ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΑΒ: Δουλειά για ένα συν πέντε χρόνια σε 282 – Πως θα διεκδικήσετε θέση τεχνικού ή μηχανικού [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) προχωρά στην πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ογδόντα δύο (282) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται για δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.

Για τις θέσεις των ΤΕ Ηλεκτρονικών Αεροσκαφών ζητούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β )Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι ΔΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ οφείλουν να διαθέτουν:

α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη αεροσκαφών ή Τεχνίτη Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις έως 3 Δεκεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση έως 3 Δεκεμβρίου με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009, Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065) ή Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065).

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ XHMIKΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ 12
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ 41
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ 39
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 6
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 7
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ 11
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ 4
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ 91
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ 5
23 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Ξεκινούν στις 3 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότερα: Δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ΝΠΔΔ (υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση, η οποία μετά την πάροδο διετίας δύναται να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

110 θέσεις καθαριστών στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 110 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Αθήνα.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες). 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας. 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας. 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα). 5. Μονογονεϊκές οικογένειες. 6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες). 7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%. 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 όπως ορίζεται κατωτέρω και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γ΄, υπόψη κ. Γεωργίου Παπαλεξίου ή κ. Ιωάννη Γκότση (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3689058 και 210 3689145, αντίστοιχα). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο

Tinad

Θεοδωρικάκος στη Βουλή: Κάνουμε πράξη την αξιοκρατία στο δημόσιο

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Στον προθάλαμο του ΑΣΕΠ 27 διαγωνισμοί -Όλες οι νέες ευκαιρίες για δουλειά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: Η μοριοδότηση για 96 προσλήψεις – Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα  [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Αλλαγές στο νομοσχέδιο για προσλήψεις: Μοριοδότηση για ξένες γλώσσες και εργασιακή εμπειρία και στον ιδιωτικό τομέα

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: Τα κριτήρια κατάταξης για 96 προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Ερχεται το νέο ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο δημόσιο με το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό κα δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας