ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

ΑΣΕΠ

Newsroom eleftherostypos.gr

Λήγει στις 14 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 38 μόνιμες θέσεις στο ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Κ/2021).

Θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 24, ΠΕ Πληροφορικής 5, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2, ΤΕ Πληροφορικής 4, ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 και ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις: Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού, Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προκηρύξεων.

Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ  ήτοι:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για πρόσληψη στο ΑΣΕΠ με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για το ΑΣΕΠ δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς.

ΑΣΕΠ: 27 εποχικοί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΘΑΝ/ΝΒΝΕ), που εδρεύει στον Δήμο Μαραθώνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ∆Ε Μηχανολογίας/ Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ∆Ε μαγείρων, 4 ΥΕ τραπεζοκόμων, 4 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ πασσαδόροι, 8 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ καθαριστών, 4 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ λαντζιέρη και 2 ΥΕ εργατών Γενικών Εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. Μαρίνα Λοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940- 60156).

ΑΣΕΠ:10 μηχανικοί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Θα προσληφθούν: 2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ Οικονομικού, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Εποπτών Υγείας, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΤΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Δομικών Εργων, 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 1 ΤΕ Εποπτών Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 – 2ος όροφος, Τ.Κ. 81100 – Μυτιλήνη, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου (τηλ. επικοινωνίας: 22513-53623, 22513-53909, 22513-53624).

5 υδραυλικοί στη ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ), που εδρεύει στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΔΕ Υδραυλικοί και 2 ΥΕ Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Αξονα Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).

3 στην Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά, οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής και 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), Λατούς 25, Αγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία Σχολής, υπόψη κας Αικ. Καραμπακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28410 28565, 28828).

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αναλυτικά, οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Νευρολόγων, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 ΔΕ Διοικητικών, 1 ΔΕ Νοσηλευτών, 1 ΤΕ Νοσηλευτών και 1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Τσαταλμπασίδου (τηλ. επικ.: 25513 53438).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες για καριέρα στο εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων: «Τρέχουν» 700 προσλήψεις μέσω κοινωφελούς εργασίας – Δικαιούχοι 7 κατηγορίες ανέργων

Δημήτρης Ντόγκας