ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Υγείας: Αντίστροφη μέτρηση για 1.935 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ – Τα μυστικά της αίτησης

Ενισχύεται το ΕΣΥ: Προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού

Newsroom eleftherostypos.gr

Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις για τη νέα μεγάλη προκήρυξη που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας προκειμένου να επανδρώσει με προσωπικό τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των ΔΥΠΕ.

Αυτή τη φορά προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίους εννιακοσίους τριάντα πέντε (1.935) υπαλλήλους ως εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων και

Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις κλάδου Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Ελληνες πολίτες.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι:

α) Ελληνες πολίτες,

β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N. 2431/1996 και

γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, αντίστοιχα με το κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 Ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο υπογραφής τής σύμβασης.

Να κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα (π.χ. πτυχίο, άδεια άσκησης) και τα μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα προσόντα/ιδιότητες που δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους – εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr και της πλατφόρμας που λειτουργεί σε αυτήν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση , έως 12 Απρίλιου .

Για την ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήση των διαπιστευτηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την είσοδο στον κόμβο του TAXISnet.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον Οδηγό Ηλεκτρονικής Αίτησης στη σελίδα του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr, όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.

Ακολούθως οι υποψήφιοι, επιλέγοντας από τις καρτέλες στο περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Τα Στοιχεία Μου», προβαίνουν στη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.

Μετά την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στη συμπλήρωση των προσόντων (υποχρεωτικών και μη) και των λοιπών ιδιοτήτων που διαθέτει προκειμένου να υποβάλει αίτηση.

Επιλέγοντας από το περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Αιτήσεις», εμφανίζεται οθόνη με την αίτηση που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος και δεν έχει οριστικοποιήσει. Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα δεν εμφανίζεται καμία αίτηση. Για τη συμπλήρωση νέας αίτησης επιλέγει το πεδίο «Νέα Αίτηση».

9 άτομα στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων πενθήμερης και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του Ν. Αττικής και για το Παράρτημα του ΚΕΑΤ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τεσσάρων (4) ατόμων πενθήμερης (5ωρης ημερήσιας απασχόλησης) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 210, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Οικονομικό Τμήμα (τηλ. επικοινωνίας: 2109531803).

6 θέσεις στην Κοινωνική Πολιτική Δήμου Ρεθύμνης

Η Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Νοσηλευτές και 4 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία τής υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17).

20 καθαριστές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία τής υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Εσταυρωμενος, 71004, Τ.Θ. 1939, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2810379171 ή 2810379113).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Παπαευαγγέλου: Το 98% όσων κατέληξαν δεν είχαν εμβολιαστεί – Πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Βασίλης Κικίλιας: Εγκαινίασε την πρώτη παιδοψυχιατρική δομή στην Πελοπόννησο

Μαρία Θεοδωρίδου: Με ποιους όρους θα εμβολιαστούν τα παιδιά – Βαθιά συλλυπητήρια για τη 44χρονη Γλυκερία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Υπουργείο Υγείας: Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

ΑΣΕΠ: Μέσα στο καλοκαίρι οι αιτήσεις για 259 μόνιμους σε υπ. Οικονομικών και ΚΕΠ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλήνιες 2021: «Παράθυρα» στην αγορά εργασίας με ειδικότητες νέας εποχής

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Παπαευαγγέλου: Έκκληση στους 50ρηδες να εμβολιαστούν – 9.500 ενεργά κρούσματα στην Αττική

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κικίλιας: Κτηριακή, ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας

Επίσημο: Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Οι ανακοινώσεις Κικίλια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom