Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρυθμίστε τα χρέη της πανδημίας σε 72 δόσεις – Τα μυστικά, οι παγίδες και οι οφειλές που υπάγονται

Γιώργος Παλαιτσάκης

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση που προβλέπει τμηματική καταβολή των χρεών προς την εφορία που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας.

Περισσότεροι από 826.435 φορολογούμενοι -φυσικά και νομικά πρόσωπα- που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία βεβαιωθείσες από την 1η-3-2020 έως την 31η-7-2021 θα έχουν τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των συγκεκριμένων οφειλών είτε σε 36 άτοκες είτε σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση από τον Ιανουάριο του 2022. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ.

Αποφάσεις

Σύμφωνα, ειδικότερα, με το άρθρο 75 του Ν. 4821/2021, με την υπ’ αριθμόν Α1179/10-8-2021 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου και με την υπ’ αριθμόν Ε2167/16-8-2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, παρέχεται η δυνατότητα σε φορολογούμενους πληττόμενους οικονομικά από την πανδημία να ρυθμίσουν έως και σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή έως και σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις:

* οφειλές προς τις φορολογικές αρχές που έχουν βεβαιωθεί από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021,

* βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Αιτήσεις

Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμισης θα μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η-12-2021. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Πράσινο φως

Στη ρύθμιση αυτή υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις όλες οι αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, καθώς και από ΕΝΦΙΑ έτους 2020, οι οποίες έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων κ.λπ.) που δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Επιπλέον, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 31-12-2021.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:

* Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

* Oφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, και

* δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του Ν. 4469/2017.

Εξόφληση

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Βασικές οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 36 και μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων δεν θα επιβαρύνονται με τόκο.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης

Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι εφικτή μόνο:

1) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε μία τουλάχιστον απόφαση υπουργού Οικονομικών με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τα μέτρα κατά του COVID-19, η οποία έχει εκδοθεί εντός του 2020,

2) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, οι οποίοι:

* τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,

* έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021,

* εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021,

* έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»,

* ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα από 1ης-3-2020 έως 31-7-2021.

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

* Ατοκη εξόφληση για εξόφληση σε έως 36 δόσεις

* Με τόκο 2,5% οι οφειλές που τακτοποιούνται από 36 και μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις

* Στα 30 ευρώ η ελάχιστη καταβολή για χρέη μέχρι 1.000 ευρώ

* Στα 50 ευρώ η ελάχιστη καταβολή για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ

* Αιτήσεις υπαγωγής θα μπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η-12-2021

* Μηνιαία προσαύξηση 5% σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Ανοίγει πιο γρήγορα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των κορονοχρεών σε 36 ή 72 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα συν και πλην της ρύθμισης για τα κορονοχρέη [όλοι οι πίνακες με τις δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ρύθμιση οφειλών στην εφορία: Ετσι θα πληρωθούν τα κορονοχρέη σε έως 72 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πώς θα ρυθμίσετε τα «κορονοχρέη» σε 36 ή 72 δόσεις – Ποιους οφειλέτες και ποιες οφειλές αφορά η τροπολογία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom