ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Οι διαγωνισμοί για 60 θέσεις σε τρεις περιφέρειες – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Προσλήψεις εποχικών πραγματοποιούν αυτό το διάστημα τρείς περιφέρειες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Για τις θέσεις των πολιτικών μηχανικών ζητούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι γεωπόνοι οφείλουν να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (έως 26/1)
ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t) 6
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέιντερ) 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB) 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου) 3
ΥΕ Εργατών 6
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Β’ Κατηγορίας 2
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (έως 1/2)
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (έως 29/1)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3
ΠΕ Διοικητικού 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΠΕ Γεωλόγων 1
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2
ΠΕ Γεωπόνων 5
ΤΕ ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών 1
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Μηχανικών 1
ΤΕ Δομικών Έργων 1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3
ΔΕ Οδηγών 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 2
ΥΕ Εργατών 3
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Εργου – Διαγραμμιστών 1
ΠΕ Κτηνίατρων 1
ΠΕ Περιβάλλοντος 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2
ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών 1
12 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020, που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Αναλυτικά στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν: Ενα στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας, μία θέση στελέχους για την Αξιολόγηση Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ένα στέλεχος για Εσωτερική Κλινική Αξιολόγηση, δύο θέσεις για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και μία θέση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν: Δύο θέσεις στελεχών για τις Οικονομικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών, 2 θέσεις για τις Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων, μία θέση στη Στατιστική Μεθοδολογία και μία θέση στελέχους Πληροφορικής.

Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθεί εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQLServer), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (OraclePL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

43 προσλήψεις στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Γεωτεχνικών 1, ΠΕ Οικονομικών 1, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 7, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών 2, ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικών Μηχανημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα) 1, ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικών Μηχανημάτων (Διαμορφωτήρα γαιών) 1, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών 2, ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 2 και ΥΕ Υδρονομέων 25.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή: Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ. Μπαντή, τηλ. 2310543860) από 8.00 π.μ. έως 14.00. – Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ. 2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ. 2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ 2Κ/2020: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για 46 διασώστες στο ΕΚΑΒ

Δημήτρης Ντόγκας