Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αξιολόγηση σχεδίων ανάκαμψης από την Κομισιόν – 10% προκαταβολή το 2021

Βρυξέλλες, ανταπόκριση ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Με βάση τις συστάσεις του Συμβουλίου ΕCOFIN (20 Ιουλίου) για την οικονομία, που δεν περιλαμβάνουν δημοσιονομικές δεσμεύσεις, αλλά και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, θα αξιολογηθεί από την Κομισιόν το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα ξεκινήσει το 2021, οπότε θα προκαταβληθεί στα κράτη-μέλη το 10% των κονδυλίων που τους αναλογούν από το Ταμείο. Στην Ελλάδα αναλογούν 19,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,5 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν μέσα στο φθινόπωρο εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στα οποία θα εκτίθεται η μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα της κάθε χώρας για τα έτη 2021-23. Τα σχέδια θα επανεξεταστούν και θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των κονδυλίων για το 2023. Υπενθυμίζεται ότι το 70% των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης θα δεσμευθεί για το 2021 και 2022 και το υπόλοιπο 30% από το 2023 μέχρι το 2026.

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την υποβολή τους. Τα κριτήρια της συνεκτικότητας με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και της ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους-μέλους θα λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση. Η αποτελεσματική συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελεί επίσης προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, την οποία το Συμβούλιο θα επιδιώκει να εκδώσει εντός 4 εβδομάδων από την πρόταση. Η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει η Κομισιόν, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να επιβληθούν δημοσιονομικοί όροι και δεσμεύσεις στα κράτη-μέλη και πως τα σχέδια θα αξιολογούνται με βάση τις συστάσεις της διαδικασίας του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (συντονισμός οικονομικών πολιτικών).

Οι συστάσεις ανά χώρα διαρθρώνονται γύρω από δύο στόχους: βραχυπρόθεσμα, άμβλυνση των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και μεσοπρόθεσμα, επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Ειδικότερα, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το μετριασμό των συνεπειών της πανδημίας, οι συστάσεις ανά χώρα αντικατοπτρίζουν τις ακόλουθες οικονομικές προτεραιότητες:

– επένδυση στην πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης,

– διατήρηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης,

– εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη,

– εξασφάλιση προβλέψεων ρευστότητας και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα,

– διατήρηση της ενιαίας αγοράς και της κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών.

Τα μεσοπρόθεσμα είναι η εστίαση στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Οπως είναι γνωστό οι δημοσιονομικοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας έχουν ανασταλεί για το 2020, ενώ όλα δείχνουν ότι η αναστολή θα επεκταθεί και το 2021, δεδομένου ότι υπάρχει αίτημα από τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ευρωζώνης.

Ρευστότητα στην οικονομία, περιορισμός επιπτώσεων από την πανδημία

Οι συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο ΕCOFIN για την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονται σε πρόταση της Κομισιόν, κινούνται στην κατεύθυνση της παροχής ρευστότητας στην οικονομία και κυρίως στις ΜμΕ, καθώς και στον περιορισμό των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας μέσω της στήριξης της εργασίας, και η προώθηση των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ειδικότερα, η Κομισιόν, στο πλαίσιο του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, συνιστά στην Ελλάδα για το 2020 και 2021 τα εξής:

  1. Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τη γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, την ενίσχυση της οικονομίας και τη στήριξη της επακόλουθης ανάκαμψης. Οταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, να επιδιώξει την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων. Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Συστήματος Υγείας και να εξασφαλίσει επαρκή και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
  1. Να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης λόγω της πανδημίας στην απασχόληση και την κοινωνία, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή μέτρων όπως τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και με τη διασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης της ενεργού συμμετοχής στον εργασιακό βίο.
  1. Να εφαρμόσει ταχέως μέτρα για την παροχή ρευστότητας και τη συνεχή ροή πιστώσεων και λοιπής χρηματοδότησης προς την οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Να επισπεύσει ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων και να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Να εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως όσον αφορά τις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και την εφοδιαστική, την καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, τις περιβαλλοντικές υποδομές, τις ψηφιακές υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας και τις ψηφιακές δεξιότητες. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
  1. Να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο του Eurogroup στις 22 Ιουνίου 2018 για την επανεκκίνηση της βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης, μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της έξαρσης της νόσου του κορονοϊού.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Στις Βρυξέλλες ο Ν. Αναστασιάδης για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Μαρίνα Μπενέκου

Δεν καταλαβαίνει τίποτα η Τουρκία: «Είστε αναρμόδιοι για το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο» λέει στην Κομισιόν

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φον ντερ Λάιεν για Πολωνία: Οι κοινές αξίες της ΕΕ δεν αψηφούνται

Μαρίνα Μπενέκου

Κομισιόν: Παγκόσμια επιτυχία το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για Covid

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Κομισιόν: Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID είναι μια διεθνής επιτυχία

Μαρίνα Μπενέκου

Η ΕΕ εξήγαγε παγκοσμίως πάνω από 1 δισ. δόσεις εμβολίων σε 10 μήνες

Μαρίνα Μπενέκου

Η Ισπανία βράβευσε την Άνγκελα Μέρκελ για τις υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Μαρίνα Μπενέκου

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε στήριξη της Ελλάδας

Μαρίνα Μπενέκου

Τα 7 μέτρα της Κομισιόν για τις αυξήσεις τιμών ενέργειας – Φοροελαφρύνσεις και στήριξη ευάλωτων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom