ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΤΑΑ: Σύμβαση για 24 μήνες σε 50 μηχανικούς – Η λίστα με τις ειδικότητες

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.

Θα προσληφθούν: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών. Τεχνολογική Εκπαίδευση: ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΤΕ ∆οµικών Εργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής. Εξι (6) άτοµα εκ των προσληφθέντων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήµατα/Γραφεία της ΕΕΤΑΑ σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κοµοτηνή.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υπογράψουν  την κατωτέρω προβλεπόµενη έντυπη αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)», Ταχ. ∆/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), μέχρι την 7η Δεκεμβρίου.

4 προσλήψεις στον Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και 2 ΠΕ Ψυχολόγοι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Τσουροπλή Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132024152).

2 θέσεις στον Δήμο Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Εργου (χορτοκοπτικό) και 1 ΥΕ Εργάτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Περ. Οδός & Γρ. Αυξεντίου, Τ.Κ. 471 00 Αρτα, Ν. Αρτας, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αρταίων (τηλ. επικοινωνίας: 2681362282).

2 ηλεκτρολόγοι στον Σύνδεσμο Υδρευσης Καλαμάτας

Ο Σύνδεσμος Υδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Απαιτούνται: α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης κατηγορίας Γ’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, οδός Περρωτού και Μαντίκλου 15, Τ.Κ. 24133 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κ. Μισκιώτη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2721-0-85888).

11 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020. Θα προσληφθούν: 1 ∆Ε Μηχανολογίας/θερμικών & υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 1 ∆Ε ∆ομικών Εργων/ξυλουργικών εργασιών, 1 ∆Ε ∆ομικών Εργων/ελαιοχρωματιστής, 6 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας και 2 ΥΕ εργατών Γενικών Εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected] είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. Μαρίνα Λοιµικού, ∆ήµος Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940-60156).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΔΕΗ: Άνοιξαν 137 θέσεις εργασίας – Αιτήσεις έως 25 Ιανουαρίου – Οι ειδικότητες ανά Διεύθυνση  [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Στον προθάλαμο του ΑΣΕΠ 27 διαγωνισμοί -Όλες οι νέες ευκαιρίες για δουλειά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: «Πράσινο φως» για νέες προσλήψεις εποχικών στους δήμους

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΗ: Ο διαγωνισμός για 300 θέσεις στην Δυτική Μακεδονία – Οι ειδικότητες και οι οδηγίες για την αίτηση [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων : Αιτήσεις έως 14 Ιανουαρίου για 78 προσλήψεις – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης: Τα κριτήρια για 42 διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 18 έως 65 ετών [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΔΔΗΕ: Έως 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 78 εποχικούς – Πως θα κερδίσετε θέση τεχνικού ή διοικητικού [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για 180 εποχικούς – Η κατανομή των θέσεων, από 18 έως 65 ετών οι υποψήφιοι

Δημήτρης Ντόγκας

56 προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων –Πως θα διεκδικήσετε τις θέσεις – Αιτήσεις έως 24 Δεκεμβρίου [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας