ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αντίστροφη μέτρηση για 370 διοικητικούς, μηχανικούς και τεχνικούς

Newsroom eleftherostypos.gr

To υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 66 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 87 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Αντικείμενο απασχόλησης

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανόμενων ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αφορά στην υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο, της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, για τις θέσεις που προβλέπονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής Υποδοχής) επισημαίνεται ότι οι προσληφθέντες θα κληθούν σε καθημερινή βάση να παρέχουν βοηθητικές εργασίες επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών φιλοξενίας Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής Υποδοχής με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την παροχή αξιοπρεπών υλικών συνθηκών υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα, με γνώμονα το σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. Η εργασία τους θα παρέχεται καθημερινά σε χώρους υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, λόγω αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Αιτήσεις υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ίδια εφαρμογή. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και στην οποία μπορεί να σημειώσει έως δύο προτιμήσεις. Η σώρευση περισσότερων θέσεων ίδιας ή διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

23 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Εκδόθηκε η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/17.11.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικότερα: Δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επτά (7) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ΝΠΔΔ (υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση, η οποία μετά την πάροδο διετίας δύναται να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δύο (2) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 3 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Απομόνωση σ’ ένα φάρο και μπόλικες ταινίες προσφέρει σ’έναν τυχερό το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ

Μαρίνα Μπενέκου

ΔΕΗ: Ο διαγωνισμός για 300 θέσεις στην Δυτική Μακεδονία – Οι ειδικότητες και οι οδηγίες για την αίτηση [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Διεθνής διαγωνισμός: Αντίστροφη μέτρηση για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Οι ειδικότητες για τις 370 θέσεις – Πως θα υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 370 συμβασιούχων για 3 συν 3 έτη

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: Πώς μία 14χρονη κάνει τους επιστήμονες να σκίζουν τα πτυχία τους

Μαρίνα Μπενέκου

600 οδηγοί στα ΚΤΕΛ: Τα δικαιολογητικά και τα προσόντα για να… καθίσετε στη  θέση

Δημήτρης Ντόγκας

Διπλωματική Ακαδημία: Διαγωνισμός για 21 υποψήφιους Ακολούθους Πρεσβείας – Τα κριτήρια για τον διορισμό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΑ: Επίδοση βραβείων στους διακριθέντες μαθητές του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ»

Tinad