Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα… ψιλά γράμματα στα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου – Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Τα… ψιλά γράμματα στα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου - Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Ιωάννα Φεντούρη

Στην τελική ευθεία μπήκαν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Μέσω αυτού, θα χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με εγγύηση 80% του Ελληνικού Δημοσίου, σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από όλη τη χώρα.

Ηδη απεστάλη από την Αναπτυξιακή Τράπεζα πρόσκληση στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο σχετικό πρόγραμμα. Στόχος είναι μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου να μπορέσει να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) επισημαίνεται πως για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 θα εγγυάται, κατά 80%, το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Στόχοι

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου, ύψους 1 δισ. ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας 3,5 δισ. ευρώ, είναι η στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει πρόθεση για διπλασιασμό των διαθέσιμων κονδυλίων, δηλαδή το 1 δισ. ευρώ να γίνει 2 δισ. ευρώ. Οπότε, με τη μόχλευση το συνολικό ύψος της δανειοδότησης να διαμορφωθεί σε 7 δισ. ευρώ. Στα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

* Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.

* Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

* Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Ακόμη, εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Υπογραμμίζεται πως δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

Λειτουργία

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία, στο Ταμείο δημιουργούνται τα εξής δύο διακριτά εγγυοδοτικά κεφάλαια:

* Εγγυοδοτικό κεφάλαιο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40%. Τελικοί αποδέκτες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος δανείων ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

* Εγγυοδοτικό κεφάλαιο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30%. Τελικοί αποδέκτες είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος δανείων διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.

Ανώτατα ποσά

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω -όποιο είναι μεγαλύτερο:

1) Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

2) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

3) μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των παραπάνω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Επιχορήγηση προμήθειας

Επιπλέον της εγγύησης, παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών. Από εκεί και πέρα, στην ανακοίνωση της ΕΑΤ αναφέρεται πως το νέο Ταμείο συστάθηκε με απόφαση (ΦΕΚ 1768/08.05.2020) του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΑΤ, με σκοπό τη χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων. Στις 11.5.2020 υπογράφηκε η «Συμφωνία Χρηματοδότησης» μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ΕΑΤ.

Το Δ.Σ. της ΕΑΤ σε έκτακτη συνεδρίασή του ενέκρινε και ανάρτησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» της ΕΑΤ.

Προτεινόμενα για εσάς

Ανάρπαστα τα ελληνικά ομόλογα – Οι λόγοι και οι εκτιμήσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Σανίδα σωτηρίας για 6 στις 10 επιχειρήσεις

Πώς θα δοθούν δάνεια έως 200.000 ευρώ σε αγρότες και μεταποίηση

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

«Φθηνά» δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Χαμηλότοκες χορηγήσεις, μειωμένες εξασφαλίσεις, «μακρά» αποπληρωμή

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Έως 120 δόσεις για οφειλές από απλήρωτα δάνεια – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις 

Evanthia Karra

Επιχορηγήσεις και δάνεια 90 δισ. ευρώ θα πάρει η Ελλάδα την επόμενη εξαετία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

SURE: Επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη της απασχόλησης και των επιχειρήσεων

Δημήτρης Ντόγκας

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Το καλό και το κακό σενάριο για το ΑΕΠ, «καμπανάκι» για τα χρέη και κόκκινα δάνεια

Δημήτρης Ντόγκας

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Από 1 Μαρτίου οι αιτήσεις για επιδότηση τόκων – Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις

Δημήτρης Ντόγκας