ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας – Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους και τα 10 δικαιολογητικά

Newsroom eleftherostypos.gr

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Η διαδικασία πρόσληψης ιατρών είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούντων ιατρών, ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον κατάλογο μπορεί να εγγραφεί ανά πάσα στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οσον αφορά στους επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι αντίστοιχες αιτήσεις υποβάλλονται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας. Γιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια υγειονομική περιφέρεια της προτίμησής τους (αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι).

Επισημαίνεται ότι στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται ιατροί των ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, καθώς και οι ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας που διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση είναι:

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα υποβάλουν φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ενωσης.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα υποβάλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν ή φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς ή φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, όπου αυτό απαιτείται, ή πτυχίου χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ.

3. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας.

4. Αδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρα μας που κατά την ημερομηνία υποβολής της δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

5. Βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ασκούμενη κατά την τελευταία πενταετία ειδικότητα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι ή ΙΙ για ΕΚΑΒ.

7. Υπεύθυνη Δήλωση προτίμησης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986).

8. Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (Δγ/10424/31-3-93 ΦΕΚ 263Β Υπουργική Απόφαση).

9. Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

10. Ιατρική Γνωμάτευση ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

6 θέσεις στον Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 3, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ηλεκτρολογικών Εργασιών 2 και ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία). 3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 07-01-2021.

4 εργάτες στον Δήμο Καρύστου

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 8η Ιανουαρίου 2021 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία, τηλ. 22243-50001.

4 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλμωπίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Αλμωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: ΔΕ Υδραυλικών 2 και ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών 2.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected] είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΥΑ Αλµωπίας – Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1, Τ.Κ. 58400, Αριδαία (τηλ. επικοινωνίας: 2384024590).

45 φύλακες, αρχαιολόγοι και καθαριστές σε εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 45 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας 22310 47628
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 6
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (έως 7/1) 2695042714
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (έως 8/1) 23210 21 084
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (έως 8/1) 22210 22503
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής (έως 8/1) 2310 285163
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 4
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 8/1) 28410 22462
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (έως 11/1) 27230 22898
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (έως 11/1) 2510 222246
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων (έως 11/1) 210 3254129
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 13/1) 210 3250148
ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΔΕ Εργατοτεχνίτης 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 1
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 2

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Θρίλερ στην Κρήτη: Την εντόπισαν νεκρή μέσα στο σπίτι της

Tinad

Κρήτη: Αγωνία για 11χρονο που έπεσε από ύψος έξι μέτρων

Tinad

Εφορείες αρχαιοτήτων : Αιτήσεις έως 14 Ιανουαρίου για 78 προσλήψεις – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες Αρχαιοτήτων: Αιτήσεις έως 28 Δεκεμβρίου για 83 εποχικούς – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

56 προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων –Πως θα διεκδικήσετε τις θέσεις – Αιτήσεις έως 24 Δεκεμβρίου [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία & αρχαιολογικοί χώροι: Έως 14 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 148 εποχικούς – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Μωρό γεννήθηκε μέσα σε ασθενοφόρο – Η συγκινητική ανάρτηση διασώστη του ΕΚΑΒ

Evanthia Karra

Κορωνοϊός: Έτσι γίνονται οι αεροδιακομιδές – Δείτε εικόνες από το C-130 που μεταφέρει ασθενείς

Ανδρέας Ντίνης

«Κλείδωσαν 200 προσλήψεις στην ΕΑΒ – 36 εποχικοί σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων [πίνακες]

Δημήτρης Ντόγκας