ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Πειραιά: Ο διαγωνισμός για 118 οδηγούς και εργάτες – Έως 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου.

Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται:

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου  ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων  ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου

ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων  ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected] είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπ’ όψιν κ. Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566), έως και 16-11-2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)                   16

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)            14

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων)    2

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων)          2

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών)              1

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                                                2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                  81

5 στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΤΕ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας – Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων/Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης – Μητροπόλεως 44 – Τ.Κ. 59132 – Βέροια (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50112, 50116).

2 στην Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης

Η Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Νηπιαγωγός ελλείψει ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος και 1 ΠΕ Εργοθεραπευτής μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17).

8 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 3 ΠΕ Οικονομικής κατεύθυνσης, 1 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και 2 ΥΕ Καθαριστών-τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ. Αντώνη Κωνσταντινόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132063628).

Αιτήσεις για 11 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 3Ε/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας το σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4) τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

609 μόνιμοι σε Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. – Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ: Τα κριτήρια κατάταξης για 609 οδηγούς και τεχνίτες – Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση [Πίνακες]

Δημήτρης Ντόγκας

«Πρωταθλητές» της… παρανομίας: «Βροχή» προστίμων σε οδηγούς στο Ηράκλειο

Tinad

600 οδηγοί στα ΚΤΕΛ: Τα δικαιολογητικά και τα προσόντα για να… καθίσετε στη  θέση

Δημήτρης Ντόγκας

Πρόσκληση σε 600 οδηγούς από τα ΚΤΕΛ Αττικής ,Θηβών, Εύβοιας και Κορινθίας- Αναλυτικά οι διαγωνισμοί

Δημήτρης Ντόγκας

Αυτές είναι οι 13 διαδικασίες που ψηφοποιούνται για οδηγούς και οχήματα

admin

Ευρωβαρόμετρο: Επικίνδυνα οδηγάει ο ένας στους δύο Ελληνες – Ποιοι Ευρωπαίοι είναι πιο προσεκτικοί

Μιχάλης Μάρδας

Αίσχος: Οδηγοί έκλεισαν τη ΛΕΑ στην Αθηνών-Λαμίας και δεν μπορούσε να περάσει ασθενοφόρο [βίντεο]

Evanthia Karra

Πιο υπεύθυνοι οι οδηγοί όταν έχουν τα παιδιά στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με έρευνα

Ανδρέας Ντίνης