Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για 180 εποχικούς – Η κατανομή των θέσεων, από 18 έως 65 ετών οι υποψήφιοι

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 180 ατόμων.

35 ατόμων κατηγορίας ΠΕ (Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές-Προγραμματιστές, Πτυχιούχοι Διοικητικού-Οικονομικού, Πτυχιούχοι Πληροφορικής), 38 ατόμων κατηγορίας ΤΕ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Αυτοματισμού, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας, Πτυχιούχοι Διοικητικού-Οικονομικού) και 107 ατόμων κατηγορίας ΔΕ (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών, Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων, Τεχνικοί Δομικών Εργων, Χειριστές Η/Υ, Μετακινητές Βαρών, Οδηγοί, Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές, Σχεδιαστές) σύμφωνα με την Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 32/2019, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αρτας, Αχαΐας, Εβρου, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λακωνίας & Λάρισας.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 15.12.2020 έως και 28.12.2020, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΑΔΥ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, Τ.Κ. 12132, Αθήνα, υπόψη κ. Μπλάνη Αικατερίνης & κ. Θεολογίτη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 210-5192273, 210-5192598).

59 χειριστές και τεχνίτες στον Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη 59 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Γ’ κατηγορίας ( με ψηφιακό ταχογράφο) (6 θέσεις), ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εργου (Ομάδα Β’ –Τάξη Δ’) (3 θέσεις), ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εργου (Ομάδα Ε’ – Τάξη Δ’) (1 θέση), ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (Α’ ειδικότητας) (3 θέσεις), ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (ΣΤ’ ειδικότητας) (1 θέσεις), ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί (4 θέσεις), ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Πλήρωμα απορριμματοφόρου) (35 θέσεις) και ΥΕ Εργάτες Υδρευσης (6 θέσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565, Αγιος Στέφανος Ν. Αττικής, απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Κυριακάκου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132030600, 2132030627).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι έως 28/12/2020.

4 οικογενειακοί βοηθοί στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

2 πτυχιούχοι στον Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146, Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132055325).

Κοινωνικός επιστήμονας στον Δήμο Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Κοινωνικού Επιστήμονα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, Προσοτσάνη, Ν. Δράμας, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Σαραφίδη Θ. και Παπαδόπουλου Π. (τηλ. επικοινωνίας: 25223- 50133&50164).

Γιατρός στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση μίας (1) θέσης ιατρού Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου, με γνώσεις επεμβατικής δερματολογίας (ηλεκτροκαυτηριασμός, κρυοθεραπείες κ.λπ.). Η εν λόγω θέση αφορά στις δομές του ΤΥΠΕΤ στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 ως εξής: Ηλεκτρονικώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα για τη θέση έγγραφα και αναφέροντας στο θέμα: «Για τη θέση Ιατρού Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου».

Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, Θερειανού 4-6, 114 73, Πεδίον του Αρεως, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Γραμματείας της Διεύθυνσης Τομέα Παροχών Υγείας του ΤΥΠΕΤ, για τη θέση Ιατρού Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου».

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κίνηση-ματ από τη ΔΕΗ με νέα «αντισταθμιστικά» κόντρα στις αυξήσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

2.424 προσλήψεις μονίμων – Οι 5 διαγωνισμοί που θα τρέξουν το Φθινόπωρο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φωτιές – ΑΔΜΗΕ: Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές – Παραμένουν βλάβες στο δίκτυο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πύρινα μέτωπα: Το υπουργείο Εσωτερικών χορηγεί 1,5 εκατ. ευρώ σε 17 Δήμους και πέντε Περιφέρειες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΔΜΗΕ: Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης που τροφοδοτεί την Αττική

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΔΜΗΕ: Εκτός λειτουργίας δύο κρίσιμα κυκλώματα λόγω της φωτιάς – Κίνδυνος για διακοπές ρεύματος στην Αττική

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μητσοτάκης: Ο χειρότερος καύσωνας από το 1987 – Περιορίστε τη ζήτηση ρεύματος τις ώρες αιχμής

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πέντε ελληνικοί δήμοι υποψήφιοι για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom