ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Κομισιόν: Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για 55 διοικητικούς υπαλλήλους – Έως 9 Μαρτίου οι αιτήσεις

Σκληρό πόκερ για τα κονδύλια: Σήμερα η πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 55 επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν με τον παρόντα διαγωνισμό θα εργαστούν ως υπάλληλοι αρμόδιοι και αρμόδιες για τις πολιτικές στον τομέα της Bιώσιμης Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης και θα προσληφθούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ.Δ. AGRI) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ως υπάλληλος αρμόδιος/αρμόδια για τις πολιτικές στον τομέα της Βιώσιμης Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης στη Γ.Δ. AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει: να αναπτύσσετε πολιτικές και νέα νομοθεσία, να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την υφιστάμενη νομοθεσία, να διαχειρίζεστε προγράμματα, να διενεργείτε οικονομικές αναλύσεις και να εκπονείτε μελέτες για τις προοπτικές πολιτικής, να διαπραγματεύεστε και/ή να παρακολουθείτε εμπορικές συμφωνίες, να συμβάλλετε σε δραστηριότητες αξιολόγησης όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Δ. AGRI και να εκπροσωπείτε τη Γ.Δ. AGRI σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής, σε επιτροπές της Ε.Ε., στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα στον τομέα της Βιώσιμης Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης (δασοκομία, βιώσιμοι φυσικοί πόροι, γεωργική οικονομία, αγορές και εμπόριο γεωργικών προϊόντων), όπως αυτά που περιγράφονται κατωτέρω:

Ανάλυση, ερμηνεία και ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας και διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εξέταση, διαπραγμάτευση και προετοιμασία της έγκρισης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης/στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και για τη βιολογική γεωργία, με διενέργεια προπαρασκευαστικών αναλύσεων και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη-μέλη.

Διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και επακολούθηση διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Δ. AGRI. Ανάλυση και αξιολόγηση των γεωργικών αγορών και των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά και παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της Ε.Ε.

Εκπόνηση προοπτικών πολιτικής και ανάλυσης για θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ως συμβολή στον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

Συμβολή σε δραστηριότητες αξιολόγησης και/ή καθοδήγηση τέτοιων δραστηριοτήτων όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Δ. AGRI.

Παροχή συνδρομής στα κράτη-μέλη/περιφερειακές αρχές και πραγματοποίηση επαφών με ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή της ΚΓΠ, τη βελτίωση των επιδόσεών της και τη συνοχή με άλλες πολιτικές της Ε.Ε. που σχετίζονται με μια βιώσιμη πολιτική για τα τρόφιμα και τη γεωργία, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities_el έως τις 9 Μαρτίου 2021 στις 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 7.000 θέσεις ανέργων

Μέχρι και 710 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, άμεσα μπορούν να επωφεληθούν 7.000 άνεργοι ηλικίας από 30 ετών και άνω μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά άτομα 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.

Το νέο πρόγραμμα του Οργανισμού απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής: 473 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών, 568 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, 615 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους και 710 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis.

Μετά την υποβολή της αίτησης, εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη. Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Κορωνοϊός – Προειδοποίηση Παγώνη: Ξεχάστε το Πάσχα και φέτος – Πάντα στο τραπέζι το ολικό lockdown

Κορωνοϊός: 9χρονος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πατρών

Σοκ και δέος από την άσκηση των κομάντο στη Σούδα

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παίρνει θέση έπειτα από τρεις μήνες για τον συνωστισμό στον Άγιο Δημήτριο: «Φταίει η αστυνομία»

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κομισιόν: Επιστρέφει η αισιοδοξία στις οικονομίες της Ευρώπης – Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη δυναμική στην Ελλάδα

Δημήτρης Ντόγκας

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πως θα μοιραστούν 500 εκατ. μετά το «πράσινο φως» από την Κομισιόν

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας