ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ: Τα κριτήρια κατάταξης για 609 οδηγούς και τεχνίτες – Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση [Πίνακες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσλαμβάνει το υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του για μόνιμο προσωπικό στην Ανώνυμη Εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και στην Ανώνυμη Εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Συνολικά θα γίνουν 609 διορισμοί, 186 στη ΣΤΑΣΥ και 423 στην ΟΣΥ.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Ελληνες πολίτες.
 2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1999 για τον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Συρμών και από το έτος 1975 έως και το έτος 1999 για τους κλάδους/ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα.

 1. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 2. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

423 θέσεις στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

 • ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) (201)
 • ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Δ’+Ε΄ ή DΕ κατηγορίας) (166)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) (29)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (3)
 • ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (3)
 • ΔΕ Βαφέων Οχημάτων (1)
 • ΔΕ Ταπητουργών (1)
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών-Οξυγονοκολλητών (1)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (8)
 • ΔΕ Τορναδόρων (3)
 • ΔΕ Ψυκτικών (5)
 • ΔΕ Ηλεκτρονικών Οχημάτων (2)

186 θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

 • ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (17)
 • ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (5)
 • ΔΕ Οδηγών Συρμών (75)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (39)
 • ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (1)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών (12)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (18)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών (5)
 • ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών (6)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων -Ελαιοχρωματιστών (2)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων -Ξυλουργών (1)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων -Τεχνιτών Τοποθέτησης Πλακιδίων (3)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2)

 

Ειδικό έντυπο

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΤΕ ή ΔΕ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως 14/11 στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, e-mail: [email protected], είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): [email protected], και στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., στη διεύθυνση Αθηνάς 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, τηλ. για πληροφορίες: 2144141255, 2144141076 και 2144141077, φαξ 210 3223935, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected].

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στο φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020».

Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο:

α) στην ιστοσελίδα του yπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις),

β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι κατέχουν:

α) περισσότερους του ενός τίτλους σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα,

ή β) έναν βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων (ΤΕ ή ΔΕ) μπορούν να δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους δύο ή και περισσότερες θέσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει με προσοχή τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που τυχόν έχει σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στο τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις επιδιωκόμενες θέσεις.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει αύριο 4 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020

Τα δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλει:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
 2. Τίτλους σπουδών στους οποίους να αναγράφονται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτών.Οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.

Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στον δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ από την οποία να προκύπτουν ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος.

Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

 1. Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το κατά περίπτωση Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.
 2. Αδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις.
 3. Εμπειρία. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.
 4. Γνώση Χειρισμού Η/Υ (όπου απαιτείται). Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
 5. Τίτλους Ξένων Γλωσσών.
 6. Ειδικές Κατηγορίες Θέσεων (Πολύτεκνοι-Τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι-Τέκνα Τρίτεκνων Οικογενειών.
 7. Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.
 8. Τίτλους, Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις.

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕ ΔΕ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός × 110

 

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών 150  –
Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 ή δεύτερος τίτλος σπουδών 150
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 400  –
 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200  –
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200  –
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό
αντικείμενο
100  –
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

609 μόνιμοι σε Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. – Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμος Πειραιά: Ο διαγωνισμός για 118 οδηγούς και εργάτες – Έως 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

«Πρωταθλητές» της… παρανομίας: «Βροχή» προστίμων σε οδηγούς στο Ηράκλειο

Tinad

600 οδηγοί στα ΚΤΕΛ: Τα δικαιολογητικά και τα προσόντα για να… καθίσετε στη  θέση

Δημήτρης Ντόγκας

Πρόσκληση σε 600 οδηγούς από τα ΚΤΕΛ Αττικής ,Θηβών, Εύβοιας και Κορινθίας- Αναλυτικά οι διαγωνισμοί

Δημήτρης Ντόγκας

Η ΣΤΑΣΥ καταγγέλλει: Υπάρχει έλλειψη συρμών λόγω οργανωμένου σχεδίου βανδαλισμού βαγονιών

Μιχάλης Μάρδας

Σχέδιο για να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών στα ΜΜΜ με προσλήψεις και αγορά λεωφορείων

Ανδρέας Ντίνης

Με τη φωνή της Κάλλας θα «πλημμυρίσει» το μετρό την Κυριακή 21 Ιουνίου

Ανδρέας Ντίνης

ΣΤΑΣΥ για κορωνοϊό: Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και επιβάτες

Ανδρέας Ντίνης