ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Προκήρυξη για 344 θέσεις… άμυνας στον κορωνοϊό – Τα όρια ηλικίας και οι ειδικότητες  [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Με εποχικό προσωπικό ενισχύεται ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

Αναλυτικά θα προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακόσια σαράντα τέσσερα (344) άτομα, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλουν ηλεκτρονικά στον Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail [email protected] (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν υπολείπονται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ανά ειδικότητα, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού ζητούνται:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου,

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού Covid-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

Οι υποψήφιοι νοσηλευτές οφείλουν να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή

γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού Covid-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 31
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 19
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 62
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 42
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 75
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 16
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 35
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 22
58 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στα Κέντρα Κοινότητας και Ένταξης Μεταναστών

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης θα προβεί στην πρόσληψη 58 διαπολιτισμικών μεσολαβητών στα Κέντρα Κοινότητας και Ενταξης Μεταναστών.

Αντικείμενο της εργασίας τους θα είναι ενδεικτικά: η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η διευκόλυνση επικοινωνίας τους με τα Κέντρα Κοινότητας και φορείς του κράτους, η υποβοήθηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών κι εν γένει συμβολή τους στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Για τις θέσεις ζητούνται oποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας, μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (www.eetaa.gr), υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης – ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1320 742 και 213 1320 744 – Πληροφορίες κατά τις ώρες 10:00- 13:00.

23 εποχικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Ο περιφερειάρχης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού Covid-19, σε υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 5 ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής, 2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 2 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, 5 ΤΕ Εποπτών Υγείας, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΔΕ Οδηγών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν στην Υπηρεσία (Περιφέρεια Κρήτης -Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail: [email protected]). Πληροφορίες θα δίνονται από τα τηλέφωνα 2813400366 (Νεονάκη Χαριστή) και 2813400365 (Τσαπαρίδη Μαρίνα).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: Ποιοι και πότε θα κάνουν το εμβόλιο – Το χρονοδιάγραμμα έως την άνοιξη

Ανδρέας Ντίνης

“Όταν ο Διαβήτης γνώρισε την COVID…”

Leonidas Kallidonis

Κορωνοϊός: Ο Τριντό επιστρατεύει τον… Μπέρνι Σάντερς για να πείσει τους Καναδούς να μείνουν σπίτι!

Tinad

Κορωνοϊός: Συναγερμός για 33 κρούσματα σε γηροκομείο της Μαγνησίας

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός – Μόσιαλος: Πώς θα καθυστερήσουμε το τρίτο κύμα – Πρέπει να προσέχουμε

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός – Ιταλία: 13.331 νέα κρούσματα και 488 νεκροί σε 24ώρες

Ανδρέας Ντίνης

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: Και η κολχικίνη στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός – Μετάλλαξη: Ακόμη ένα «ορφανό» κρούσμα στην Αττική – Συνολικά 27 στην χώρα

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: Εμβολιάστηκε ο Μπιλ Γκέιτς και το… ανέβασε στο Twitter

Ανδρέας Ντίνης