ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Θα προσληφθούν 406 με 8μηνη σύμβαση – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τετρακοσίων έξι (406) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως σήμερα Τρίτη 19-01-2021, στις 12 το μεσημέρι, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους, όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,

ε) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid και

στ) ότι δεν κατέχουν άλλη θέση στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα. Βεβαίωση προϋπηρεσίας τυχόν αποκτηθείσας εμπειρίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ β’ βαθμού για τις ανάγκες της πανδημίας. Σε περίπτωση απόκτησης της εμπειρίας στην Περιφέρεια Αττικής οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται από τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 6
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 59
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 5
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 39
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 35
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15
ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 125
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 16
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 4
12 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020 που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. Αναλυτικά στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν:

Ενα στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας, ένα  στέλεχος για την Αξιολόγηση-Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ένα στέλεχος για Εσωτερική Κλινική Αξιολόγηση, δύο για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και ένα άτονο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν:

Δύο στελέχη για τις Οικονομικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών, 2 για τις Στατιστικές Πληθυσμού και την Ανάλυση Δεδομένων, ένα άτομο στη Στατιστική Μεθοδολογία και ένα στέλεχος Πληροφορικής. Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθεί εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

30 αρχαιολόγοι και διοικητικοί σε φορείς του υπ. Πολιτισμού

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 30 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων )                                             Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (έως 20/1) 22210 22402
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (έως 21/1) 26510 01051
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου (έως 21/1) 22710 44238
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (έως 22/1)                                  210 3321722
ΠΕ Αρχαιολόγων 5
ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 22/1) 26240 22529
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Αρχιτέκτων 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 25/1) 210 3240563
ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (έως σήμερα) 2710 225243
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (έως σήμερα)  27310 28503
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Λιανεμπόριο: 4,5 δισ. μειώθηκε ο τζίρος το 2020 – Ποιες επιχειρήσεις άντεξαν στο lockdown

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας