Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρυφές μειώσεις μισθών στο Δημόσιο και στα Ειδικά Μισθολόγια

Περισσότερες μέρες άδεια για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημοσίους υπαλλήλους

Εισοδηματικές απώλειες σημαντικού ύψους αναμένεται να υποστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 πάνω από 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και τουλάχιστον άλλοι 100.000 κρατικοί λειτουργοί που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Οπως προκύπτει από τα όσα διαπιστώνουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου:

1) Οι συνολικές αποδοχές 300.000 περίπου πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να υποστούν απώλειες από 43 έως και 60 ευρώ το μήνα, επειδή οι αυξήσεις των βασικών μισθών τους, οι οποίες θα προκύψουν την περίοδο 2018-2020, λόγω λήξης από την 1η-1-2018 του διετούς «παγώματος» των μισθολογικών τους ωριμάνσεων, θα συμψηφιστούν με τα ποσά των μειώσεων των βασικών μισθών τους, τα οποία προέκυψαν από την 1η-1-2016, με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, και τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι σήμερα ως «προσωπικές διαφορές».

Οι απώλειες θα είναι διπλάσιες, δηλαδή θα φθάσουν να κυμαίνονται από 86 έως 120 ευρώ μήνα, καθώς με την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία θα γίνει από την 1η-1-2018, δεν θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε τη διετία 2016-2017!

Ειδικότερα, οι συνολικές αποδοχές περίπου 300.000 δημοσίων υπαλλήλων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δημοτικοί υπάλληλοι, αναμένεται να υποστούν τις εξής απώλειες:

* 43 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΥΕ,
* 60 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΔΕ,
* 55 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ,
* 59 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ.

Τα παραπάνω ποσά είναι οι αυξήσεις των βασικών μισθών που θα προκύψουν κάποια στιγμή εντός των ετών 2018-2020 λόγω της μετάβασης των υπαλλήλων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, η οποία θα επέλθει εξαιτίας του γεγονότος ότι από την 1η-1-2018 «ξεπαγώνουν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο. Οι ωριμάνσεις αυτές έχουν «παγώσει» για δύο έτη, από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4354/2015.

Οπως καταγγέλλουν, όμως, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων:

– Οι αυξήσεις βασικών μισθών κατά 43 έως 60 ευρώ το μήνα που θα προκύψουν από τις μισθολογικές αυτές ωριμάνσεις (από τη μετάβαση των υπαλλήλων σε υψηλότερα Μ.Κ. με τη συμπλήρωση 2ετούς ή 3ετούς υπηρεσίας στο υφιστάμενο Μ.Κ.) δεν θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων, διότι απλώς θα συμψηφιστούν με τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς», τα οποία θεσπίστηκαν από την 1η-1-2016 με το ν. 4354/2016, προκειμένου να μη σημειωθούν μειώσεις αποδοχών με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου. Ουσιαστικά οι αυξήσεις λόγω ωριμάνσεων απλώς θα μειώσουν τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» και δεν θα επηρεάσουν ανοδικά τις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων.

– Με την εκ νέου ενεργοποίηση του μηχανισμού των μισθολογικών ωριμάνσεων δεν θα ληφθεί υπόψη το διετές χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 4354/2015, δηλαδή από την 1η-1-2016 μέχρι τις 31-12-2017, οπότε δεν θα υπάρξουν αμέσως ωριμάνσεις, αλλά αυτές θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά την επόμενη διετία ή τριετία χωρίς να επιφέρουν αυξήσεις στις συνολικές αποδοχές για το λόγο που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Ουσιαστικά, με το μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στις μισθολογικές ωριμάνσεις που «ξεπαγώνουν» από την 1η-1-2018, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν επιπλέον αυξήσεις 43-60 ευρώ το μήνα, δηλαδή μαζί με τις ωριμάνσεις που θα χαθούν από τους συμψηφισμούς με τις «προσωπικές διαφορές» οι συνολικές εισοδηματικές θα κυμανθούν από 86 έως 120 ευρώ το μήνα!

2) Από την 1η-1-2018 αναμένεται να σημειωθούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων εν ενεργεία αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους πριν από την 1η-1-1993 με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναδρομικά από την 1η-1-2017. Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι μειώσεις στις τρέχουσες αποδοχές θα φθάνουν έως και τα 225 ευρώ το μήνα ή τις 2.700 ευρώ το χρόνο, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις από την αναδρομική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων οι συνολικές εισοδηματικές απώλειες εντός του 2018 θα φθάσουν τα 450 ευρώ το μήνα ή τις 5.400 ευρώ σε ετήσια βάση!

Ο λόγος για τον οποίο από το νέο έτος θα επιβληθούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές χιλιάδων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας είναι το γεγονός ότι, ταυτόχρονα με την αναδρομική από 1ης-1-2017 εφαρμογή των ρυθμίσεων των νέων ειδικών μισθολογίων του ν. 4472/2017 η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2018, θα τεθεί σε ισχύ, αναδρομικά από την 1η-1-2017, μια διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει για πολλούς από τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια την αύξηση της βάσης υπολογισμού των παρακρατούμενων εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, περίθαλψη και εφάπαξ.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία:

α) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1ης-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση μόνο:

– την «προσωπική διαφορά» (σ.σ.: το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν. 4472/2017 και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολόγια πριν από την εφαρμογή του ν. 4472/2017),
– την αποζημίωση πενθημέρου (46 €/ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση (2,77 €/ώρα).

β) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.

Η παραπάνω διάταξη δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο υπολογισμός των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια. Από τη στιγμή όμως που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα προσδιορίσουν τις αποδοχές με βάση τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναμένεται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και η διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4489/2017 για τη διεύρυνση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτό θα συμβεί πιθανότατα με τις αποδοχές του Ιανουαρίου του 2018. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν αυτές οι νέες διατάξεις θα σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις στο ύψος των εισφορών που θα παρακρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές χιλιάδων αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με συνέπεια τη μείωση των καθαρών ποσών που θα εισπράττουν κάθε μήνα.

Οι πολύ μεγάλες μειώσεις θα σημειωθούν, κυρίως, στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας που είναι «παλαιοί ασφαλισμένοι», δηλαδή στους μισθούς αυτών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους μέχρι τις 31-12-1992. Κι αυτό θα συμβεί επειδή για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι ως σύνολο συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη μόνο το άθροισμα βασικού μισθού, χρονοεπιδόματος, επιδόματος ειδικών συνθηκών και επιδόματος υψηλής ευθύνης, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπως ήδη προαναφέραμε, διευρύνει τη βάση υπολογισμού των εισφορών στο σύνολο βασικού μισθού και επιδομάτων, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Αύξηση εισφορών

Το πρόβλημα των μειώσεων των αποδοχών γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα τεθούν μεν σε ισχύ πιθανότατα από την 1η-1-2018 αλλά η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνει, όπως προαναφέραμε, αναδρομικά από την 1η-1-2017, όπως προβλέπουν οι ν. 4472/2017 και 4488/2017.

Δηλαδή, οι μειώσεις αποδοχών που προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολογίων των ενστόλων και των αλλαγών στη βάση υπολογισμού των εισφορών τους θα πρέπει να υπολογιστούν αναδρομικά από την 1η-1-2017! Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χιλιάδες υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας θα πρέπει όχι μόνο να δεχτούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές που θα λαμβάνουν από την 1η-1-2018, αλλά και να επιστρέψουν στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά τους ταμεία τις επιπλέον διαφορές ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν με το νέο επαχθέστερο σύστημα υπολογισμού, για το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα από την 1η-1-2017 έως την 31η-12-2017!

Σύμφωνα με υπολογισμούς συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, οι μειώσεις των αποδοχών χιλιάδων ενστόλων που έχουν καταταχθεί στις υπηρεσίες τους μέχρι την 31η-12-1992 σε μερικές περιπτώσεις θα φθάνουν μέχρι και τα 225 ευρώ το μήνα, οι δε αναδρομικές κρατήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν θα φθάσουν μέχρι και τις 2.700 ευρώ!

Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να καταβληθούν εφάπαξ οι επιπλέον εισφορές που προκύπτουν για όλο το 2017, θεωρείται πιθανό τα ποσά των αναδρομικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών να κληθούν οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» ένστολοι να τα καταβάλουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις εντός του 2018. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, οι μηνιαίες μειώσεις αποδοχών που θα υποστούν θα είναι τεράστιες δεδομένου ότι κάθε μήνα θα παρακρατούνται από τους μισθούς τους εις διπλούν οι επιπλέον εισφορές που θα προκύψουν!

3) Μειώσεις στα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών αναμένεται να υποστούν και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, σύμφωνα με στοιχεία και καταγγελίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Την περασμένη Παρασκευή, οι πανεπιστημιακοί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ήταν οι πρώτοι που έλαβαν τις αποδοχές του Δεκεμβρίου με εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΣΔΕΠ, αν και το νέο μισθολόγιο διαφημίστηκε από την κυβέρνηση ως ένα μισθολόγιο το οποίο παρέχει αυξήσεις στις μικτές αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών, με την πρώτη εφαρμογή του νέου μισθολογίου όλοι οι συνάδελφοι του ΑΠΘ διαπίστωσαν μειώσεις από 1% έως 4% και σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 6,5% στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους. Τον επόμενο μήνα θα ακολουθήσει η εφαρμογή και στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια, ενώ αναμένονται και οι αναδρομικές μειώσεις, καθώς το μισθολόγιο θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1ης/1/2017.

Γιώργος Παλαιτσάκης
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

«Άνοιξαν» 36.500 θέσεις εργασίας σε Δήμους – Περιφέρειες: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τα κριτήρια [πίνακες]

Tinad

Απίστευτο: Δημόσια υπηρεσία ζήτησε από κωφό να κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού

Ανδρέας Ντίνης

Δημόσιο: Ενιαίο σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ

Evanthia Karra

Ένα βήμα πιο κοντά στον εκσυγχρονισμό: Διαδικτυακά οι ληξιαρχικές πράξεις – «Βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών»

Tinad

Δημόσιο: Από σήμερα η εξυπηρέτηση πολιτών με ή χωρίς ραντεβού

Μιχάλης Μάρδας

Δημόσιο: Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα – Εξυπηρέτηση του κοινού και χωρίς ραντεβού

Ανδρέας Ντίνης

Ανανέωση των συμβάσεών τους διεκδικούν 5.500 πτυχιούχοι – Τι αναφέρουν στην επιστολή τους στον Πρωθυπουργό

Μιχάλης Μάρδας

Δημόσιο: Σε πλήρη λειτουργία από την Τρίτη – Εξυπηρέτηση και χωρίς ραντεβού

Tinad

Δάνεια 7 δισ. ευρώ με εξπρές εκταμιεύσεις – Αναλυτικά η διαδικασία, τα μυστικά και οι… παγίδες

Μιχάλης Μάρδας