ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 154 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Για τις θέσεις ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων ζητούνται: Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων,

γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (έως 2/3) 24610 98801
ΠΕ Αρχαιολόγων 25
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (ομάδα Α) 2
ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων 2
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 2
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 100
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (έως 2/3) 210 3215548
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 8
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων 7
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (έως 5/3) 210 9238724
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (έως 5/3) 2310 801402
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 8/3) 210 3240563
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (έως 8/3) 210 3240313
ΔΕ Μαρμαροτεχνίτη 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 1
4 πτυχιούχοι στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ως ακολούθως: 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 2 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ. επικ.: 2132074639.

Φαρμακοποιός στον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2132072310).

7 καθαριστές στον Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας 4 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Λεβαδέων (Δ/νση Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά) μέχρι και την Τετάρτη 03-03-2021 (τηλ. επικοινωνίας: 22613 -50833).

9 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 9 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 5 ΠΕ Ζωγράφος, 1 ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων, 1 ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός, 1 ΔΕ Κεραμιστής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης, Αρκαδίου 50, 74 100, Ρέθυμνο, (τηλ. επικοινωνίας: 2831040157, 2831040151).

Χειριστής μηχανημάτων στον Δήμο Πέλλας

Ο Δήμο Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Εργου (καλαθοφόρου οχήματος) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πέλλας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23823 50871, 23823 50821 και 23823 50891).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Μπαλάσκας: Στη Λαμία 110 αστυνομικοί φυλάνε το σκήνωμα του Κουφοντίνα

Κλειστό το Δημαρχείο στο Μοσχάτο λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Άγνωστοι βεβήλωσαν το γκράφιτι των Ηρώων της Επανάστασης του 1821 στο Ελληνικό: «Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν»

Κορωνοϊός – Βασιλακόπουλος: Γιατί το lockdown δεν απέδωσε – Όχι στο sms για τα ψώνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες για καριέρα στο εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας