ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ 5.000 ανέργων – Πώς υποβάλλεται η αίτηση για να μην βρεθείτε εκτός

ΟΑΕΔ – Cisco: Τα αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης

Newsroom eleftherostypos.gr

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυνατότητα σε 5.000 νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 16 Μαρτίου.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών Τaxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι: α) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην παρούσα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού. β) Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι άνεργοι οφείλουν να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.

Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των ΚΠΑ2 του Οργανισμού. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων, οι οποίες ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Οι άνεργοι επισυνάπτουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης ότι έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (DigitalMarketing). Η ηλεκτρονική σάρωση (scan) του πιστοποιητικού θα είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.

Η αίτηση δεν θα ολοκληρώνεται χωρίς την επισύναψη του πιστοποιητικού και δεν θα λαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των κριτηρίων για την κατάταξη των υποψηφίων µε τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για το κριτήριο µοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται µε αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στη δράση, οι άνεργοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά ΚΠΑ2 και δημοσιεύονται στο site του ΟΑΕΔ.

Κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων στους πίνακες είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

β. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, τότε οι υποψήφιοι που είναι και Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης εντάσσονται στον πίνακα κατά προτεραιότητα.

Οι πληροφορίες για το κριτήριο του ΚΕΑ προέρχονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο.

γ. Σε διαφορετική περίπτωση, η σειρά κατάταξης προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Εκτός από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα δυνητικά ωφελουμένων, οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού.

Νοσηλευτής στο «Χαμόγελο του παιδιού»

Το «Χαμόγελο του παιδιού» αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Νοσηλευτή/τριας στην Κυλλήνη, Πύργου Ηλείας.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, πολύ καλή γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επιπλέον, επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες: ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά, ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη, υψηλή προσαρμοστικότητα, ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας, καλής συνεργασίας, διαχείρισης κρίσεων, λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων.

Πληροφορίες: https://www.hamogelo.gr/

Διερμηνέας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει θέση διερμηνέα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Η θέση θα αναφέρεται στον Συντονιστή Υπηρεσίας Διερμηνείας. Απαραίτητα προσόντα: Βασική γλώσσα: Φαρσί/νταρί. Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και αγγλικά.

Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γνώση επιπλέον γλωσσών, βασική εκπαίδευση, σεμινάρια διερμηνείας, προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΔΙΕΦΑΡΣΙ ΘΕΣΣ _260221.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/03/2021 (λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Βεβαίωση μετακίνησης: Νέα αλλαγή στο έντυπο – Ποιες ισχύουν μέχρι 15 Μαρτίου, ποιες μέχρι 22

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί να πηδήξει από τον 6ο όροφο

Λάρισα: Σήμερα οι πρώτοι οικίσκοι για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων

Πέθανε ο τραπεζίτης Γιάννης Κωστόπουλος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΟΑΕΔ για Προσλήψεις: Έως 10 Ιουνίου οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών

ΟΑΕΔ: 20 μέρες για ανανέωση δελτίων ανεργίας – Τι πρέπει να ξέρετε

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΟΑΕΔ: Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ – Προθεσμία και διαδικασία υπαγωγής

ΟΑΕΔ: Μια εβδομάδα ακόμα για το πρόγραμμα «έξυπνης εξειδίκευσης» – Ποιους αφορά

ΟΑΕΔ – Cisco: Τα αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης

Πληρωμές Ιουνίου: Ποιους πληρώνουν e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας – Ποιους αφορά

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την ψηφιακή κατάρτιση ανέργων σε συνεργασία με την Amazon

Πανελλήνιες 2021: «Παράθυρα» στην αγορά εργασίας με ειδικότητες νέας εποχής

Ελεύθερος Τύπος Newsroom