ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Τουρισμού: Προκήρυξη για 108 καθηγητές στα ΙΕΚ – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Newsroom eleftherostypos.gr

Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού.

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα προσληφθεί, δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του, μόνο σε μία θέση.

Η εμπειρία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε συναφές αντικείμενο εργασίας με την ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσληψης.

Ειδικότερα, η επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει το ένα τετράμηνο (4) πλήρους απασχόλησης κατ’ έτος.

Η διδακτική εμπειρία θα λαμβάνεται υπόψη και θα μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε Φροντιστηριακούς Οργανισμούς – Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε Τμήματα Μετεκπαίδευσης Ν. 1077/1980 και θα λογίζεται ως πλήρες έτος όταν πρόκειται για τετράμηνη απασχόληση για αναπληρωτές/εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες ανά εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας για αναπληρωτές/εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο ή ωρομίσθιους.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ

ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ                               17

ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ                                        18

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                     13

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης                 14

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        15

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                 15

ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ                                 8

ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                8

12 άτομα στο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Το Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 3 ∆Ε βοηθών Νοσηλευτών, 1 ∆Ε μαγείρων, 2 ΥΕ βοηθών μαγείρων τραπεζοκόμων, 4 ΥΕ Περιποιητών Γερόντων και 2 ΥΕ Πλυντριών – Καθαριστριών

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ([email protected]) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, Περατάτα Κεφαλλονιάς, Τ.Κ. 28100 (τηλ. επικοινωνίας: 26710-24282).

14 τεχνίτες στη ΔΕΥΑ του Δήμου Ιωαννιτών

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Χημικών, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και 9 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν (τηλ. επικοινωνίας: 2651054500- Γρ. Προσωπικού), μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, 8ης Μεραρχίας 3, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα.

7 τεχνικοί στη ΔΕΗ Χανίων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Χανίωνανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί 4, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών 2 και ΥΕ Εργάτες/τριες 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Χανιών Μόφορη Ελένη: [email protected] Τηλ. επικοινωνίας: 2821024248. Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Θ. 234, 73100, ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΧΑΝΙΑ, υπόψη κ. Μόφορη Ελένης, τηλ. επικοινωνίας: 2821024248.

Έως σήμερα οι αιτήσεις για 600 οδηγούς ΚΤΕΛ

Συνεχίζονται οι προσλήψεις στα ΚΤΕΛ για 600 περίπου οδηγούς με εμπειρία προκειμένου να ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΑ για δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από την 1η Νοεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους.

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.

ε. Θα αξιολογηθεί η προϋπηρεσία.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης: α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ΄ , Π.Ε.Ι. σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση όπου προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Για την «ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, με κατάθεσή τους στην Εδρα της εταιρίας στη Θήβα – Εστίας 10 – Τ.Κ. 32200 είτε με courier είτε αυτοπροσώπως, καθώς και με αποστολή τους μέσω e-mail με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ» στο [email protected] Τηλ. 22620-26419.

Οι ενδιαφερόμενοι στο ΚΤΕΛ Αττικής καλούνται να αποστείλουν στο [email protected] τα κάτωθι: Βιογραφικό, φωτογραφία, Ποινικό Μητρώο, άδεια οδήγησης, απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδος, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. Τέλος, για το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως αύριο.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ: Οκτάμηνες συμβάσεις για 225 διοικητικούς, τεχνικούς και μηχανικούς [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: Συναγερμός σε γηροκομείο στη Φλώρινα – Εντοπίστηκαν κρούσματα σε εργαζομένους και τρόφιμους

Tinad

Κορωνοϊός – Συναγερμός στην Καβάλα: Ένας νεκρός και 30 κρούσματα σε γηροκομείο

Tinad

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Μιχάλης Μάρδας

ΔΕΗ: 71 συμβασιούχοι σε Ρόδο και Κρήτη – Έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η λίστα της κυβέρνησης: Αυτά τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: Συναγερμός στη Νίκαια για κρούσματα σε γηροκομείο

Ανδρέας Ντίνης

Συναγερμός σε γηροκομείο της Θεσσαλονίκης – Εντοπίστηκαν 20 κρούσματα κορωνοϊού

Tinad

Κορωνοϊός: Ανάσα σε εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και τα ΚΤΕΛ

Δημήτρης Ντόγκας