Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Οι πίνακες για 145 προσλήψεις σε ΤΑΠ μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων.

Οι προσληφθέντες  θα καλύψουν εποχικές  ή παροδικές ανάγκες  της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την επικράτεια. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 12 Οκτωβρίου

Για τις θέσεις των πωλητών ζητούνται:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον

β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην πώληση πολιτιστικών ειδών ή στο αντικείμενο των λιανικών πωλήσεων γενικότερα.

δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για τη ΣΟΧ1/2020 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3722550-579).

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 102 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΑΠ

ΠΕ Πληροφορικής                                                           3

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                              2

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών                                         2

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                    2

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                      1

ΠΕ Γλυπτών                                                                      2

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                                     10

ΠΕ Ζωγράφων                                                                  3

ΤΕ Πληροφορικής                                                           2

ΤΕ Γραφιστικής                                                                3

ΤΕ Λογιστών                                                                     8

ΤΕ Συντηρητών και Εργων Τέχνης                              3

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης    3

ΔΕ Πωλητών (εκμαγείων)                                          50

ΥΕ Εργατών                                                                      8

43 αρχαιολόγοι, μηχανικοί και εργάτες

Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 43 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Αριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Για τις θέσεις των ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) εσωτερικού ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών εξωτερικού.

‘Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (Αίτηση έως 7/10- τηλ. 25310 21517)

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                                                                   1

ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εμπειρία σε αποτυπώσεις μνημείων                   1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα                                                    6

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (Αίτηση έως 7/10- τηλ.2510 228689)

ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών                                                                                                          2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Αίτηση έως 7/10- τηλ. 210 3250148)

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                                                                   1

1 ΠΕ Μηχανικοί  Αρχιτέκτονες, με ειδίκευση στην Αναστήλωση Μνημείων          1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Αίτηση έως 7/10 – τηλ. 28410 22462)

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                                                                   1

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης                                                             1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα                                                    4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Αίτηση έως 7/10- τηλ. 27310 25363)

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός                                                                                             1

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες                                                                                                9

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (Αίτηση έως 7/10 – τηλ. 2510 228689)

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης                                                         5

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (Αίτηση έως 9/10 – τηλ. 23210 21084)

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                                                                   1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος & Ευρυτανίας (έως 9/10 – 22310 47628)

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας                                                                  1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Αίτηση έως 9/10 – τηλ. 23310 29737)

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                                                                  1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών                                                                                            2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Αίτηση έως 9/10 – τηλ. 23310 29737)

ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                                                                  1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών                                                                                            2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (Αίτηση έως 14/10– τηλ. 22410 43792

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών                                                                              2

31 προσλήψεις στον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 20, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οχημάτων 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Α’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας) 2, ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας) 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών 1.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την 08-10-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Σελίδα 13 από 15 ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ιλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. Σφέτσα Σεραφείμ, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030126, 2132030105, 2132030122, 2132030123 και 2132030117).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Ένοπλες Δυνάμεις: 1.600 προσλήψεις ΕΠΟΠ και 516 επιπλέον σπουδαστές σε στρατιωτικές σχολές το 2021

Ανδρέας Ντίνης

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Οκτώ δήμοι προκήρυξαν 78 προσλήψεις – Ποια επαγγέλματα αφορούν

Δημήτρης Ντόγκας

Αγορά Εργασίας: Όλες οι νέες θέσεις εργασίας που τρέχουν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Το «13αρι» για 192 προσλήψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Δημήτρης Ντόγκας

Έως την Πέμπτη οι αιτήσεις για 209 προσλήψεις στην Υγεία – «Ανοίγουν» 50 θέσεις στα νησιά

Δημήτρης Ντόγκας

Αιτήσεις έως 7 Οκτωβρίου για 400 προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών –Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δημήτρης Ντόγκας

Πρόσκληση σε 600 οδηγούς από τα ΚΤΕΛ Αττικής ,Θηβών, Εύβοιας και Κορινθίας- Αναλυτικά οι διαγωνισμοί

Δημήτρης Ντόγκας

892 προσλήψεις σε ΕΟΔΥ και Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας- Οι δικαιούχοι, που «ανοίγουν» οι θέσεις

Δημήτρης Ντόγκας