ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Newsroom eleftherostypos.gr

Ενεργή είναι πλέον η ρύθμιση για τη ρύθμιση οφειλών για τη παροχή δεύτερης ευκαιρίας και γνωστό δικηγορικό γραφείο αποκωδικοποιεί όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ενταχθείτε στο ευνοϊκό καθεστώς.

Α. Οι Προϋποθέσεις της Πτώχευσης  

ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν είναι έμποροι αποκτούν πτωχευτική ικανότητα από 01-06-2021)

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.  Τεκμαίρεται ότι τα φυσικά πρόσωπα παύουν τις οφειλές τους όταν:

α) Δεν καταβάλλουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ΦΚΑ ή τις Τράπεζες σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

β) για περίοδο 6 μηνών,

γ) εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση υπερβαίνει τις 30.000€

Πτώχευση κηρύσσεται εάν πιθανολογείται ότι η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, αλλιώς διατάσσεται η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας  Αρκεί επαπειλούμενη αδυναμία όταν την κήρυξη της πτώχευσης την ζητά ο οφειλέτης.

Β. Η Διαδικασία  

Η διαδικασία της κήρυξης της πτώχευσης διαφοροποιείται ανάλογα με την αξία του ενεργητικού των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Έτσι, εάν η αξία είναι μικρότερη από 350.000€, ακολουθείται η απλοποιημένη διαδικασία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου (Β.2) , ενώ εάν είναι μεγαλύτερη από το ως άνω ποσό ακολουθείται η διαδικασία που αναλύεται αμέσως παρακάτω (Β.1)  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σχετικές με την απλοποιημένη διαδικασία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου διατάξεις, τίθενται σε ισχύ από 01η -06-2021. Μέχρι τότε, αρμόδιο Δικαστήριο για όλες τις πτωχεύσεις είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Σημειώνεται ότι:

 1. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών
 2. Ως αξία των ακινήτων που δηλώνονται στην αίτηση και βρίσκονται στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση εκτιμητή ακινήτων ή, εφόσον υπάρχει, η αντικειμενική τους αξία, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του. Β.1. Ενεργητικό άνω των 350.000€ Εάν η αξία του ενεργητικού της περιουσίας τους ξεπερνά τις 350.000€ ακολουθείται συνοπτικά η εξής διαδικασία: Η αίτηση ασκείται ενώπιον του Πολυμελούς Δικαστηρίου(στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του αν δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, άλλως το κέντρο των συμφερόντων του)  Επί ποινή απαραδέκτου προσκομίζεται:  Βεβαίωση οφειλών από Δ.Ο.Υ,  Τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, δήλωση στοιχείων ακινήτου, κατάσταση πιστωτών  Γραμμάτιο από ΤΠΔ: 500 ευρώ,

Β.1. Απόφαση Δικαστηρίου Αποδοχή
• Διορίζεται Εισηγητής, Σύνδικος και διατάσσεται η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας

 • Δεν σφραγίζεται η κατοικία και τα εκ του νόμου κινητά ακατάσχετα
 • Χορηγείται προθεσμία έξι μηνών για την απόδοση της κατοχής της κατοικίας του
 • Η κήρυξη σε πτώχευση δεν αποτελεί λόγο στερήσεως άδειας επαγγέλματος
 • Ως ημέρα παύσης πληρωμών τεκμαίρεται η τριακοστή ημερολογιακή ημέρα από την υποβολή της αίτησης (μπορεί και προγενέστερη όχι όμως πέραν της διετίας από την κήρυξη της πτώχευσης)

Απόρριψη

 • Εάν δε συντρέχουν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις
 • Εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά, προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση ή προκειμένου να αποφύγει την αποπληρωμή των οφειλών του
 • Εάν τα περιουσιακά στοιχεία ή το εισόδημα ΔΕΝ επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, διατάσσεται η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

Β.2. Ενεργητικό Κάτω των 350.000€ Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σχετικές με την απλοποιημένη διαδικασία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου διατάξεις, τίθενται σε ισχύ από 01η -06-2021. Μέχρι τότε, αρμόδιο Δικαστήριο για όλες τις πτωχεύσεις είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Εάν το σύνολο του ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων)της περιουσίας του οφειλέτη είναι έως 350.000€»

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ:  Μη καταβολή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τους ΦΚΑ ή τις Τράπεζες σε ύψος, τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για περίοδο 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση υπερβαίνει τις 30.000€

Αρμόδιο Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο (στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του αν δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, άλλως το κέντρο των συμφερόντων του).  Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου φερεγγυότητας, στο οποίοØ δημοσιοποιείται για 30 ημέρες

Εάν στο διάστημα αυτό δεν υποβληθεί παρέμβαση, ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο τον διορισμό του συνδίκου, Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ και κηρύσσεται η πτώχευση από Το Ειρηνοδικείο.

Οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση (αν παρότι είναι σύμφωνοι με την αίτηση αιτούνται το διορισμό συνδίκου)  Εάν οι παρεμβάσεις είναι εμπρόθεσμες, όλα τα δικόγραφα κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο  σε 60 μέρες από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης, τα διάδικα μέρη οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά, ενώ έχουν και 5 εργάσιμες για προσθήκη αντίκρουση  Εντός δύο μηνών εκδίδεται απόφαση.

Εάν τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαδικασίας και τα ετήσια εισοδήματα δεν ξεπερνούν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δεν διορίζεται σύνδικος και ο Εισηγητής διατάσσει την καταχώριση του ονόματος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, η οποία δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος των βεβαρυμμένων στοιχείων από τον ενέγγυο πιστωτή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις διατάξεις περί απαλλαγής που αναλύονται κατωτέρω οι 36 μήνες εκκινούν από την κήρυξη της πτώχευσης ή από την καταχώριση στο Μητρώο  η πτώχευση μικρού αντικειμένου πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) έτος, αλλιώς αντικαθίσταται ο σύνδικος, εκτός και αν η καθυστέρηση είναι αιτιολογημένη

B.3. Προστασία οφειλέτη πριν & μετά την πτώχευση ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

 • Άρθρο 86 = Προληπτικά μέτρα με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον με διαδικασία 682 ΚπολΔ ΚΑΘΕ μέτρο αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές (μεταβίβαση, επιβάρυνση, εκτέλεση + ισχύς μέτρων μέχρι δημοσίευση απόφασης στο Μητρώο)
 • Παρ. 2 = δεν καταλαμβάνονται πράξεις εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 • Άρθρο 100 = Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων = από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών (αναγκαστική εκτέλεση, άσκηση αγωγής, διαταγές πληρωμής, δίκες εκκρεμείς, διοικητικές πράξεις, μέτρα διοικητικής εκτέλεσης και μέτρα διασφάλισης του α 46 Ν 4174/2013)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει κατάσχεση εις χείρας τρίτου πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση ΔΕΝ επηρεάζει τα δικαιώματα του κατάσχοντος επί μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που εκχωρήθηκαν αναγκαστικά με την κατάσχεση αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί
 • Άρθρο 101 = Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές = Η αναστολή του άρθρου 100 δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους πιστωτές για διάστημα εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης Γ. Στοιχεία Πτωχευτικής Περιουσίας

Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα εξής:

 1. Το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης (συμπεριλαμβάνεται και η κύρια κατοικία του, εκτός εάν προστατεύεται από το Ν. 3689/2010- υπερχρεωμένα νοικοκυριά)
 2. Το μέρος του ετήσιου εισοδήματός του που υπερβαίνει το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του δωδεκαπλάσιου των ακατάσχετων Τα ετήσια εισοδήματα εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας (εκτός αν υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των εύλογων δαπανών, οπότε το υπερβάλλον —> πτωχευτική περιουσία): εάν η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία τουØ  ή/ και άλλα πάγια περιουσιακά στοιØχεία του που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000€, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτηθεί 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης

Γ. Στοιχεία Πτωχευτικής Περιουσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 • Για να εξαιρεθούν από τα ετήσια εισοδήματα οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ο Σύνδικος υποβάλλει στον Εισηγητή σχέδιο περιοδικών πληρωμών εντός 30 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων (3 μήνες από την πτώχευση)
 • Το σχέδιο κοινοποιείται στον οφειλέτη, ο οποίος απαντά με σημείωμα εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση
 • Με διάταξη του Εισηγητή το σχέδιο απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτό εν όλω ή εν μέρει και εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ καθώς και η πρώτη κατοικία εάν προστατεύεται με απόφαση του Δικαστηρίου, κατόπιν υπαγωγής στο Ν 3869/2010 και ο οφειλέτης είναι ενήμερος ως προς την πληρωμή των δόσεων του δανείου του

Δ. Περάτωση της πτώχευσης

 • Με την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού και τη διανομή στους πιστωτές
 • Με την παύσης εργασιών λόγω έλλειψης ενεργητικού
 • Με την εξόφληση όλων των πτωχευτικών πιστωτών κατά κεφάλαιο και τόκους
 • Αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης σε πέντε έτη από την κήρυξη αυτής (δυνατότητα παράτασης με απόφαση της συνέλευσης πιστωτών για 2 έτη ή παράταση από το δικαστήριο εάν εκκρεμεί απόφαση επί ανακοπής κατά του πίνακα διανομής που πρέπει να έχει συνταχθεί πριν το πέρας της 5ετίας)
 • Μετά την πάροδο του άνω χρονικού διαστήματος, Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ε. Απαλλαγή Φυσικών Προσώπων  

Πλήρης απαλλαγή από τα πτωχευτικά χρέη 36 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση στο Μητρώο  Πλήρης απαλλαγή μετά την παρέλευση ενός έτους από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση στο Μητρώο στις εξής περιπτώσεις:  εάν η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του,  ή/ και άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των, συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000€, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτηθεί 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης  Η οποιαδήποτε ωφέλεια του νομικού προσώπου εξαιτίας της απαλλαγής δε θεωρείται δωρεά και δεν αποτελεί εισόδημα

Ε.1. Προσφυγή Κατά της Απαλλαγής  

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απαλλαγής. η προσφυγή ασκείται παραδεκτά εάν ο προσφεύγων επικαλείται ότι:  η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη,  ο οφειλέτης δεν επέδειξε καλή πίστη κατά την κήρυξη της πτώχευσης ή/ και τη διάρκεια αυτής, δεν έχει υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης,  έχει δολίως αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής, διαδικασίας  εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη για χρεοκοπία, & ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή  Εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, καταδολίευσης, δανειστών, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας ΠΚ  Έχει καταδικαστεί για κάποια από τις παραπάνω πράξεις.

 • Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφασίζει περί της απαλλαγής.
 • Εάν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του • α) να θέσει προθεσμία στον οφειλέτη για την ικανοποίησή τους, • β) να περιορίσει την απαλλαγή ως προς ορισμένα μόνο χρέη ή • γ) να ορίσει εξαιρετικά μεγαλύτερη προθεσμία απαλλαγής, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση δέουσα αιτιολόγηση τυχόν παρεκκλίσεων από την προβλεπόμενη προθεσμία γενικής απαλλαγής της παρ. 1 του άρθρου 192.

Ε.2. Επισημάνσεις ως προς την Απαλλαγή  

Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ:  Για οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την αίτηση της πτώχευσης,  Οφειλές από δόλο ή βαρεία αμέλεια που οδήγησαν σε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου,  Οφειλές από το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,  Οφειλές διατροφής,

Συνέπειες απαλλαγής

 • η απαλλαγή δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνέχιση της διαδικασίας ρευστοποίησης
 • δεν θίγει τη διαδικασία διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης
 • τη διανομή από περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα που παρέλειψε να αναφέρει
 • δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις έναντι των λοιπών συνοφειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας.

Εάν ΜΕΤΑ την απαλλαγή αποδειχθεί ότι ο • α) οφειλέτης παρέλειψε δολίως ή από βαριά αμέλεια την αποκάλυψη της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης κατά τη διάρκεια της πτώχευσης ή • β) δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών του άρ 92 παρ 2 Τότε το Δικαστήριο μπορεί εντός τριετίας από την απαλλαγή μετά από αίτημα του πιστωτή: • α) να ανακαλέσει την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει ή • β) να θέσει προϋποθέσεις της απαλλαγής, όπως την εξόφληση κάποιων χρεών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΑ ΕΞΗΣ : • Άρθρο 79 παρ 5 :εντός το αργότερο 30 ημερών από την παύση των πληρωμών πρέπει να υποβληθεί αίτηση πτώχευσης • Άρθρο 95 :υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας του οφειλέτη.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ για περισσότερες πληροφορίες

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Δεύτερη ευκαιρία πάγιων ρυθμίσεων οφειλών έως και σε 24 ή 48 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΟΑΕΔ: Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ – Προθεσμία και διαδικασία υπαγωγής

Σε 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους – Δικαιούχοι και κριτήρια

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Σκυλακάκης: Δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση οφειλών για όλους

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Σε ρύθμιση 120 δόσεων τα πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και… λοιπά χρέη στους δήμους

Δημήτρης Ντόγκας

Restart για όλους: Ποιοι φορολογούμενοι και για ποιες οφειλές μπαίνουν σε νέα ρύθμιση – Το χρονολόγιο των δόσεων [Παραδείγματα]

Δημήτρης Ντόγκας

Χρέη: Τι προβλέπει και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Νέα ρύθμιση-ανάσα οφειλών και δόσεων στην Εφορία – Όλα όσα προβλέπονται

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις

Δημήτρης Κατσάκος