ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.: Ανοίγουν 50 θέσεις με 24μηνες συμβάσεις – Η λίστα με τις ειδικότητες, έως 7 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.

Θα προσληφθούν: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών. Τεχνολογική Εκπαίδευση: ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΤΕ ∆οµικών Εργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής. Εξι (6) άτοµα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήµατα/Γραφεία της ΕΕΤΑΑ σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κοµοτηνή.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόµενη έντυπη αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)», ταχ. δ/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» υπόψη κ. Απόστολου Αλατά (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674). Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), μέχρι την 7η Δεκεμβρίου.

7 εποχικοί στον Δήμο Αμαρουσίου

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις”» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Παιδιάτρων, 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 2 ΔΕ Νοσηλευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Aρτεμις”» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ), Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, Τ.Κ.15124, υπόψη κ. Κωνσταντίνας Γεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132031945 & 946).

3 θέσεις στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής και 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 22410 24190).

Στελέχη για 2 χρόνια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά εννιά (9) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττική» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως εξής:

Ενα (1) Στέλεχος ΠΕ, Συντονιστής Πράξης (Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου) και οχτώ (8) Στελέχη ΠΕ/ΤΕ, Επιστημονικό Προσωπικό, Πληροφορικής/1 ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας: 213 2063 629), με τη σήμανση: Για την υπ. αριθμ. 6859/11-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση με κωδικό……. στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττική» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

«Κλείδωσαν 200 προσλήψεις στην ΕΑΒ – 36 εποχικοί σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων [πίνακες]

Δημήτρης Ντόγκας

Εκλέγεται η Μαρίνα Πατούλη στον Δήμο Αμαρουσίου!

Evanthia Karra