ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερη ευκαιρία για… συμβιβασμό με την εφορία – Συστήνεται επιτροπή για εξωδικαστική επίλυση

Έντυπο Ε9: Τέλος χρόνου για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογουμένους για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών τους με το κράτος δίδει το υπουργείο Οικονομικών.

Με διάταξη που συμπεριελήφθη στο νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουλίου, προβλέπεται ότι στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών συστήνεται Επιτροπή για την εξώδικη επίλυση των φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, η αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και η τόνωση των φορολογικών εσόδων.

Η Επιτροπή θα εξετάζει αιτήσεις εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών που θα υποβάλουν ιδιώτες διάδικοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και Παράρτημα της Επιτροπής θα λειτουργεί και στη Θεσσαλονίκη.

Αιτήματα

Κάθε αίτημα που θα υποβάλλεται στην Επιτροπή μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για φορολογικές διαφορές (από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων) που θα παραμείνουν εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι διαφορές αυτές καταστούν εκκρεμείς, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Στην ουσία, με βάση τη διάταξη αυτή, όσοι φορολογούμενοι δεν δικαιώνονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ και με βάση τα ισχύοντα σήμερα είναι υποχρεωμένοι να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και εν συνεχεία στο ΣτΕ, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία εξωδικαστικού συμβιβασμού με το Δημόσιο, καθώς θα μπορούν να προσφεύγουν στη νέα αυτή Επιτροπή, η οποία θα έχει αρμοδιότητες να διαγράφει μερικώς ή και ολοσχερώς ποσά φόρων, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων που έχουν επιβληθεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες.

Διακανονισμοί

Επιπλέον, η Επιτροπή αυτή, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα αποφαίνεται ότι τα ποσά που πρέπει να πληρώσει τελικά στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ο προσφεύγων σε αυτήν φορολογούμενος είναι μικρότερα από τα αρχικώς καταλογισθέντα, θα παρέχει στον προσφεύγοντα τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη μειωμένη οφειλή του επιτρέποντας σε αυτόν να καταβάλει εφάπαξ μόνο το 30% του τελικώς βεβαιωμένου χρέους του και το υπόλοιπο 70% είτε με περαιτέρω έκπτωση 75% είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 35% έως και 65%.

Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της νέας αυτής Επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών, τυχόν εκκρεμούσα δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου θα αναστέλλεται. Η αναστολή δεν θα καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Απάντηση…

Η Επιτροπή θα ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία. Θα μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, και θα υποβάλλει , σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα.

Η πρόταση της Επιτροπής θα περιέχει επαρκή αιτιολογία και θα κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4174/2013. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών. Η αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα.

Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης θα είναι εκτελεστός τίτλος και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό θα βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό θα επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν θα μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κυρίου φόρου που οφείλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, είτε εφάπαξ με έκπτωση 75% επί των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 35% έως 65% επί των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Οι 5 λόγοι προσφυγής

Σύμφωνα με τη διάταξη που περιελήφθη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, κάθε προσφυγή στην νέα αυτή Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς:

* Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει το φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.
* Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
* Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
* Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.
* Mείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Το… ρόστερ

Η επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα. Πρόεδροι των Τμημάτων θα ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον προέδρου Εφετών. Μέλη των Τμημάτων θα ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον εφέτη και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Γενικός προϊστάμενος θα είναι πρώην μέλος του ΣτΕ ή πρώην δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον προέδρου Εφετών. Θα επιβλέπει και θα συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και θα κατανέμει στα Τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις.

Ο γενικός προϊστάμενος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και οι γραμματείς της Επιτροπής θα ορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που θα είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί, θα ορίζονται μετά από πρόταση του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα ορίζονται μετά από πρόταση του προέδρου αυτού.

Από την έντυπη έκδοση

Προτεινόμενα για εσάς

Νέες αντικειμενικές αξίες, μια σημαντική μεταρρύθμιση

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αντικειμενικές αξίες: Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ποιες θα δουν μείωση [παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αποκαλυπτήρια για τις νέες αντικειμενικές των ακινήτων: Τι θα ισχύσει για τον ΕΝΦΙΑ – Όλες οι αλλαγές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Αυτοί είναι οι 93 διέξοδοι διαφυγής από τα τεκμήρια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Η Εφορία επιστρέφει φόρους σε φορολογούμενους

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Φορολογικός οδηγός: 12 ανατροπές στις φετινές δηλώσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χιλή: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος της χώρας

Μαρίνα Μπενέκου

«Γέφυρα» στήριξης 2 δισ. ευρώ – Πότε θα ενεργοποιηθούν τα μέτρα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Γκαζάκια στη ΔΟΥ Χολαργού – Εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο

Evanthia Karra