Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιοκαλλιεργητές: Για ποια προϊόντα επιδοτείται η πιστοποίηση με έως 2.000 ευρώ το χρόνο

Γωγώ Κατσέλη

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη του κόστους πιστοποίησης βιοκαλλιεργητών, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Oπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ σε ανακοίνωσή του, η επικείμενη πρόσκληση αφορά στο σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής (βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» θα μπορούν να συμμετέχουν στο υπομέτρο 3.1 για το είδος πιστοποίησης της φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» θα μπορούν να συμμετέχουν για το είδος πιστοποίησης της ζωικής παραγωγής.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση κατ’ έτος για κάθε είδος πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση κατ’ έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τους υποψήφιους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2020.

Σκοπός της υπουργικής απόφασης που υπογράφηκε είναι ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Στα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός από την προϋπόθεση της συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω:

 • Να είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες γεωργών.
 • Η συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι «νέα», δηλαδή να έχει ξεκινήσει εντός πέντε ετών από την αίτηση στήριξης. Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής του δικαιούχου πριν από την αίτηση για στήριξη, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη στήριξη.

Οι όροι επιλεξιμότητας  και τα συστήματα ποιότητας αφορύν:

 • Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή προστατευόμενης ονομασίας προέλευση
 • Προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ε.Ε.
 • Προϊόντα με ένδειξη «προϊόν ορεινής παραγωγής»
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-1/2-2
 • Βαμβάκι με σήμανση ECOLABEL σύμφωνα με τον Καν. No 66/2010
 • Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007
 • Κρέας πουλερικών και τα αβγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008
 • Βόειο κρέας σύμφωνα με την Υ.Α. 290788/15.04.08 (ΦΕΚ 712/Β΄/23.04.08)
 • Προϊόντα παραχθέντα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 3
 • Προϊόντα παραχθέντα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 7.
Οι επιλέξιμες δαπάνες και το ύψος της  ενίσχυσης

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Για τους δικαιούχους που ενισχύονται για περισσότερα του ενός είδη πιστοποίησης ή συστήματα ποιότητας για τον ίδιο ή διαφορετικούς κλάδους παραγωγής, το ετήσιο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης των3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

Επιλέξιμες δαπάνες ανά σύστημα ποιότητας:

α) Βιολογική παραγωγή

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά είδος πιστοποίησης στο σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής καθορίζεται σε1.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.020 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος συνολικά για όλα τα είδη πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων κ.λπ.), βάσει των παραστατικών του συνεργαζόμενου ΟΕΠ που υποβάλλει ο δικαιούχος.

Για τα είδη πιστοποίησης της βιολογικής φυτικής και ζωικής παραγωγής, στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του παραστατικού που αναλογούν στην έκταση ή στον αριθμό ζώων των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στην οριστικοποιημένη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του παραγωγού που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΠ για τη συμμόρφωσή τους.

Οσον αφορά στο είδος πιστοποίησης της βιολογικής μεταποίησης, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι δαπάνες του παραστατικού που αφορούν στην πιστοποίηση της μεταποιητικής δραστηριότητας και των προϊόντων αυτής.

β) Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την πιστοποίηση οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ έως 1.300 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος και περιλαμβάνουν:

 1. i. Το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως για την πραγματοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης οίνων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων
 2. ii. ii. Το κόστος για την προμήθεια ταινιών ελέγχου για τα προϊόντα ΠΟΠ, έως 1.000 ευρώ/έτος, που αντιστοιχεί στη συνολική ποσότητα οίνου ΠΟΠ των πιστοποιητικών οίνου που υποβάλλονται με την εξεταζόμενη αίτηση πληρωμής.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του υπομέτρου το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων για αριθμό δειγμάτων πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στα καταβληθέντα παράβολα, αλλά και το κόστος πιστοποίησης που καταβάλλεται για ανακατάταξη οίνου.

γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών

Επιλέξιμο είναι το κόστος πιστοποίησηςέως το ποσό των 3.000€/εκμετάλλευση/έτος, βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τις ομάδες γεωργών που ενισχύονται για το σύστημα ποιότητας των Προϊόντων ΕΠΕ, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ισούται με τον αριθμό των ωφελούμενων μελών της ομάδας που πληρούν τους όρους του άρθρου 9, παρ. 2.

Για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνεται υπόψη το ζωικό κεφάλαιο της οριστικοποιημένης ΕΑΕ του δικαιούχου που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης.

Αν ο δικαιούχος είναι ομάδα γεωργών, αθροίζονται τα στοιχεία των εκμεταλλεύσεων των ωφελούμενων μελών της ομάδας όπως αυτά δηλώνονται στις οριστικοποιημένες ατομικές τους ΕΑΕ, αλλά για κάθε μέλος το αναλογούν ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το σύστημα ποιότητας (3.000 ευρώ/εκμετάλλευση).

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες του ειδικού ελέγχου, καθώς και δαπάνες για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του δικαιούχου από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς στο χρονικό διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει παραστατικών δαπανών.

Οι δαπάνες των παραστατικών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαρκείας (δαπάνες πιστοποίησης για τα συστήματα ποιότητας ΒΠ και 17 προϊόντων ΕΠΕ) επιμερίζονται βάσει χρονικής αναλογίας (ημερολογιακών ημερών) προκειμένου να αντιστοιχιστούν με το έτος υλοποίησης.

Από το ένθετο Αγροτικός Τύπος  που κυκλοφορεί  με τον Ελεύθερο Τύπο 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η μάχη του γύρου: Στα μαχαίρια οι ελληνικές οργανώσεις κρέατος για την πιστοποίηση