ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Ανοίγουν 76 θέσεις για προσωπικό ασφαλείας – Τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια για την πρόσληψη [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών, εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76) , ενώ οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν έως 16 Απριλίου

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας πρέπει κατά το χρόνο υποβολής τής αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κατωτέρω: Να είναι Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).

Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τού έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999.

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής τής αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.

Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως, στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Η πρόσληψη για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής, γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:

α. Τον γενικό βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ. Στην κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ.

β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας

γ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, η οποία επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου.

δ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως ΕΠΥ ή ως ΕΠΟΠ στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή σε Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία, την προϋπηρεσία στα Σώματα Ασφαλείας. ε. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Τα δικαιολογητικά που όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.).

Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψηφίου/ας ευκρινώς.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών – απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτωση 10, της ενότητας Α, του Κεφαλαίου ΙΙ.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια υπηρεσία τού υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής Εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της Κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της ενότητας Α του Κεφαλαίου ΙΙ (προσόντα υποψηφίων – προϋποθέσεις), δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (B2).

7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% (Κατηγορία Α’) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% (Κατηγορία Β’)
1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ

(36)

ΕΝΝΕΑ (9)
2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΚΑ (10) ΟΚΤΩ (8) ΔΥΟ (2)
3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΙΑ (1) ΜΙΑ (1)
4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΙΑ (1)
6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΙΑ (1)
7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΑΜΙΑΣ

ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΕΙΣ (3) ΔΥΟ (2) ΜΙΑ (1)
9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΡΟΔΟΥ

ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΑΜΟΥ

ΜΙΑ (1) ΜΙΑ (1)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (62) ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ

(14)

 

Εισαγωγή 30 ανθυπαστυνόμων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εξετάσεις για την εισαγωγή 30 ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΤΕΜΑ, της εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες, οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Εχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους, το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος, κατά την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Κατά συνέπεια, στις εν λόγω εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι έχουν προαχθεί στο βαθμό τους προγενέστερα της 31ης/12/2018 και έχουν γεννηθεί από την 1η/01/1974 έως και την 31/12/1989.

(ii) Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαγωγή.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις τής παρ. 1 περ. α΄ της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οφείλουν να υποβάλουν προσωπικά στις υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον αστυνομικού τμήματος, μέχρι την 08/04/2021, Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Γλυκά Νερά: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς του αλλοδαπού περί βασανισμού η ΕΛ.ΑΣ. – Υπήρχε γιατρός, δε ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο

Λάμπρος Κατσαρός

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 3.955 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι – Όλες οι προκηρύξεις και οι θέσεις εργασίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΣΗΕΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Λάμπρος Κατσαρός

Μετς: Πατέρας και γιος έδωσαν εντολή στον σκύλο τους να επιτεθεί σε 30χρονο – Σοκάρει η καταγγελία

Λάμπρος Κατσαρός

Γλυκά Νερά: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. η «ταυτότητα» του αρχηγού – Κοντά σε έναν από τους δράστες [βίντεο]

Λάμπρος Κατσαρός

Αποκάλυψη Ε.Τ.: Τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. για τη σπείρα που έκλεβε Ι.Χ. στην Αττική

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΣΟΚ στη Λαμία: Γυναίκα ξυλοκόπησε άγρια τον 6χρονο γιο της – Είχε μώλωπες σε όλο το κεφάλι

Λάμπρος Κατσαρός

ΕΛ.ΑΣ.: «Ηχητικό κανόνι» στα σύνορα – Το νέο «όπλο» που προκαλεί τρόμο [βίντεο]

Λάμπρος Κατσαρός

ΕΛ.ΑΣ: Μάνα και γιος παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΙΚΑ και εκβίαζαν καταστηματάρχες – Είχαν ξαφρίσει ήδη 19.000 ευρώ