ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο απόλυτος φορολογικός οδηγός για τις φετινές δηλώσεις – Τα 23 SOS και οι αλλαγές στο Ε1

φορολογικες δηλώσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή σε 16 σημεία θα πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οπως προκύπτει από την απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, για τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων Ε1 και Ε2 των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οι φορολογούμενοι, πριν και κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, θα πρέπει να δώσουν σημασία στα εξής:

1 Οσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2019 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2019 ή εφόσον βαρύνονται με τεκμήριο διαβίωσης για κατοικία ή Ι.Χ.

  1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 υποβάλλονται υποχρεωτικά, μέσω ΤΑΧΙSnet. Ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταχωρίζονται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

3 Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο. 

  1. Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο.

5 Στον πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1, υπάρχει η παράγραφος 19 με τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος πρέπει να δηλώσουν αν «φιλοξενούν» στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

6 Στον πίνακα 2 προστέθηκε νέα παράγραφος 20 και οι νέοι κωδικοί 039-040, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται από όσους φορολογουμένους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φορολογουμένους που πραγματοποίησαν επενδύσεις από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση της ένταξής τους στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ, δεν απαιτείται δικαιολόγηση του συναλλάγματος που εισάγεται.

7 Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογουμένου, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης, πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.  

8 Ορισμένοι κωδικοί του πίνακα 4Α της δήλωσης Ε1, που αφορούν σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, θα εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και θα είναι προσυμπληρωμένοι από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ). Τα ποσά στους κωδικούς αυτούς δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από το φορολογούμενο. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από μισθούς ή συντάξεις καθώς επίσης και με τους κωδικούς του πίνακα 4Γ2, που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από ακαθάριστα έσοδα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα.  

9 Εάν συμπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και παρακρατηθέντων φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους.

10. Στον κωδικό 769 του πίνακα 5 αναγράφεται η δαπάνη για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης. Φέτος, για πρώτη φορά, κατά τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού θα εμφανίζεται πίνακας με τα ποσά που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση από την ηλεκτρονική πληροφόρηση που της παρείχαν οι σχολάρχες. Για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των διδάκτρων, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς και στα σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει το γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. Εάν τα δίδακτρα κ.λπ. καταβάλλονται από εταιρία που εργάζεται γονέας, η αντικειμενική δαπάνη εξακολουθεί να επιβαρύνει το γονέα αυτόν. Στην περίπτωση των κοινών δηλώσεων έγγαμων φορολογουμένων, η δαπάνη αυτή επιμερίζεται και στους δύο συζύγους, ενώ στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων η δαπάνη αναγράφεται στη δήλωση του γονέα που βαρύνεται με την καταβολή του ποσού.

  1. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο του φορολογουμένου μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου κατάλυμα, διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία κ.λπ.) και έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, λόγω απόκτησης ενός πενιχρού εισοδήματος (από τόκους καταθέσεων, από περιστασιακή απασχόληση κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του 2019, το τεκμήριο διαβίωσης της φοιτητικής κατοικίας θα επιβαρύνει τον ίδιο και όχι τους γονείς του, με συνέπεια να εκτίθεται στον κίνδυνο να πληρώσει φόρο επί εξωπραγματικού εισοδήματος. Σε περίπτωση διαμονής σε φοιτητική εστία πανεπιστημίου δεν προκύπτει τεκμήριο διαβίωσης.

12 Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα. Η απαλλαγή θα χορηγείται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στον πίνακα 8.1.

13 Ο πίνακας 10, στον οποίο μέχρι πέρυσι ο φορολογούμενος ανέγραφε τον ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού του λογαριασμού ώστε να κατατεθεί σ’ αυτόν τυχόν επιστρεφόμενο ποσό φόρου που θα προκύψει, καταργήθηκε. Στις περιπτώσεις που με βάση τη δήλωση προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο και συνεπώς εκδίδεται πράξη με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και του/της συζύγου/ΜΣΣ για επιστροφή φόρου, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του αριθμού ΙΒΑΝ του λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση. Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στο TAXISnet. Κατά την υποβολή της δήλωσης Ε1, μέσω υπερσύνδεσμου, δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο/η σύζυγος/ΜΣΣ στην περίπτωση που με βάση την εκκαθάριση της κοινής τους δήλωσης δικαιούται επιστροφή φόρου, θα εισέλθει στην εφαρμογή αυτή με τους δικούς του/ης κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους.

Πώς θα κατοχυρώνουμε το αφορολόγητο όριο

14 Στους κωδικούς 049-050 του πίνακα 8, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες πρέπει να αναγράψουν τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που κατέβαλαν το 2019 είτε με πλαστικό χρήμα είτε μέσω e-banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. Από τη δήλωση των ποσών αυτών -για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση θα παράσχει και φέτος ηλεκτρονική πληροφόρηση με βάση στοιχεία που έχει λάβει από τις τράπεζες- θα εξαρτηθεί αν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα δικαιούνται μείωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ. Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών με το οποίο κατοχυρώνεται η έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού -δηλωθέντος ή τεκμαρτού- φορολογητέου εισοδήματος ως εξής:

* 10% για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ

* 15% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.001 έως τα 30.000 ευρώ και

* 20% για το υπερβάλλον ποσό, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

15 Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με «πλαστικό» χρήμα ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ απαλλάσσονται (εφόσον τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με την κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις):

* Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1949.

* Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

* Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

* Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

* Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

* Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

* Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

* Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται χιλιάδες περιστασιακά απασχολούμενοι (φοιτητές, νοικοκυρές κ.λπ.) καθώς και άνεργοι που παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας.

* Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, η οποία φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων.

* Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

* Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

* Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις παραπάνω 12 κατηγορίες υποχρεούνται να έχουν μαζέψει και να διαφυλάσσουν για μελλοντικό έλεγχο τις χάρτινες αποδείξεις εξόφλησης με μετρητά των δαπανών που αντιστοιχούν στα παραπάνω ποσοστά επί του εισοδήματος και κατοχυρώνουν το αφορολόγητο. Κάθε φορολογούμενος των παραπάνω περιπτώσεων οφείλει να αναγράψει στον κωδικό 049 ή στον κωδικό 050 Πίνακα 6 του Ε1 το άθροισμα της αξίας των χάρτινων αποδείξεων οι οποίες αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου.

16 Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό επί του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με μετρητά, θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού.

Η κλίμακα για μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

Η κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από ακίνητα

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

12.000 15% 1.800 12.000 1.800
23.000 35% 8.050 35.000 9.850
Υπερβάλλον 45%

Το φορολογικό… διαζύγιο

Οι έγγαμοι και οι συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης πρέπει, κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες οδηγίες: 

1 Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης. Εφόσον τα ζευγάρια αυτά θέλουν να υποβάλουν κοινή δήλωση οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα-Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής.

2 Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο να έχει δηλώσει την επιλογή αυτή σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet, σε προθεσμία που έληξε στις 29 Φεβρουαρίου. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο.

3 Οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

4 Στο κάτω μέρος του πίνακα 1, στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου, υπάρχει ένδειξη για όσους συζύγους επιλέγουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων. Δίπλα από τη φράση «χωριστή δήλωση συζύγων», ο σύζυγος που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υποβάλει χωριστή δήλωση πρέπει να κλικάρει πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στη συνέχεια να αναγράψει τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου.

5 Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογουμένων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων, εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου καθώς και τον κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, τη νέα ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία έχει προστεθεί στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών.

  1. Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλλουν κοινή δήλωση θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Π.χ. αν από την κοινή δήλωση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 800 ευρώ για το σύζυγο και επιστροφή φόρου 300 ευρώ για τη σύζυγο, δεν θα γίνεται συμψηφισμός των δύο ποσών σε ένα ενιαίο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση αυτή ο σύζυγος θα καλείται με δικό του εκκαθαριστικό να πληρώσει 800 ευρώ και η σύζυγος θα καλείται, με δικό της εκκαθαριστικό, να εισπράξει επιστροφή φόρου 300 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο σύζυγοι εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά θα επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

7 Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον συνοικούν με το φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2019 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών δηλώνεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006, ενώ τα στοιχεία τους αναγράφονται στον πίνακα 8 της δήλωσης.

Επιστροφές φόρου με fast track διαδικασίες

Στην περαιτέρω επίσπευση της διαδικασίας αίτησης των επιστροφών φόρου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι επισκέψεις στις ΔΟΥ, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Με οδηγίες που απέστειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω e-mail. Η διαδικασία είναι απλή και έχει ως εξής:

* Ο αιτών θα σαρώνει (μέσω scanner) ή θα φωτογραφίζει τα σχετικά έγγραφα.

* Θα συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα αρχεία είναι ακριβή αντίγραφα.

* Θα αποστέλλει τα αρχεία αυτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών (ο σχετικός κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ).

Παρατάσεις

Επιπλέον, με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και με σκοπό να δοθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ικανός χρόνος για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με ασφάλεια, παρατείνονται οι κάτωθι προθεσμίες:

*Παρατείνεται έως τις 21.4.2020 η προθεσμία καταβολής με δικαίωμα έκπτωσης 25% των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19), καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οι οποίες έληγαν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των εκμισθωτών των ακινήτων τους, καθώς και των φυσικών προσώπων που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις.

* Παρατείνεται έως τις 24.4.2020 η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες έληγαν την 31.03.2020, των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν μέχρι την 31.12.2020 το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

Φορολογικός οδηγός: 10 μυστικά για λιγότερους φόρους στα ακίνητα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Αυτοί είναι οι 93 διέξοδοι διαφυγής από τα τεκμήρια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 16 μυστικά για διορθώσεις Ε9, χωρίς πρόστιμα, σε βάθος 10ετίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 12 ανατροπές στις φετινές δηλώσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ποιοι και πόσο κερδίζουν από τις αλλαγές σε τεκμήρια και e-αποδείξεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Αυτές είναι οι 9 ανατροπές στις φετινές δηλώσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Τα πάνω-κάτω στα εκκαθαριστικά από το lockdown – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι [αναλυτικοί πίνακες με ποσά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 70 τρόποι διαφυγής από τα τεκμήρια – Ποιες κατηγορίες εσόδων μας δίνουν… κάλυψη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

O «E.T.» σας παρουσιάζει τον φορολογικό οδηγό για διορθώσεις στο Ε9: 25 SOS για να μειώσετε τα χαράτσια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom