ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Ο διαγωνισμός για 54 προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση – Πως θα διεκδικήσετε τίς θέσεις [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021.

Οι θέσεις είναι: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 11, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου – ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 7, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού12, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 10, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 6, Κεντρική Υπηρεσία – ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 8.

Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων εμπίπτουν στον τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες:

α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τη λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και

β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή με τους αιτούντες, τη διαχείριση αυτών των πληθυσμών, τη λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος τη λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ βαθμό, όπως περιγράφεται στο νόμο 4375/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έως τις 20 Ιανουαρίου την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, T.K. 18233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Νίκαια και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη: «Για τη ΣΟΧ1A/2020», (τηλ. επικοινωνίας: 213-2128114).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΥΛΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού  7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΥΛΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 12
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΣΥΛΟΥ
ΚΩ
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΥΛΟΥ
ΛΕΡΟΥ
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού  6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕ
Διοικητικού- Λογιστικού
 8
6 υπάλληλοι Πληροφορικής στην ΕΡΤ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Πληροφορικής και 4 ΤΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΡΤ Α.Ε./Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφ. Μεσογείων 432 – Αγία Παρασκευή, Αθήνα – Τ.Κ. 153 42, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού, υπόψη κ. Δήμητρας Κούβαλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 609 2420).

7 θέσεις σε εφορείες αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως εξής: 1 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους της ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών και 2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων.

Πληροφορίες: 210 3250148. Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Πληροφορίες: 22710- 44238, 44738, 44650.

3 στον Δήμο Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΠΕ Διαμεσολαβητής και 1 ΠΕ Νομικός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θηβαίων, Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200, Θήβα Ν. Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Γαρυφαλλιάς Κυρίκου (τηλ. επικοινωνίας: 2262350684).

12 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020 που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Αναλυτικά, στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν: 1 στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας, 1 στέλεχος για την Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, 1 στέλεχος Εσωτερικής Κλινικής Αξιολόγησης, 2 για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και 1 στέλεχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν: 2 άτομα για τις Οικονομικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών, 2 για τις Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων, 1 στη Στατιστική Μεθοδολογία και 1 στέλεχος Πληροφορικής. Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθούν εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΕΡΤ: Στην τελική ευθεία η σειρά «Καρτ Ποστάλ» με πρώτη ύλη τα βιβλία της Χίσλοπ

Δημήτρης Ντόγκας

Θεατρικές παραστάσεις στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ

Kon

«Χαιρέτα μου τον Πλάτανο»: Γεννητούρια, προτάσεις γάμου κι ένας κρυφός έρωτας στο μενού των εκπλήξεων

Δημήτρης Ντόγκας

«Ζακέτα να πάρεις» λέει η Ελένη Ράντου από την ΕΡΤ1

Δημήτρης Ντόγκας

Η ΕΡΤ κάνει την έκπληξη επαναφέροντας την παιδική σειρά που έκανε θραύση 25 χρόνια πριν

Μιχάλης Μάρδας

Yπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Ο διαγωνισμός για 54 διοικητικούς – Οι θέσεις ανά ειδικότητα και  περιοχή

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΔΔΗΕ: Οκτάμηνες συμβάσεις για 132 μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικούς – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η μοριοδότηση των υποψηφίων για 115 θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Οι ειδικότητες για τις 370 θέσεις – Πως θα υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά

Δημήτρης Ντόγκας