ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Newsroom eleftherostypos.gr

Οδηγίες για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους δήμους και στις περιφέρειες και στα ΝΠΙΔ δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του.

Με την εγκύκλιο καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη των συμβασιούχων για το 2021.

Η αποστολή των αιτημάτων τους θα πρέπει να γίνει έως 19 Μαρτίου και 31 Μαρτίου, ανάλογα με την κατηγορία των συμβασιούχων. Ειδικότερα οι κατηγορίες των συμβασιούχων αφορούν:

  • το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),
  • το προσωπικό ΙΔΟΧ και τη σύναψη ΣΜΕ στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους,
  • την πρόσληψη διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε.,
  • την πρόσληψη γενικών διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία,
  • το προσωπικό ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
  • το προσωπικό ΙΔΟΧ και τη σύναψη ΣΜΕ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
  • τις ΣΜΕ εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,
  • την αναπλήρωση θέσεων απασχολούμενων σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
  • το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Επίσης στην εγκύκλιο ορίζονται οι κατηγορίες των προσλήψεων συμβασιούχων που εξαιρούνται, δηλαδή δεν εμπίπτουν στην κατηγορία προσλήψεων που χρειάζονται έγκριση της ΠΥΣ, ούτε χρειάζεται να αποσταλεί αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για τις εξής οκτώ κατηγορίες:

1) Αρχική πρόσληψη (αρ. 14 Ν. 4403/2016) και ανανεώσεις ΙΔΟΧ (αρ. 72 Ν. 4342/2015) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

2) ΣΜΕ (αρ. 30 Ν. 4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

3) εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (αρ. 116 Ν. 4547/2018),

4) προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (αρ. 41 Ν. 4325/2015 και αρ. 36 Ν. 4765/2021),

5) γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (αρ. 27 Ν. 4304/2014),

6) πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης,

7) αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου,

8) έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

35 γιατροί, καθηγητές και διοικητικοί στον Δήμο Αθηναίων

Προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα προσλάβει ο Δήμος Αθηναίων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η προκήρυξη έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Ολοι όσοι προσληφούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

Οι θέσεις είναι: ΠΕ Γυμναστών 1, ΠΕ Δάσκαλων 5, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 4, ΠΕ Θεατρολόγων 1, ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγων 4, ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων 2, ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων 3, ΠΕ Ιατρών Παιδίατρων 3, ΠΕ Ιατρών Ψυχίατρων 1, ΠΕ Καθηγητών Μουσικής 1, ΠΕ Καθηγητών Πληροφορικής1, ΠΕ Καλών Τεχνών 1, ΠΕ Κτηνίατρων 2, ΠΕ Μαιευτήρων – Γυναικολόγων 2, ΠΕ Νοσηλευτών 2, ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού1 και ΠΕ Πληροφορικής 1.

Για τις θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων θα ζητηθούν: α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου και β) πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής θα ζητηθούν: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ.

10 φύλακες στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης για την κάλυψη αναγκών φύλαξης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που εδρεύει στην Καλλιθέα.

Για τις θέσεις ζητούνται:

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα άδεια εργασίας Α’ κατηγορίας Ν. 3707/2008 (τ.Α’/209) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

γ) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στον τομέα της φύλαξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151, Τ.Κ. 17610, Καλλιθέα, Αττική, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Μιραηλίδου Ηλιανής, τηλ. επικοινωνίας: 2104857704.

Ηλεκτρολόγος στον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ηλεκτρολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων, από 2 Μαρτίου έως 7 Μαρτίου 2021, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2268350211 στη Γραμματεία του δήμου.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Μπαλάσκας: Στη Λαμία 110 αστυνομικοί φυλάνε το σκήνωμα του Κουφοντίνα

Κλειστό το Δημαρχείο στο Μοσχάτο λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Άγνωστοι βεβήλωσαν το γκράφιτι των Ηρώων της Επανάστασης του 1821 στο Ελληνικό: «Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν»

Κορωνοϊός – Βασιλακόπουλος: Γιατί το lockdown δεν απέδωσε – Όχι στο sms για τα ψώνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες για καριέρα στο εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων: «Τρέχουν» 700 προσλήψεις μέσω κοινωφελούς εργασίας – Δικαιούχοι 7 κατηγορίες ανέργων

Δημήτρης Ντόγκας