Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων : Αιτήσεις έως 11 Δεκεμβρίου για 140 προσλήψεις – Τα δικαιολογητικά και οι ειδικότητες [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 140 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  1. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (έως 3/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 2810279210
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 5
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 4
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 4/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 28410 22462
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (έως 4/12)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 26650 29177
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών (έως 4/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 24620 25403
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (έως 7/12)
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (έως 7/12)
ΤΕ Λογιστικού 1 213 2144820
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 25
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (έως 7/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 28310 58842
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (έως 9/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7 27520 97612
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (έως 11/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 62 210 9238724
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 15
Επιγραφικό Μουσείο (έως 11/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 2.108.217.637
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1
157 κτηνίατροι και γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ

Το «πράσινο φως» άναψε το ΑΣΕΠ σε αίτημα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για 157 προσλήψεις εποχικών για οκτώ μήνες. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι παρακάτω:ΠΕ Γεωπόνων 144, ΠΕ Κτηνιάτρων 10, ΠΕ Πληροφορικής (Hardware) 1 και ΠΕ Πληροφορικής (software) 2.

Οι υποψήφιοι γεωπόνοι οφείλουν να διαθέτουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου, γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

25 θέσεις οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία

Προκηρύσσονται 25 θέσεις για ΟΒΑ για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για έως 3 χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης 3 ακόμα χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα τα δικαιολογητικά έως τις 3 Δεκεμβρίου και μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) στο e-mail: [email protected]

17 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 17 άτομα, ως ακολούθως: πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ, δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ, τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου ΠΕ, ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου ΠΕ, ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου ΠΕ και ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, μέχρι την 02/12/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Εργου (ΣΜΕ) υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη “ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”».

40 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε τη 12η Νοεμβρίου, εγκρίθηκε η σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύουν.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη – Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Στεφανία Τζαφέρη: Το αισχρό μήνυμα που δέχτηκε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Ήπια αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα [διαγράμματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Στεφανία Τζαφέρη: Θύμα κακοποίησης η Θεσσαλονικιά food blogger – Οι τελευταίες εξελίξεις

Λάμπρος Κατσαρός

Θεσσαλονίκη: 80χρονος ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 8χρονο κορίτσι

Λάμπρος Κατσαρός

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από όχημα ενώ κατέβαινε από λεωφορείο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μέσα Ιανουαρίου το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο των 160 χιλιομέτρων την ώρα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 8χρονο κοριτσάκι και το εγκατέλειψε

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε η γη και… κατάπιε λεωφορείο [βίντεο και εικόνες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom