ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Στο προθάλαμο του τυπογραφείου ο διαγωνισμός για 2.600 επαγγελματίες οπλίτες – Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Newsroom eleftherostypos.gr

Θέμα χρόνου είναι πλέον η δημοσίευση διαγωνισμού για 2.600 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Συνολικά θα γίνουν προσλήψεις 1.600 ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι προβλέπεται να κατανεμηθούν ως εξής: 1.000 ΕΠ.ΟΠ. στον Στρατό Ξηράς, 280 ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, 20 ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα και 300 ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η κατανομή των 1.000 ΟΒΑ, η οποία προβλέπεται ως εξής: 600 ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς, 200 ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία.

Η εκπαίδευση των ΕΠ.ΟΠ. περιλαμβάνει: Αρχική εκπαίδευση, διάρκειας 14 εβδομάδων (6 εβδομάδες βασική και 8 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή).

Εκπαίδευση στην ειδικότητα, διάρκειας από 4 έως 113 εβδομάδες, ανάλογα με την ειδικότητα. Εκπαίδευση Υποψήφιων Βαθμοφόρων, διάρκειας 4 εβδομάδων. Μάλιστα λίγο πριν φύγει το 2020 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων. Παράλληλα, την πρόσληψη 800 νέων συνοροφυλάκων σε Εβρο, Ροδόπη και Καβάλα προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως.

43 προσλήψεις στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Γεωτεχνικών 1, ΠΕ Οικονομικών 1, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 7, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών 2, ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα) 1, ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Διαμορφωτήρα γαιών) 1, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών 2, ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 2 και ΥΕ Υδρονομέων 25.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή: Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ. Μπαντή, τηλ. 2310543860) από 8.00 π. μ. έως 14.00 – Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ. 2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ. 2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

54 διοικητικοί στην Υπηρεσία Ασύλου του υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021.

Οι θέσεις είναι: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 11, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 7, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 12, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 10, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 , Κεντρική Υπηρεσία-ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού  8.

Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων εμπίπτουν στον Τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον Τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες:

α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τη λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και

β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή με τους αιτούντες, τη διαχείριση αυτών των πληθυσμών, τη λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος τη λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ βαθμό, όπως περιγράφεται στο Νόμο 4375/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, T.K. 18233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης Νίκαια και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη: «Για τη ΣΟΧ1A/2020», (τηλ. επικοινωνίας 213-2128114).

16 εργάτες στον Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Θα προσληφθούν: 10 ΥΕ Εργ. Καθαριότητας, 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας χωρίς ψηφιακό ταχογράφο), 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας ( Απορ/ρο όχημα με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υπόψη κ. Ζ. Μιχαλάκη, Λεωφ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 Σαλαμίνα, Τ.Κ. 18900 (τηλ. επικοινωνίας 2132027373 κ. Ζ. Μιχαλάκη, ή 2132027375 ή 2132027376).

3 χειριστές στον Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες λόγω της συνέχισης των συνεπειών και των καταστροφών από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2020, εξαιτίας κατεπειγουσών αναγκών αγροτικής οδοποιίας κ.λπ.

Ζητούνται: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Grader), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (jcb). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, τηλ. 26213-62611 (αρμόδια υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών και έως σήμερα 19.01.2021.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας