ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής:

ΠΕ Γεωπόνοι 19, ΠΕ Οικονομικοί 6, ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 5, ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί 3, ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 και ΠΕ Κτηνίατροι 16.

Για τις θέσεις των γεωπόνων ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν έως την 1η Μαρτίου αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ), Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2108802856, 2108802837 και 2108802374).

19 άτομα στον Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριµένα: Α. ∆έκα έξι(16) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και Β. Τριών (3) ατόµων, ειδικότητας ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο mail [email protected] ή µε αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780-781(Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού).

5 διοικητικοί στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών από την ημερομηνία της πρόσληψης, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στον πίνακα Α’, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της διάδοσης του κορονοϊού Covid-19. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 και ΔΕ Διοικητικού 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους: α) είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων) ή β) ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected]

8 στον Δήμο Ληξουρίου

Ο Δήμος Ληξουρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του κορονοϊου Covid-19.

Οι θέσεις είναι: 5 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (χειριστής γκρέιντερ) και 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (χειριστής γεωργικών ελκυστήρων- τρακτέρ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ληξουρίου (οδός Παπά Χαρ. Γραικούση- Α’ όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού και από τις ώρες 10:00-11:00 π.μ. και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360960 & 2671360962.

13 εργάτες στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορονοϊού και της προάσπισης της δημόσιας υγείας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 5 ΥΕ εργατών καθαριότητας, 3 ΥΕ εργατών οικοδομικών εργασιών, 1 ΠΕ γεωπόνων, 2 ΥΕ εργατών πρασίνου και 2 ΥΕ εργατών νεκροταφείου (ταφή-εκταφή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], ή εναλλακτικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα 19009 (τηλ: 22943-21029, -21056).

13 θέσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Αδειας Α’ Τάξης), 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, 4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Εργων Υποδομής), 1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Αδειας Α’ Τάξης), 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος και 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: 2410-687112, 104, 103).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Υπόθεση Λιγνάδη – Κούγιας: «Τηλεγράφημα η δικογραφία, θα δω αν αναλάβω την υπόθεση»

Δημήτρης Λιγνάδης: «Σκηνοθετούσε ακόμα και τις σχέσεις των παιδιών» – Τι αποκάλυψε δικηγόρος θύματος

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: Να υπάρχει κόφτης στα SMS και έλεγχος στις ώρες εξόδου

Παύλος Χαϊκάλης: Στα χέρια του ο φάκελος καταγγελιών – Τουλάχιστον πέντε μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας