ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» από ΑΣΕΠ για 35 προσλήψεις –  Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα προσλάβει ο Δήμος Αθηναίων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η προκήρυξη έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και τους επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Ολοι όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Εμπειρία (έως και 84 μήνες), Γνώση ξένης γλώσσας.

Για τις θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων θα ζητηθούν: α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής θα ζητηθούν: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5
ΠΕ ή ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
23 εποχικοί στον Δήμο Δωρίδος

Ο Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 4 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΤΕ Νοσηλευτών, 3 ΔΕ χειριστών ΜΕ (JCB), 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών Καθηκόντων και 2 ΔΕ οδηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος 33058 Ερατεινή, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας 2266350300) μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της, ήτοι έως αύριο 24/2/2021.

7 εργάτες στον Δήμο Ερμιονίδας

Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (εκσκαφέα-φορτωτή ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) και 3 ΥΕ Εργατών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών έως και αύριο 24/02/2021, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2754360022-2754360020.

15 τεχνίτες στον Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 10 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Χειριστής Φορτωτή- Εκσκαφέα), 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 ΔΕ Πλακάδων, 1 ΔΕ Σιδεράδων και 1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] έως και αύριο Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι Αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλέφωνα 2132047304-305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

30 υπάλληλοι στον Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 6 ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών χώρων, 6 ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 1 ΔΕ Διοικητικού, 2 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά, 1 ΔΕ Νοσηλευτών, 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 9 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών, 2 ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών, 1 ΔΕ Τεχνιτών Σιδήρου και 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος) μέχρι και αύριο 24 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για την αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 61214).

4 εργάτες στον Δήμο Γόρτυνας

Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και β) να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως 10 του ν. 3528/2007.

Οσους επιθυµούν να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να τα καταθέσουν έως την Πέµπτη 25/2/2021 στις 12:00 το µεσηµέρι µε ηλεκτρονικό τρόπο και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, επειδή εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού Covid-19. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2894340311.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Υπόθεση Λιγνάδη – Κούγιας: «Τηλεγράφημα η δικογραφία, θα δω αν αναλάβω την υπόθεση»

Δημήτρης Λιγνάδης: «Σκηνοθετούσε ακόμα και τις σχέσεις των παιδιών» – Τι αποκάλυψε δικηγόρος θύματος

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: Να υπάρχει κόφτης στα SMS και έλεγχος στις ώρες εξόδου

Παύλος Χαϊκάλης: Στα χέρια του ο φάκελος καταγγελιών – Τουλάχιστον πέντε μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας

Καινούργια καλάθια απορριμμάτων στους δρόμους της Αθήνας

Tinad

Δήμος Αθηναίων: Τι προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη

Δημήτρης Ντόγκας

Καιρός – «Μήδεια»: Σε όλους τους δρόμους της Αθήνας 37 μηχανήματα του Δήμου

Tinad

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Τουρισμού: Άνοιξαν 80 θέσεις στα τμήματα μετεκπαίδευσης- Τα δικαιολογητικά και η μοριοδότηση των υποψηφίων

Δημήτρης Ντόγκας