ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 370 συμβασιούχων για 3 συν 3 έτη

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 217 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 66 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 87 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. Πληροφορικής, οικονομικού, διοικητικού, νομικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ.ά.), αλλά και γενικών καθηκόντων, καθίσταται αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα και των νέων υπηρεσιών του υπουργείου (τεχνική υπηρεσία, ειδικές γραμματείες).

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσληψη 44 ατόμων με εξειδίκευση στην Πληροφορική, εκ των οποίων οι 39 στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας της χώρας, με σκοπό να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της λειτουργίας των δομών και της διαδικασίας ασύλου.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 60 θέσεις για προσωπικό στα έξι ΚΥΤ της χώρας, 170 θέσεις για τις δομές στην ενδοχώρα και 140 θέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για τις προσλήψεις που αφορούν στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων σε επίπεδο δήμου.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων και η σχετική διαδικασία, η οποία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου.

27 γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ως εξής:

Είκοσι (20) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ηρακλείου με απασχόληση έως (4) τέσσερις μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί στις καλλιέργειες της νήσου Κρήτης από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Προτεραιότητα έχουν οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους στον ΕΛΓΑ, και επτά (7) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τα Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους στον ΕΛΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] μέχρι  αύριο 18-11-2020.

10 εργάτες στον Δήμο Γλυφάδας

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 6 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Κοιμητηρίου) και 4 ΥΕ Φύλακες Εργατών (Κοιμητηρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected] Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Προκήρυξη 4Ε/2020: 23 θέσεις σε τρεις φορείς

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον Συνήγορο του Καταναλωτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19, ν. 2190/1994 (Α’ 28).

40 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε τη 12η Νοεμβρίου, εγκρίθηκε η σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως οκτώ (8) μήνες. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύουν.

2 γιατροί στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ιατρούς Νευρολόγους, για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των ΚΑΠΗ προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ». Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος: Μαυρομμάτη Δέσποινα – Τηλ.: 2313-314241, e-mail: [email protected]

Ψυχίατρος στον Δήμο Πατρέων

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισμός ∆ήμου Πατρέων» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου με ένα ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα Ψυχίατρου, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, µε αντικείµενο την εκτέλεση έργου µε διάρκεια έως 30/9/2023, για την υλοποίηση της Πράξης «∆ΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα 2014-2020» – Αξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων».

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected] είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2614-409978 και 2610-390961).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΑΣΕΠ: Μέσα στο καλοκαίρι οι αιτήσεις για 259 μόνιμους σε υπ. Οικονομικών και ΚΕΠ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίσημο: Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Οι ανακοινώσεις Κικίλια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ενισχύεται το ΕΣΥ με 4.000 προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών – Εντός του 2021 η προκήρυξη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι προκηρύξεις που «τρέχουν» – Εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

«Καμπανάκι» για ανάκτηση αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας