ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Τουρισμού: Άνοιξαν 80 θέσεις στα τμήματα μετεκπαίδευσης- Τα δικαιολογητικά και η μοριοδότηση των υποψηφίων

Newsroom eleftherostypos.gr

To υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα προσληφθεί, δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του, μόνο σε μία θέση.

Η εμπειρία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε συναφές αντικείμενο εργασίας με την ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσληψης.

Ειδικότερα, η επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει το ένα τετράμηνο (4) πλήρους απασχόλησης κατ’ έτος.

Η διδακτική εμπειρία θα λαμβάνεται υπόψη και θα μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και σε τμήματα μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 και θα λογίζεται ως πλήρες έτος όταν πρόκειται για τετράμηνη απασχόληση για αναπληρωτές/εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο, ή τουλάχιστον για 150 ώρες ανά εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας για αναπληρωτές/εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο ή ωρομίσθιους.

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του υπουργείου www.mintour.edu.gr. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του υπουργείου. Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους εκπαιδευτικές μονάδες.

Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, υποβάλλουν φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου Υγείας ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων.

Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Πρόσβαση σε διοικητικά ή και ιδιωτικά έγγραφα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν υποψήφιοι με ειδικό έννομο συμφέρον κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

68 μόνιμες προσλήψεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 68 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως ακολούθως: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 άτομα και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 59 άτομα.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1ΠΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, 1ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγος Μηχανικός, 1ΠΕ Περιβάλλοντος/Χημικός Ναυτιλίας, 2 ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολογίας, 2 ΤΕ Μηχανικών/Ναυπηγικής, 1 ΤΕ Ναυτικών/ Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, 1 ΔΕ Ναυτικών/Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, 3 ΔΕ Τεχνικού/Δομικών Εργων/ Ξυλουργικών Εργασιών, 1 ΔΕ Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, 7 ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων, 4 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, 13 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Ναυπηγικής Βιομηχανίας, 4ΔΕ Τεχνικού/Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής), 3 ΔΕ Τεχνικού/(Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής), 12 ΔΕ Τεχνικού/ (Ελασματουργός), 2 ΔΕ Τεχνικού/ (Ηλεκτροσυγκολλητής) και 3 ΔΕ Τεχνικού/ Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

4 επιστήμονες στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου», και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και 2 ΠΕ Ψυχολόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Αγιος Δημήτριος, υπόψη κ. Σταυρούλας Πατσουράκη (τηλ. επικοινωνίας 2132007756).

2 πτυχιούχοι στον Δήμο Προσοτσάνης

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2021, στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που εδρεύει στην Προσοτσάνη Ν. Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Οικονομικού και 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) Προσοτσάνη Δράμας, Τ.Κ. 66200, απευθύνοντάς τη υπ’ όψιν κ. Τσιτσοπούλου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας 2522350180).

12 άτομα στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία της πρόσληψης και έως 05-07-2021, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της διάδοσης του κορονοϊού Covid 19.

Οι θέσεις είναι: 9 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και 3 ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών Μονάδων (πλήρους απασχόλησης).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 18-02-2021 μέχρι 14:30.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Κορωνοϊός – Σαρηγιάννης: Προτείνω παράταση του lockdown για μια βδομάδα

Συνελήφθη για e-διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων – Στο «φως» τέσσερις υποθέσεις μέσα από διεθνή αστυνομική συνεργασία 

Χιόνια στην Αττική: Εντυπωσιακές και πρωτόγνωρες εικόνες από την πρωτεύουσα

«Πρωτεία» στην παγωνιά για την Φλώρινα – Στους -25,1 το θερμόμετρο στο Νέο Καύκασο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας