ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Έως σήμερα οι αιτήσεις σε επτά ηλεκτρονικές διευθύνσεις για 98 προσλήψεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Ενισχύεται το ΕΣΥ: Προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού (Covid-19) και απειλής της δημόσιας υγείας, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τις θέσεις νοσηλευτών ζητούνται:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής/ή Υγειονολόγου.

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στις κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι σήμερα 9-2-2021 και ώρα 15.00.

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναγράφεται το εξής: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 67952(1802)4-2-2021 ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση ΙΔΟΧ. Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) ανά μητροπολιτική/ περιφερειακή ενότητα:

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΚΜ, β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΚΜ, δ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ε) ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.
  2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ.
  3. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] ή [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ.
  4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ, β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ.
  5. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.
  6. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ.
  7. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών 24
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 32
ΔΕ Οδηγών 19
 ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής 6
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 13
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
 ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
11 άτομα στον Δήμο Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Θα προσληφθούν: Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) 2, Κοινωνιολόγος (ΠΕ Κοινωνιολόγων) 1, Ψυχολόγος (ΠΕ Ψυχολόγων) 1, Υπάλληλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 1, Υπάλληλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 1, Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) 1, Παιδαγωγός (ΠΕ Παιδαγωγών) 1, Νοσηλευτής (ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών) 1, Ψυχολόγος (ΠΕ Ψυχολόγων) 1, ΔΕ Διαμεσολαβητών και εν ελλείψει ΥΕ Διαμεσολαβητών 1.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Φελέκη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 26413-60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60420).

10 θέσεις για 18 μήνες στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες), αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων (έως 2 τέκνα), μονογονεϊκές οικογένειες, εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες), αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% και αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν αποκλειστικώς ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλοuθη διεύθυνση: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151, Τ.Κ. 17610, Καλλιθέα, Αττική, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Μιραηλίδου Ηλιανής, τηλ. επικοινωνίας: 2104857704.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr.

 

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα [χάρτης]

Ο πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή: Το πρόγραμμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Υπουργείο Παιδείας: Διάψευση στα σενάρια για μείωση της ύλης

#MeToo: Μήνυση-σοκ για βιασμό ανηλίκου κατα γνωστού σκηνοθέτη – 30 χρονών είναι σήμερα το θύμα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός – Φάουτσι: Η ανησυχία μου είναι ελάχιστη για τις παρενέργειες των εμβολίων – Τι θα κρίνει το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα

Tinad

Κορωνοϊός: Δραματική προειδοποίηση ΠΟΥ για τη χαλάρωση των μέτρων – «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη»

Tinad

Κορωνοϊός – Τζανάκης: «Σαρώνουν» οι μεταλλάξεις – Πιθανό να δούμε και 3.000 κρούσματα

Tinad

Κορωνοϊός – Τούντας για Πάσχα: Με περιορισμούς αλλά καλύτερα από πέρυσι – Αρχές Απριλίου η άρση των μέτρων

Tinad

Στα μέσα Μαρτίου η έκθεση του ΠΟΥ για την προέλευση του κορωνοϊού

Tinad

Κορωνοϊός – Sputnik V: Το δεύτερο πιο δημοφιλές εμβόλιο παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των εγκρίσεων!

Tinad

Κορωνοϊός – Ιταλία: To 2020 σημειώθηκαν 100.526 περισσότεροι θάνατοι απ΄ότι την πενταετία 2015- 2019

Ανδρέας Ντίνης

Lockdown: Νέες διευκρινίσεις για ΚΤΕΟ και γάμους – Ποιος περιορισμός παύει να ισχύει

Tinad

Παπαευαγγέλου: Αυξητική τάση σε πολλές περιοχές της χώρας – Διπλασιασμός του επιδημιολογικού φορτίου

Ανδρέας Ντίνης