ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Λαϊκές αγορές με delivery και e-shop – Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Στη νέα, ψηφιακή εποχή εισέρχονται οι λαϊκές αγορές. Το νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους -και αναμένεται να θέσει, προσεχώς, σε δημόσια διαβούλευση- προβλέπει πως η διαδικασία χορήγησης αδειών θα πραγματοποιείται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά.
Δεδομένων των σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών, οι κάτοχοι (υφιστάμενοι και νέοι) άδειας δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής των προϊόντων τους (delivery). Οι δε επαγγελματίες πωλητές που διαθέτουν χώρους αποθήκης στην έδρα τους θα έχουν τη δυνατότητα διάθεσης των αγαθών τους και μέσω ηλεκτρονικής πώλησης (e-shop).

Από τις σημαντικότερες καινοτομίες που εισάγει το νομοσχέδιο αφορά στη λειτουργία των εξής τριών, νέων ειδών υπαίθριας αγοράς:

1 Η υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (Street Food Market). Στο πλαίσιο αυτής, θα επιτρέπεται η ανάπτυξη επιχειρήσεων προσφοράς τροφίμων και ποτών από σταθερά ή κινητά καταστήματα σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους. Αρμόδιος φορέας λειτουργίας θα είναι ο οικείος δήμος.

2 Η πρότυπη λαϊκή αγορά υπαίθριου εμπορίου, η οποία θα λειτουργεί με σταθερές υποδομές αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, θα χαρακτηρίζεται από την ομοιομορφία των πάγκων, θα εφαρμόζει πρακτικές και υπηρεσίες που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. κάδοι ανακύκλωσης), όπως επίσης στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.

3 Οι θεματικές υπαίθριες αγορές ειδικού σκοπού, τις οποίες θα αναπτύσσουν οι περιφέρειες της χώρας, πλην της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάδειξη και την προώθηση τοπικών και μη προϊόντων.

Αιτήματα

Στο μεταξύ, από τις διατάξεις του ν/σ προκύπτει ότι εισακούστηκαν βασικά αιτήματα επίσημων εκπροσώπων των πωλητών λαϊκών αγορών, όπως αυτό περί «επαγγελματικοποίησης» του κλάδου κι εκείνο της μεταβίβασης των αδειών της θέσης δραστηριοποίησης σε συγγενικά πρόσωπα.
Μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπαθανάσης, αντίστοιχα, μαζί με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ανέλυσαν την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία σε παραγωγικούς φορείς από τον χώρο των λαϊκών αγορών.

Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής φέρνει, σήμερα, στο φως της δημοσιότητας το νέο πλαίσιο λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρουσιάζοντας, αναλυτικά, την επικείμενη ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης αδειών, τι θα ισχύσει για τις υφιστάμενες άδειες πωλητή, πώς θα τελείται η ανανέωση αδειών, πώς η μεταβίβαση θέσης δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή και η μεταβίβαση άδειας και δραστηριοποίησης (θέσης-πλανόδιας) επαγγελματία πωλητή, ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους παραβάτες κ.λπ.

» Πληροφοριακό Σύστημα Υπαίθριου Εμπορίου: Κατ’ αρχάς, δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας στις διαδικασίες λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου. Μέσω αυτής, θα χορηγούνται άδειες θέσεων δραστηριοποίησης, καθώς και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης, θα πραγματοποιείται η μεταβολή στοιχείων, θα εκδίδονται προκηρύξεις για θέσεις δραστηριοποίησης, θα γίνεται η καταγραφή προστίμων-παραβάσεων και θα καταχωρίζονται οι υπαίθριες αγορές. Για αυτόν τον σκοπό, θα χρησιμοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
Η ψηφιακή πλατφόρμα στο ΟΠΣΠΑ θα διαλειτουργεί με την εφαρμογή e-καταναλωτής, στην οποία κάθε δραστηριοποιούμενος στην αγορά πωλητής θα εισάγει, καθημερινά έως τις 7 π.μ. (κατά την περίοδο λειτουργίας της αγοράς), τα εξής στοιχεία: α) αριθμός θέσης πωλητή, β) τιμή εκκίνησης και διαθέσιμη ποσότητα ανά προϊόν, γ) διαθέσιμη ποσότητα ανά προϊόν.

» Οροι δραστηριοποίησης: Κάθε άδεια δραστηριοποιουμένων στο υπαίθριο εμπόριο και η βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές θα συσχετίζονται στο ΟΠΣΠΑ με τον ΑΦΜ και τα στοιχεία του πωλητή.
Δεν θα επιτρέπεται η δραστηριοποίηση σε περισσότερες από μία θέσεις υπαίθριας αγοράς (λαϊκές αγορές, αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών, βραχυχρόνιες αγορές).
Ο παραγωγός θα δραστηριοποιείται ως πωλητής μόνο για τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη δήλωσή του στο ΟΣΔΕ και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Θα πρέπει, μάλιστα, να ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα για τις πωλούμενες ποσότητες, ανά προϊόν, σε μηνιαία βάση.

» Προκήρυξη αδειών και θέσεων  δραστηριοποιήσεων: Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης (λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο), καθώς και η πλανόδια δραστηριοποίηση (πλανόδιο εμπόριο) που θα χορηγούνται σε παραγωγούς πωλητές θα προκηρύσσονται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Από ένα έως τρία έτη.
β) Για το κάθε ημερολογιακό εξάμηνο:
– κάθε έτους της τριετίας ή της διετίας ή
– του έτους.
γ) Για το κάθε ημερολογιακό τρίμηνο:
– κάθε έτους της τριετίας ή της διετίας ή
– του έτους.
δ) Εως δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες (μόνο για λαϊκές αγορές).

Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης (λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο), καθώς και η πλανόδια δραστηριοποίηση (πλανόδιο εμπόριο) που χορηγούνται σε (επαγγελματίες πωλητές) θα προκηρύσσονται για πέντε έτη.
Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης που θα χορηγούνται σε χειροτέχνες-καλλιτέχνες θα προκηρύσσονται για δύο έτη.
Δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε προκήρυξη για τη χορήγηση θέσης σε υπαίθρια αγορά και στάσιμο εμπόριο για ημέρα που ο υποψήφιος κατέχει ήδη θέση δραστηριοποίησης ούτε για τομέα διαφορετικό από εκείνον στον οποίο δραστηριοποιείται ήδη ο πωλητής.

» Τα κριτήρια: Για τη χορήγηση άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης στους παραγωγούς πωλητές θα λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, η πολυτεκνία και οι τίτλοι σπουδών (προβλέπεται σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων). Αντίστοιχα για τους επαγγελματίες τα κριτήρια θα είναι: Η ανεργία, η ηλικία, οι τίτλοι σπουδών και η πολυτεκνία.

» Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο: Θα επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας της δραστηριοποίησης για χρονικό διάστημα ίσο προς τον χρόνο της αρχικής χορήγησης. Σε περίπτωση που ο παραγωγός πωλητής επιθυμεί διαφορετικό χρόνο δραστηριοποίησης θα υποβάλει σχετική δήλωση στην αρμόδια Αρχή.
Ο πωλητής, κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του, θα δύναται να προσθέτει προϊόντα πώλησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια Αρχή (φορέας λειτουργίας της αγοράς, δήμος για το στάσιμο και περιφέρεια για το πλανόδιο εμπόριο), όπου θα δηλώνει: α) τα προϊόντα και β) τις ποσότητες αυτών (αφορά στον παραγωγό πωλητή).
Αναγκαίος όρος για την επαναχορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές και στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και πλανόδιας δραστηριοποίησης θα είναι η πώληση του 70% τουλάχιστον της δηλωθείσης ποσότητας στο ΟΣΔΕ, που θα πιστοποιείται από το ΤΑΧΙS, μέσω διαλειτουργικότητας των Συστημάτων ΟΠΣΠΑ – ΟΣΔΕ – ΤΑΧΙS.
Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα παραπάνω θα ισχύουν για το 25% της δηλωθείσης ποσότητας.

» Μεταβίβαση θέσης δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή: Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου, παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον, ο παραγωγός θα μπορεί να μεταβιβάσει τις θέσεις δραστηριοποίησης ή την πλανόδια δραστηριοποίηση που κατείχε σε ένα από τα παιδιά ή τον/τη σύζυγό του, μόνον εφόσον οι νέοι κάτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή.

» Μεταβίβαση άδειας και δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή: Υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή και όσοι αποκτούν άδεια δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές και στάσιμο εμπόριο, καθώς και πλανόδια δραστηριοποίηση επαγγελματία πωλητή, μέσω προκήρυξης, θα μεταβιβάζουν την άδεια με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης (λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο), καθώς και την πλανόδια δραστηριοποίηση (πλανόδιο εμπόριο), ως εξής:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την αρχική χορήγηση της θέσης δραστηριοποίησης.
β) Στο παιδί ή τον/τη σύζυγο. Για τη μεταβίβαση σε σύζυγο, θα απαιτείται ο γάμος να υφίσταται τουλάχιστον για δύο έτη.
γ) Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της, τη θέση θα αποκτούν οι ενήλικοι νόμιμοι κληρονόμοι μέχρι α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

Πρόστιμα μέχρι και 1.000 ευρώ

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπονται πρόστιμα της τάξεως των 500 ευρώ (για παραβάσεις όπως πώληση προϊόντων μη αναγραφομένων στην άδεια του πωλητή, μη τοποθέτηση ζυγαριάς σε εμφανές σημείο, άρνηση – παρεμπόδιση ελέγχου κ.λπ.) και των 1.000 ευρώ (για παραβάσεις όπως δραστηριοποίηση σε θέση ή πλανόδια δραστηριοποίηση που δεν είναι σε ισχύ, διάθεση απομιμητικών αγαθών κ.λπ.). Η θέση-δραστηριοποίηση θα ανακαλείται, προσωρινά, για έξι μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο ετών ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις φορές.

Ειδήσεις σήμερα

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Δικαστική απόφαση-σταθμός: «Η αποξένωση του πατέρα από το παιδί προκαλεί ηθική βλάβη»

Αντώνης Κουρκουρίκης: Ο σοφέρ των διάσημων αποκαλύπτει τα πάντα – Για 50 χρόνια μετέφερε VIPs, πρίγκιπες και σταρ με τη λιμουζίνα του [εικόνες]

Εικόνες Αποκάλυψης στην Ελασσόνα: Άνοιξε η γη από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ

#MeToo: Μαρτυρίες για δύο απόπειρες βιασμού από… γνωστό πρωταγωνιστή

Τροχαίο με φορτηγό στην Κηφισό: Νταλίκα έπεσε στον παράδρομο – Διεκόπη η κυκλοφορία

Λυδία Κονιόρδου: Προσπάθησαν να με βιάσουν όταν ήμουν 15 ετών – Τι είπε για τον Δημήτρη Λιγνάδη

Άγρια ληστεία σε σπίτι υπέργηρων στο Πικέρμι – Τους έδειραν και τους πήραν μέχρι και τις βέρες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Λαϊκές αγορές: 5 «γκρίζες ζώνες» στον εκσυγχρονισμό τους

Μιχάλης Μάρδας

Λαϊκές αγορές: Ερχονται μεγάλες αλλαγές – Πώς οι καταναλωτές θα έχουν στα κινητά τους τις τιμές

Μιχάλης Μάρδας

Σε θετικό κλίμα η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές – Τι συζητήθηκε

Μιχάλης Μάρδας

Νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης

Ανδρέας Ντίνης

Ανοικτές οι λαϊκές αγορές τα Σάββατα στις περιοχές που είχαν τεθεί σε αναστολή

Ανδρέας Ντίνης

Γεωργιάδης: Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές

Evanthia Karra

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε πορτοφόλια από ηλικιωμένους σε λαϊκές αγορές και νοσοκομεία

Evanthia Karra

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές το άλλο Σαββατοκύριακο σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Tinad

Ποια μαγαζιά θα μπορούν να ανοίγουν όλες τις Κυριακές – Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές

Δημήτρης Ντόγκας