Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιους δήμους εγκρίθηκαν 67 συμβασιούχοι -11 θέσεις αστυφυλάκων στο Ρέθυμνο

Newsroom eleftherostypos.gr

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η σύναψη 67 συμβάσεων

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη τριάντα τριών (33) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση και  τριάντα τεσσάρων (34) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ , για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Πιο αναλυτικά, με 29 άτομα θα ενισχυθεί ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, με 3 ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, με 2 άτομα ο Δήμος Πειραιώς, με 18 ο Δήμος Σερβίων, με ένα άτομο ο Δήμος Ρεθύμνης και με 14 άτομα ο Δήμος Χαλκηδόνος.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει, ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΤΕ Νοσηλευτών, 2 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Υδραυλικών, 2 ΥΕ Τραπεζοκόμων, 2 ΥΕ Λατζέρων, 2 ΥΕ Καθαριστών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected] είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, Ν. Καζαντζάκη 36, Τ.Κ. 74100 – Ρέθυµνο (τηλ. επικοινωνίας: 2831040102).

3 εποχικοί στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελουμένους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2020-2021, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

(2) ΠΕ Καλών Τεχνών και (1) ΤΕ Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 13:00 έως και τις 12/10/2020 (υπεύθυνη: κ. Αρετή Αναστασίου).

15 μουσικοί στον Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμο Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων ΤΕ-∆Ε Καθηγητών Μουσικής µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως και εννέα (9) µήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελουµένους.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο Τ.Κ. 19500 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00. Τηλ. επικοινωνίας 2292-0-27774.

3 στον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του δήμου που εδρεύει στον Βόλο Ν. Μαγνησίας.

Ζητούνται: ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 1, ΔΕ Κηπουρός 1 και ΔΕ Οδηγός (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας) 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

10 οδηγοί στην ΕΥΑΘ

Η Εταιρία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο email [email protected] από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 έως και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Η αίτηση θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται πρωτότυπα με φυσική υπογραφή και θα σκανάρεται μαζί με τα δικαιολογητικά. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Τι απαντά το υπουργείο Εσωτερικών για την τροπολογία Κακλαμάνη

Μιχάλης Μάρδας

ΕΛ.ΑΣ.: Έως 15 και 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για 76 συμβασιούχους – Οι ειδικότητες [Πίνακες]

Δημήτρης Ντόγκας

«Άνοιξαν» 115 θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Πώς θα τις διεκδικήσετε [Πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Έκτακτη επιχορήγηση 40 εκατ. ευρώ σε 119 δήμους της χώρας

Tinad

«Ιανός»: 37 εκατ. ευρώ για τους πληγέντες – Το ποσό που δικαιούται κάθε δήμος

Evanthia Karra

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι αναφέρει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ – Οι προϋποθέσεις

Tinad

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ δεν περνούν στο υπερταμείο – Η απόφαση ΣΥΡΙΖΑ και το ΣτΕ

Μιχάλης Μάρδας

Λύση στο θέμα των καθαριστριών δίνει το υπουργείο Εσωτερικών

Μιχάλης Μάρδας

Διάψευση από Θεοδωρικάκο και Υπ. Υγείας ότι περνούν στους Δήμους κέντρα υγείας και σχολεία

Tinad