνα με την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα σαράντα πέντε (45) άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έως τις 22 Ιανουαρίου τη συν/μη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: [email protected] Για τις θέσεις που αφορούν στην Εδρα και την Π.Ε. Αχαΐας: [email protected] Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Ηλείας: [email protected]

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
ΠΕ Ιατρών Πάτρα 1
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πάτρα 1
 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Πάτρα 1
ΤΕ Πληροφορική Πάτρα 1
 ΔΕ Διοικητικού Πάτρα 1
ΠΕ Γεωπόνων Πάτρα 1
ΠΕ Κτηνιάτρων Πάτρα 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Πάτρα 1
ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Πάτρα 1
ΠΕ Ψυχολόγων Πάτρα 1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγων Πάτρα 1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Πάτρα 1
ΔΕ Νοσηλευτών Πάτρα 2
ΔΕ Οδηγών Πάτρα 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Πάτρα 1
ΥΕ Κλητήρων Πάτρα 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  Πάτρα 1
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
ΠΕ Ιατρών Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Γεωπόνων  Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Κτηνιάτρων Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Ψυχολόγων Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, και εν ελλείψει ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΤΕ Νοσηλευτών Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγων Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΔΕ Διοικητικού Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΔΕ Οδηγών Ι.Π. Μεσολογγίου 1
ΠΕ Γεωπόνων  Αγρίνιο 1
ΤΕ Νοσηλευτών Αγρίνιο 1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγων Αγρίνιο 1
ΔΕ Διοικητικού Αγρίνιο 1
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πύργος 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πύργος 1
ΤΕ Πληροφορικής Πύργος 1
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Πύργος 1
ΔΕ Νοσηλευτών Πύργος 1
ΔΕ Οδηγών Πύργος 1
ΔΕ Διοικητικού Πύργος 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πύργος 1
ΥΕ Φυλάκων Πύργος 1
30 θέσεις στον Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 7 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού) και 19 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στον Δήμο Θάσου, Τ.Κ. 64004, Θάσος Ν. Καβάλας, υπ’ όψιν κ. Δρακόντου Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας 25933 50133).

2 γιατροί στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Για την κάλυψη των θέσεων ζητούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. επικοινωνίας 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277510, 210 5277516).

170 τεχνικοί και εργάτες στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορονοϊού Covid-19.

Οι θέσεις είναι: ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 19, ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 15, ∆Ε τεχνιτών Ελαστικών 1, ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας 67, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών Μηχανικών 2, ΤΕ τεχνολόγων μηχανολόγων Μηχανικών 1, ∆Ε τεχνιτών σιδηρουργων 2, ∆Ε τεχνιτών ξυλουργών 3, ∆Ε τεχνιτών οικοδόμων 2, ∆Ε τεχνιτών πλακάδων 3, ∆Ε τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 16, ∆Ε τεχνιτών Υδραυλικών 3, ∆Ε τεχνιτών ηλεκτρολόγων 3, ∆Ε τεχνιτών σοβατζήδων 2, ∆Ε ∆ενδροκηπουρών 2, ∆Ε τεχνιτών ξυλουργών 1, ∆Ε τεχνιτών ελαιοχρωματιστών 1 και ΥΕ εργατών πρασίνου 27.

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected] έως σήμερα 19-01-2021, µε θέµα «Αίτηση ΣΟΧ για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: Ολοένα και περισσότερες περιοχές «φουντώνουν» – Στην κρισιμότερη φάση το ΕΣΥ στην Αττική

Tinad

Κορωνοϊός: Συναγερμός για τη νέα παραλλαγή του ιού που εξαπλώνεται συνεχώς στη Νέα Υόρκη

Tinad

Κορωνοϊός: Είκοσι οκτώ ημέρες μετά το εμβόλιο της Johnson & Johnson υπάρχει 100% προστασία – Τα δεδομένα

Tinad

Συνεδριάζουν οι «27»: Στην ατζέντα το σχέδιο έκδοσης πιστοποιητικών εμβολιασμού

Tinad

Κορωνοϊός – Εξαδάκτυλος: Οι αριθμοί των ημερών μας φρενάρουν – Ανησυχία για τη Θεσσαλονίκη

Tinad

Κορωνοϊός – Εμβόλιο Pfizer: Ισραηλινή μελέτη επιβεβαιώνει αποτελεσματικότητα 94%

Tinad

Κορωνοϊός: Το βαρύ φορτίο του ιού τραβάει πίσω την επανεκκίνηση – Σε οριακό σημείο οι ΜΕΘ στην Αττική

Μιχάλης Μάρδας

Κορωνοϊός: Έτοιμο για κλινική δοκιμή εμβόλιο της Moderna κατά της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός – Γαλλία: Lockdown στη Δουνκέρκη – Η επιδημιολογική κατάσταση επιδεινώνεται

Ανδρέας Ντίνης